Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bankwezen (cluster)Staatscourant 2006, 158 pagina 9Overig

Intentieverklaring project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch

Intentieverklaring betreffende het project: Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006

De partijen:

1. De Gemeente ’s-Hertogenbosch te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. Eigeman, wethouder, hierna te noemen: ‘Gemeente’;

2. Het Centrum voor Werk en Inkomen Regio ’s-Hertogenbosch, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Peters, vestigingsmanager, hierna te noemen: ‘CWI’;

3. Kenniscentrum ECABO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. Streumer, algemeen directeur van ECABO, hierna te noemen: ‘ECABO’;

4. ING Bank ’s-Hertogenbosch, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. van Dusschoten, hierna te noemen: ‘ING Bank’;

5. Heineken Brouwerijen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.H.C. Loontjens, hierna te noemen: ‘Heineken’;

6. AVANS Hogeschool, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. ten Kortenaar, directeur Academie voor Financieel Management; hierna te noemen: ‘AVANS Hogeschool’;

7. Ondernemersvereniging ‘Hartje ‘s-Hertogenbosch’, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.F. Bertrums, voorzitter, hierna te noemen: ‘Hartje ‘s-Hertogenbosch’;

8. Cello, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. M.C.C.M. Scheepers, hierna te noemen: ‘Cello’;

9. De provincie Noord-Brabant te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W.C. Luijendijk;

10. Koning Willem I College ‘s-Hertogenbosch, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Y. Moerman, plaatsvervangend voorzitter College van Bestuur, hierna te noemen: ‘KWIC’;

11. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A.J. de Geus, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: ‘de minister’.

Overwegende dat:

• De regio ’s-Hertogenbosch zich geplaatst ziet voor de uitdaging om voldoende mensen toe te leiden naar de arbeidsmarkt en zich daarbij geplaatst ziet voor de volgende uitdagingen:

• dat in de huidige kenniseconomie burgers een startkwalificatie nodig hebben om de kans op werk te vergroten;

• dat de kenniseconomie vraagt naar hoger opgeleiden op alle niveaus;

• dat de hedendaagse samenleving behoefte heeft aan burgers die een leven lang willen en kunnen leren;

• dat de regionale samenwerking tussen bedrijven, beroepsonderwijs en lokale overheid bijdraagt aan het oplossen van werkloosheidsproblematiek en een antwoord biedt op de vraag naar gekwalificeerd personeel in de regio ’s-Hertogenbosch;

• dat de vraag naar gekwalificeerd personeel op de regionale arbeidsmarkt sturend is voor scholings- dan wel uitplaatsingtrajecten van zowel werkenden als werkzoekenden in duale trajecten;

• dat partijen deze impuls willen geven, zodat de regio op termijn over voldoende gekwalificeerd personeel kan beschikken;

• dat de combinatie van leren en werken een aantrekkelijke wijze van leren is voor werkenden en werkzoekenden;

• dat de provincie Noord Brabant de ambitie heeft om van Brabant een innovatieve topregio te maken en als zodanig een bijdrage te leveren aan het streven om van Europa de meest concurrerende kenniseconomie te maken. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant daarom het Actieprogramma Innovatie Noord-Brabant ‘Innovatieve topregio Brabant: Creating, connecting and enabling winners’ hebben opgesteld. Het actieplan Kennis = Meedoen (K=M) de uitwerking is van een onderdeel daarvan, namelijk van het flankerend beleid op het terrein van onderwijs-arbeidsmarkt. Deze intentieverklaring hierop naadloos aansluit;

• De samenwerkingspartners streven naar een langdurige samenwerking, ook na afloop van het project;

• De inzet van de duale trajecten een belangrijk instrument is om de uitdaging, waarvoor de regio ’s-Hertogenbosch zich gesteld ziet, te kunnen realiseren;

• De opzet van een Leerwerkloket voor de regio ’s-Hertogenbosch, hierna te noemen Leerwerkloket van belang wordt geachte om de toegankelijkheid van scholing en EVC voor bedrijfsleven en burgers te bevorderen;

• Erkenning van Verworven Competenties (EVC) een belangrijk instrument is om door werkervaring of op andere wijze verworven kennis, vaardigheden en competenties te testen;

• De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een projectdirectie Leren & Werken hebben opgericht, die onder meer als taak heeft regionale initiatieven op het gebied van een leven lang leren te ondersteunen;

komen het volgende overeen:

Artikel 1. Doel en samenwerking tussen de partijen

Deze intentieverklaring heeft tot doel:

het leren en werken voor werkenden en werkzoekenden te bevorderen door middel van activiteiten in het kader van het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch, hierna te noemen ‘het project’;

