Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2006, 37 pagina 14Overig

Toestemming voor ontvangst categorie 1- en categorie 2-materiaal en van deze materialen verwerkte producten

CCL Research te Veghel

14 februari 2006

Nr. VD 2006/327

Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelezen het daartoe strekkende verzoek van 2 februari 2006 van CCL Research, NCM-Laan 52, 5462 GE te Veghel (hierna te noemen: CCL Research);

Gelet op artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273) (hierna: de verordening);

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Destructiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

Aan CCL Research wordt toestemming verleend voor de ontvangst uit andere lidstaten van de Europese Unie van categorie 1-materiaal als bedoeld in artikel 4 van de verordening en categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 5 van de verordening en van verwerkte producten als bedoeld in bijlage I van de verordening afkomstig van categorie 1-materiaal en categorie 2-materiaal, dit laatste materiaal voor zover dit niet is verwerkt met verwerkingsmethode 1 als bedoeld in bijlage V, hoofdstuk III van de verordening, die bestemd zijn om te worden gebruikt voor onderzoek.

Artikel 2

De toestemming wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

1. CCL Research beschikt voor het gebruik voor onderzoek van materiaal, als bedoeld in artikel 1, over een toestemming overeenkomstig artikel 13, eerste lid, van het Destructiebesluit.

2. Het materiaal, bedoeld in artikel 1, is afkomstig van een van de bedrijven genoemd in bijlage 1 bij deze beschikking.

3. Het materiaal, bedoeld in artikel 1, wordt rechtstreeks verzonden van een van de locaties, bedoeld in het tweede lid, naar CCL Research.

4. Vervoer van het materiaal, bedoeld in artikel 1, geschiedt overeenkomstig artikel 7 van de verordening.

5. Vervoer vindt plaats in een gesloten lekvrije verpakking, waarop duidelijk is aangegeven, waar van toepassing: ‘categorie 1-materiaal, uitsluitend geschikt voor verwijdering’, ‘categorie 2-materiaal, niet voor dierlijke consumptie’, ‘verwerkte producten afkomstig van categorie 1-materiaal, uitsluitend geschikt voor verwijdering’ of ‘verwerkte producten afkomstig van categorie 2-materiaal, niet voor dierlijke consumptie’.

6. Elk transport gaat vergezeld van een handelsdocument als bedoeld in bijlage II, hoofdstuk X van de verordening. Een model voor dit document is als bijlage 2 bij deze beschikking gevoegd.

7. Elk transport wordt vooraf per facsimile gemeld bij de Voedsel en Waren Autoriteit, Regio Zuid te Eindhoven; faxnummer: 040 2911600, onder vermelding van het kenmerk van deze beschikking.

8. Indien er wijzigingen optreden in de, aan deze beschikking ten grondslag liggende, door CCL Research verstrekte gegevens geeft CCL Research hiervan onmiddellijk schriftelijk kennis aan de Voedsel en Waren Autoriteit, afdeling Signalering en Ontwikkeling Oost te Zutphen; faxnummer: 0575 588200, onder vermelding van het kenmerk van deze beschikking.

Artikel 3

Deze beschikking geldt onverminderd de overige voorschriften gesteld bij of krachtens de Destructiewet en de geldende Europese regelgeving, in het bijzonder de verordening.

Artikel 4

De Voedsel en Waren Autoriteit is belast met het toezicht op de voorwaarden die aan de toestemming worden gesteld.

Artikel 5

1. De toestemming kan worden ingetrokken indien niet wordt voldaan aan het gestelde in de artikelen 2 en 3.

2. De toestemming wordt in elk geval ingetrokken als de toestemming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt ingetrokken of komt te vervallen.

Artikel 6

Deze beschikking wordt verleend voor de duur van een half jaar.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid tegen dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Dat bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van deze beschikking te worden ingediend bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, t.a.v. Dienst Regelingen, Afdeling Recht & Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK te Den Haag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 14 februari 2006.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,C.P. Veerman.

Bijlage 1

Lijst van bedrijven als bedoeld in artikel 2, tweede lid van het besluit

- Daka Bio-industries, Hejdesvej 23, Ortved 4100 Ringsted, Denemarken

- Daka Bio-industries, Kronjydevej 8, 8900 Randers, Denemarken

- Greixos i farines de carn (GREFACSA), Carretera C-13, km 25,7, E-25670 Térmens, Spanje

- PDM Southwest, Exeter, Verenigd Koninkrijk

- SARIA Bio-industries GmbH, Brunnenstrasse 138, 44536 Lünen, Duitsland

- ITS, S.A, Herdade da Palmeira, Olheiros do Meio, Lamarosa, P-2100-406 Coruche, Portugal

- SIFDDA, Usine des Vaux, 56380 Guer, Frankrijk

- SIFDDA, Zone Industrielle, 22170 Plouvara, Frankrijk

- Ets. POINT, Les Greffets, 1440 Viriat, Frankrijk

Bijlage 2

stcrt-2006-37-p14-SC74015-1.gifstcrt-2006-37-p14-SC74015-2.gifstcrt-2006-37-p14-SC74015-3.gif