Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor ZorgverzekeringenStaatscourant 2006, 54 pagina 21Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit mandaten en volmachten College voor zorgverzekeringen 2006

Het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.4 van het Bestuursreglement College voor Zorgverzekeringen 2006,

Heeft in zijn vergadering van 24 januari 2006 besloten:

Artikel l

Het Besluit mandaten en volmachten College voor zorgverzekeringen 2006 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 6 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat als volgt luidt:

5. Het eerste, tweede en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op primaire besluiten die voor 1 januari 2006 in mandaat zijn genomen.

B

In artikel 7, derde lid, wordt ‘artikel 6, eerste lid’ vervangen door: artikel 6, eerste en vijfde lid.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

De voorzitter,
J.S.J. Hillen.
De algemeen directeur,
P.C. Hermans.

Toelichting

Met deze technische wijziging expliciteert het CVZ alsnog dat ten aanzien van de voor 2006 genomen beschikkingen de beslissingen op bezwaar ook in mandaat of ondermandaat kunnen worden genomen.

De voorzitter,

J.S.J. Hillen.

De algemeen directeur,

P.C. Hermans.