Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2006, 199 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders

29 september 2006

Nr. DDS/5426238

Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 60b, tweede en vierde lid, van de Huisvestingswet;

Maakt bekend:

Het aantal nieuwe vergunninghouders in wier huisvesting in de periode van 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2007 naar verwachting zal dienen te voorzien bedraagt, als bedoeld in artikel 60b, eerste lid, van de Huisvestingswet en onverminderd eerdere wettelijke taakstellingsverplichtingen, 3.000 personen.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,M.C.F. Verdonk.

Toelichting

Deze bekendmaking betreft het aantal te huisvesten vergunninghouders in de periode 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2007. Hierbij gaat het om de huisvesting van vergunninghouders die in de centrale opvang zitten dan wel vergunninghouders die in aanmerking komen voor de huisvestingstaakstelling en aan wie op grond van de Vreemdelingenwet 2000 een vergunning voor bepaalde tijd asiel is verleend dan wel van vergunninghouders wier asielgerelateerde verblijfstitel sinds het tijdstip van inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 onder de reikwijdte van de taakstellingensystematiek van de Huisvestingwet valt.

De nieuwe prognose is berekend aan de hand van de prognose van het aantal nieuwe personen dat een verblijfsvergunning krijgt en het aantal vergunninghouders dat naar verwachting op 1 januari 2007 nog in de opvang verblijft om te worden uitgeplaatst. De huisvestingstaakstelling voor de komende taakstellingsperiode bedraagt aldus 3.000 te huisvesten vergunninghouders.

Gezien de wettelijke systematiek blijven niet-gerealiseerde taakstellingen uit vorige perioden onverminderd van kracht en zullen de huisvestingsplaatsen alsnog moeten worden geleverd. Geprognosticeerd is dat per 1 januari 2007 sprake zal zijn van een achterstand op de taakstellingen van 800 personen. Dit aantal dient te worden toegevoegd aan de taakstelling voor de eerste helft van 2007, zodat gedurende deze periode naar verwachting in totaal 3.800 vergunninghouders van huisvesting in de gemeenten dienen te worden voorzien.

Opgemerkt wordt dat, gebaseerd op het huidige inzicht, gedurende de periode 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007 naar verwachting 2.500 nieuwe vergunninghouders van huisvesting in de gemeenten dienen te worden voorzien. Bij deze omvang is geen rekening gehouden met nog voorafgaande aan deze periode van kracht zijnde huisvestingsverplichtingen.

De gemeenten, toezichthouders en andere ketenpartners zullen over de huisvestingstaakstellingen voor vergunninghouders in een afzonderlijke circulaire van de Minister van VROM en mij op de hoogte worden gebracht.