Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2007, 116 pagina 16Bekendmakingen aan de scheepvaart

Verkeersbesluit te water in de gemeente Nederhemert

Plaatsing van het verkeersteken A.9, E.11 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement en het uitleggen van vaarwegmarkering op de rivier de Bergse Maas tussen kmr. 229.000 en 230.000.

18 juni 2007

Nr. ARM-2007-001204

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland maakt namens de Minister van Verkeer en Waterstaat bekend, dat voornoemde Minister het besluit heeft genomen om de uiterwaard ‘de Hemertsche Waard’ aan de Bergsche Maas te herinrichten.

Voor het tijdelijk overslaan van de hieruit vrijkomende baggerspecie is het voornemen om ter hoogte van de zelling, binnen de gemeente Nederhemert, een laad- en losinstallatie aan te leggen.

Voor het aanleggen van bedoelde laad-losinstallatie en gedurende de totale duur van de herinrichting van de uiterwaard ‘de Hemertsche Waard’ is het met het oog op de uit te voeren werkzaamheden, de veiligheid van de daarbij betrokken mensen, vaartuigen en een zo ongestoord mogelijke voortgang van het scheepvaartverkeer, noodzakelijk verkeersmaatregelen te nemen.

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

1. ‘de hoofdingenieur-directeur’: de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Zuid-Holland (adres: Postbus 556, 3000 AN Rotterdam);

2. ‘het hoofd waterdistrict Merwede en Maas’: het hoofd van de afdeling waterdistrict Merwede en Maas van de Rijkswaterstaat Zuid Holland (adres: v Leeuwenhoekweg 20 3316 AV Dordrecht);

3. ‘RVC-Dordrecht’: de regionale verkeerscentrale Dordrecht van de Rijkswaterstaat Zuid-Holland (adres: Van Leeuwenhoekweg 20, 3316 AV Dordrecht);

4. ‘de verkeersleider’: de (mobiel) verkeersleider van de Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

Vereiste van besluit

Op grond van het bepaalde in artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer kunnen voor scheepvaartwegen waar verkeerstekens, die een gebod of een verbod dan wel een aanbeveling of een inlichting bevatten en niet doelmatig zijn, worden vervangen door een bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken.

Op grond van artikel 2, eerste lid, onder a sub 1 van de Scheepvaartverkeerswet ben ik bevoegd dit besluit te nemen.

Het betrokken vaarweggedeelte op de Bergsche Maas is in beheer bij het Rijk en is gelegen binnen de gemeente Nederhemert.

Procedure

Door mij is geen openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht gevolgd. Reden hiervan is, dat ik er vanuit ga dat belanghebbenden door het nemen van dit besluit redelijkerwijs niet in hun rechten zouden kunnen worden aangetast.

Belangenafweging en motivering.

Voor het herinrichten van de uiterwaard ‘de Hemertsche Waard’ in het beheersgebied van de Rijkswaterstaat, is het noodzakelijk maatregelen te treffen voor het opslaan en overslaan van de hieruit vrijkomende baggerspecie. Gelet op het voornoemde is het voornemen om ter hoogte van de uiterwaard ‘de Hemertsche Waard’ gedeeltelijk in het vaarwater van de Bergsche Maas, binnen de gemeente Nederhemert, een laad-losplaats aan te leggen.

Voor het aanleggen van bedoelde laad-losplaats is het met het oog op de uit te voeren werkzaamheden, de veiligheid van de daarbij betrokken mensen en vaartuigen en een zo ongestoord mogelijke voortgang van het scheepvaartverkeer, noodzakelijk verkeersmaatregelen te nemen.

De verkeersmaatregelen omvatten het plaatsen van verbodsborden en het uitleggen van vaarwegmarkering.

De Rijkswaterstaat behoudt de mogelijkheid om indien er een gevaar bestaat voor een vlotte en veilige vaart ten gevolge van nautische ontwikkelingen of mogelijke andere omstandigheden dit besluit aan te passen.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen neem ik een besluit om op de Bergsche Maas, tussen kmr. 229.000 en kmr. 230.000 de volgende verkeersmaatregelen te nemen;

1. uitleggen van vaarwegmarkering, t.w. een rode ton, 100 meter bovenstrooms de laad-losinstallatie;

2. plaatsen van de verkeerstekens A.9, en E.11 tussen kmr. 229.000 en kmr. 230.000 aan de rechter en linkeroever.

Nadere bijzonderheden over de genoemde verkeersmaatregelen worden bij Bekendmaking aan de Scheepvaart bekendgemaakt.

Het verkeersbesluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,namens deze,
de hoofdingenieur-directeur RWS Zuid-Holland,
namens deze,
het hoofd waterdistrict Merwede en Maas,
W. Voorberg.