Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2007
Nr. 124

Gepubliceerd op 2 juli 2007Aanwijzing beschermd dorpsgezicht

Het Spiegel te Bussum

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken bekend dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 30 juni 2007 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988: Bussum, Het Spiegel.

Het gebied, Het Spiegel in de gemeente Bussum, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingskaart met kenmerk MSP/34/05-I, en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit.

De vigerende bestemmingsplannen Het Spiegel (vastgesteld: 25-06-1981; goedgekeurd: 19-10-1982), Spiegel-Herenstraat (vastgesteld: 12-04-1990; goedgekeurd: 30-10-1990) en P.J. Loman (vastgesteld: 13-05-1976; goedgekeurd; 05-07-1977) voorzien niet in het gestelde van artikel 36 van de Monumentenwet.

De termijn waarbinnen een beschermend bestemmingsplan in de zin van artikel 36, tweede lid van de Monumentenwet 1988 moet worden vastgesteld, is bepaald op drie jaren, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit in de Nederlandse Staatscourant.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de publicatie in de Nederlandse Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar.

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, gevestigd aan de Brinklaan 35 te Bussum, en bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Broederplein 41, Zeist. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel. 030-6983476, of per e-mail: info@racm.nl.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl