Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2006, 173 pagina 9Centraal Stembureau

Registraties aanduidingen politieke groeperingen

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kiesraad) heeft op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in te schrijven:

161. Nederland pro Deo

162. Hedy Parcherie

163. Hamers Herstelt Holland Partij

164. LRVP - het Zeteltje

165. PVN - Partij voor Nederland

166. EénNL

167. NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)

168. Partij voor de Jongeren

169. Ad Bos Collectief

170. online-politiek.nl

171. PARTIJ voor Innovatie en Moderniteit

172. Groen Vrij Internet Partij

173. Het Kiezers Collectief

174. Nieuwe Toekomst Partij

175. SMP

176. Tamara’s Open Partij

177. Liberaal Democratische Partij

178. Ruim baan voor Nederland

Wijzigingen van aanduidingen politieke groeperingen

2. De Kiesraad heeft op verzoek van de politieke groepering ‘Politieke Vereniging “Lijst Pim Fortuyn”’ de aanduiding ‘Lijst Pim Fortuyn (LPF)’, opgenomen in vorenstaand register onder nummer 90, op grond van artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet gewijzigd in:

90. Fortuyn

Voorts heeft de Kiesraad op verzoek van de politieke groepering ‘Humanistische Democratische Partij’ de aanduiding ‘Humanistische Democratische Partij’, opgenomen in vorenstaand register onder nummer 136, op grond van artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet gewijzigd in:

136. Vrijzinnig Democratische Partij

Verzoeken die door de Kiesraad niet ontvankelijk verklaard zijn

3. Voorts heeft de Kiesraad besloten het verzoek van een aantal politieke groeperingen tot registratie van de onderstaande aanduidingen niet-ontvankelijk te verklaren op grond van artikel G 1, eerste en derde lid van de Kieswet, aangezien de verzoeken van deze groeperingen niet voldoen aan de formele eisen voortvloeiend uit de Kieswet:

Revolutionaire Partij Nederland (RPN)

Uw Lijst

Islam Democraten (ID)

Financieel Gedupeerden

Ministerie van EGT Zaken

Democratische Alliantie

VPP-MONGO

4. Voorts heeft de Kiesraad besloten het verzoek tot registratie van een aanduiding van onderstaande politieke groeperingen mede op grond van artikel G 1, eerste lid van de Kieswet niet-ontvankelijk te verklaren, aangezien de verzoeken van deze groeperingen geen aanduiding bevatten:

Partij van de Waarheid

SENIOREN PLATFORM

5. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de besluiten van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 4 september 2006.
H.R.B.M. Kummeling,
voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.