1. Duale trajecten voor werkenden en werkzoekenden

- het creëren van minimaal 300 nieuwe (andersoortige) duale trajecten en deelname daaraan in de regio ’s-Hertogenbosch, uiterlijk per 1 oktober 2007, door werknemers en werkzoekenden (van 23 jaar en ouder) ten opzichte van de periode voorafgaand aan de intentieverklaring;

- scholing van de doelgroep van deelnemers in het kader van bovengenoemde nieuwe duale trajecten, te weten, werknemers en werkzoekenden van 23 jaar en ouder, tot een erkend opleidings/scholingsniveau dat resulteert in behaalde beroepskwalificatie op MBO-niveau of een branche erkend certificaat;

2. Leerwerkloket regio ’s-Hertogenbosch

Het inrichten van een leerwerkloket onder verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen waar minimaal 500 deelnemers een EVC-traject wordt aangeboden.

Met het leerwerkloket wordt beoogd om vanuit een full-service gedachte van de regio een schakelvoorziening te realiseren tussen het aanbod van opleidingen en EVC-procedures van de kennisinstellingen en de vraag van het bedrijfsleven, individueel werkenden en werkzoekenden. Deze schakelvoorziening wordt door de projectpartners in fysieke zin gerealiseerd bij het Entreon. Het Entreon is de ontmoetingsplaats voor de projectpartners en het biedt daarnaast onderdak aan branches, evenals aan ondersteunende partijen, zoals reïntegratiebedrijven en uitzendbureaus.

Het is de intentie het leerwerkloket aan te laten sluiten op relevante lopende projecten zowel landelijk als in de regio’s, zodat geen overlap gaat ontstaan met bestaande trajecten.

In de uitwerking van het plan voor de vorming van een leerwerkloket wordt gestart met een inventarisatie en knelpuntenonderzoek. Op basis van dat onderzoek wordt het leerwerkloket ontwikkeld. De contouren en het programma van eisen voor een leerwerkloket wordt in gezamenlijkheid met de betrokken partners ontwikkeld en gerealiseerd, aangepast aan het regionale arbeidsmarktbeleid en de bestaande infrastructuur. Het leerwerkloket wordt dusdanig ingericht dat aansluiting door andere partijen mogelijk is en blijft.

3. Nieuwe EVC methodieken

De ontwikkeling van nieuwe EVC-methodieken en de gebruikmaking daarvan door minimaal 250 deelnemers in de regio ’s-Hertogenbosch per 1 oktober 2007.

Alvorens duale trajecten in te zetten is het van belang om de eerder verworven competenties (EVC’s) van de werkenden en de werkzoekenden in beeld te brengen. Daarom worden alle potentiële deelnemers aan de duale trajecten, waarvan de competenties niet helder zijn, allereerst via een EVC-procedure geleid. Op basis van deze EVC trajecten willen de betrokken partners maatwerktrajecten aanbieden. Gezien de heterogene doelgroep willen de partijen niet alleen inhoudelijk maatwerk leveren, maar ook maatwerk in didactisch opzicht, daarbij rekening houdend met de kenmerken van de doelgroep en de opleidingsmogelijkheden van de bedrijven en de instellingen. Deze nieuwe methodieken verschaffen de bedrijven en instellingen inzicht in de scholingsbehoefte bij hun medewerkers. De mogelijkheid van het afnemen van een EVC procedure wordt onder de aandacht gebracht van bedrijven en gemeenten in de regio ’s-Hertogenbosch. De trajecten zijn toepasbaar, zowel voor het bepalen van het instroomniveau van werkzoekenden als voor bepaling van de competenties van werknemers.

De activiteit betreft het ontwikkelen en bekend maken van een nieuwe EVC-methodieken en het werven voor en feitelijk uitvoeren van EVC-trajecten. Dit vindt plaats bij het op te richten leerwerkloket voor de regio ’s-Hertogenbosch.

De definitieve aantallen voor de drie bovengenoemde onderdelen worden uitgewerkt in een projectplan dat voor 1 oktober 2006 gereed zal zijn.

De deelnemende partijen zullen zich in gezamenlijkheid inspannen om met de hen ter beschikking staande middelen en binnen hun wettelijke bevoegdheden de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen te ondersteunen, knelpunten te verhelpen en uitvoering te geven aan de nader te benoemen activiteiten, waarbij partijen onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, voor zover niet betrokken als partij bij deze intentieverklaring, zullen betrekken bij de voorbereiding en bij de realisatie daarvan.

Artikel 2. De Gemeente

De Gemeente verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- de overlegstructuur van de gemeente in te zetten om de geformuleerde doelstellingen te communiceren met de actoren in de regio ’s-Hertogenbosch;

- overleg te bevorderen tussen de actoren in de markt, instellingen voor arbeidsmarkt, instellingen voor onderwijs en bedrijfsleven;

- het stimuleren van beschikbaar stellen van duale leerplekken voor niet gekwalificeerde werkenden en werkzoekenden van 23 jaar en ouder;

- het informeren van de bedrijven en instellingen in de regio over de mogelijkheden van duaal leren, EVC trajecten en het leerwerkloket voor werknemers en werkzoekenden van 23 jaar en ouder;

- het bijdragen aan de ontwikkeling en inrichting van het Leerwerkloket;

- een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van het project.

Artikel 3. CWI

CWI verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- inzicht te bieden in de locale arbeidsmarktsituatie en ontwikkelingen in de regio, vooral gericht op 23 plussers;

- inzicht te bieden in de vraag naar gekwalificeerd personeel bij de bedrijven en instellingen in de regio

- een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van het project;

- het project actief onder de aandacht te brengen van de actoren in de regio;

- in het project een toestroom van kandidaten voor duale trajecten en EVC-procedures te bevorderen;

- de overlegstructuur van de organisatie in te zetten om de geformuleerde doelstellingen te communiceren met regionale bedrijven en instellingen;

- het bijdragen aan de ontwikkeling en inrichting van het Leerwerkloket;

- het stimuleren en beschikbaar stellen van duale leerplekken voor niet gekwalificeerde werkenden en werkzoekenden van 23 jaar en ouder;

- de bedrijven en instellingen in de regio te betrekken bij de (door-)ontwikkeling van de duale trajecten en EVC-trajecten.

Artikel 4. ECABO

ECABO verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- het beschikbaar stellen van haar expertise m.b.t. EVC;

- het beschikbaar stellen van haar expertise m.b.t. praktijkleren ter ondersteuning van duale trajecten;

- het meewerken aan de landelijke verspreiding van de kennis en ervaringen vanuit de regio ’s-Hertogenbosch;

- zich in te spannen om MKB-bedrijven te benaderen voor het bevorderen van het kennisniveau van hun medewerkers.

- een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van het project.

Artikel 5. ING Bank

ING Bank verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- het beschikbaar stellen van haar expertise ten aanzien van praktijkopleidingen;

- het beschikbaar stellen van haar praktijkopleidingfaciliteiten, zoals praktijktrainingen;

- het actief werven, c.q. aandragen van eigen medewerkers voor de uitvoering van duale trajecten en EVC-trajecten;

- een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van het project;

- het project actief onder de aandacht te brengen van de bedrijven in de regio ’s-Hertogenbosch, waarmee de bank een relatie heeft;

- hun netwerk in te zetten voor dit project.

Artikel 6. Heineken Brouwerijen

Heineken Brouwerijen verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- het beschikbaar stellen van haar expertise ten aanzien van praktijkopleidingen;

- het beschikbaar stellen van haar praktijkopleidingfaciliteiten, zoals praktijkopleidingruimten, instructiematerialen en praktijktrainingen;

- het actief werven, c.q. aandragen van eigen medewerkers voor de uitvoering van duale trajecten en EVC-trajecten;

- een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van het project;

- het project actief onder de aandacht te brengen van de bedrijven in de regio ’s-Hertogenbosch, waarmee Heineken een relatie heeft;

- hun netwerk in te zetten voor dit project.

Artikel 7. AVANS Hogeschool

AVANS Hogeschool verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- het beschikbaar stellen van haar opleidings- en scholingsexpertise;

- het beschikbaar stellen van haar scholingsfaciliteiten, zoals lokalen, praktijkruimten, en andere (elektronische-)leeromgevingen;

- het ontwikkelen en opzetten van het Leerwerkloket, samen met de betrokken partners;

- een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van het project;

- het project actief onder de aandacht te brengen van de bedrijven waarmee AVANS samenwerkt in de regio ’s-Hertogenbosch;

- haar netwerk in te zetten voor dit project.

Artikel 8. Hartje ’s-Hertogenbosch (MKB afd. ’s-Hertogenbosch)

Hartje ‘s-Hertogenbosch verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- het beschikbaar stellen van haar expertise ten aanzien van praktijkopleidingen;

- het actief werven, c.q. aandragen van medewerkers van haar leden voor de uitvoering van duale trajecten en EVC-trajecten;

- een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van het project;

- het project actief onder de aandacht te brengen van haar leden, c.q. de bedrijven in de regio ’s-Hertogenbosch;

- hun netwerk in te zetten voor dit project.

Artikel 9. CELLO

CELLO verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- het beschikbaar stellen van haar expertise ten aanzien van praktijkopleidingen;

- het beschikbaar stellen van haar praktijkopleidingfaciliteiten, zoals praktijkruimten en instructielokalen;

- het actief werven, c.q. aandragen van eigen medewerkers voor de uitvoering van duale trajecten en EVC-trajecten;

- een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van het project;

- het project actief onder de aandacht te brengen van de bedrijven in de regio ’s-Hertogenbosch, waarmee de CELLO een relatie heeft;

- haar netwerk in te zetten voor dit project.

Artikel 10. De provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- het periodiek verschaffen van informatie en advies over de relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;

- hulp bij het leggen van contacten uit overige netwerken;

- het geven van gevraagd en ongevraagd advies over (regionale) ontwikkelingen.

Artikel 11. KWIC

KWIC verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- het beschikbaar stellen van haar opleidings- en scholingsexpertise;

- het beschikbaar stellen van haar scholingsfaciliteiten, zoals trainingslokalen, praktijk-opleidingsruimten en (elektronische-)leeromgevingen;

- het ontwikkelen en opzetten van het Leerwerkloket, samen met de betrokken partners;

- een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van het project;

- het project actief onder de aandacht te brengen van de bedrijven waarmee KWIC in de regio samenwerkt;

- haar netwerk in te zetten voor dit project.

Artikel 12. De minister

De minister verbindt zich aan de in deze intentieverklaring geformuleerde doelstellingen door:

- de Projectdirectie Leren & Werken als aanspreekpunt voor knellende regelgeving op het terrein van een leven lang leren te laten fungeren, en deze, waar nodig, binnen de Rijksoverheid aan de orde te stellen;

- de overige partijen te informeren over de mogelijkheid van subsidieverstrekking op basis van de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken’ van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Stcrt. Nr. 245, 2005; gewijzigd bij ministeriële regeling van 9 juni 2006 Stcrt. 101, 2006);

- een blijvende betrokkenheid van de Projectdirectie Leren & Werken gedurende de looptijd van deze intentieverklaring te bevorderen.

Artikel 13. Bestaande initiatieven

Partijen zijn van oordeel dat zoveel mogelijk vanuit of rekening houdende met bestaande initiatieven gebouwd moet worden aan een infrastructuur voor een leven lang leren in de regio ’s-Hertogenbosch.

Artikel 14. Projectleider

De deelnemers aan deze intentieverklaring stellen gezamenlijk een projectleider aan.

1. De projectleider zal in het kader van het project zorgdragen voor de projectleiding.

2. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van het projectplan en de uitvoering van het project, waarmee hij een bijdrage levert aan de realisatie van de genoemde infrastructuur en de kwantitatieve doelstellingen.

3. De projectleider verkent in het kader van het opstellen van het projectplan de mogelijkheid om meer dan de in deze intentieverklaring genoemde aantallen duale trajecten en EVC-procedures te realiseren.

Artikel 15. Afdwingbaarheid

Deze intentieverklaring is niet (in rechte) afdwingbaar.

Artikel 16. Inwerkingtreding, looptijd en verlenging

Deze intentieverklaring treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle partijen en eindigt op 1 oktober 2007. Na schriftelijke toestemming van alle partijen kan de duur van de intentieverklaring worden verlengd.

Artikel 17. Toetreding

1. Teneinde andere partijen dan de bij het sluiten van deze intentieverklaring betrokken partijen in zo ruim mogelijke mate te doen participeren in deze intentieverklaring, bestaat voor hen de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de intentieverklaring als partij toe te treden. Een toetredende partij dient de verplichtingen die voor haar uit de intentieverklaring voortvloeien, te aanvaarden.

2. Een toetredende partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend bij de Projectdirectie Leren & Werken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra partijen schriftelijk hebben toegestemd met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van partij bij de intentieverklaring en gelden voor die partij de voor haar uit de intentieverklaring voortvloeiende rechten en verplichtingen.

3. Het verzoek tot toetreding en de verklaring tot instemming worden in afschrift als bijlage aan de intentieverklaring gehecht.

Artikel 18. Wijziging

Elke partij kan de andere partijen schriftelijk verzoeken de intentieverklaring te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.

Artikel 19. Opzegging

Elke partij kan met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden de intentieverklaring schriftelijk opzeggen, indien de omstandigheden zodanig zijn veranderd dat de partij het redelijk vindt om deze intentieverklaring te beëindigen. De opzegging moet de verandering van omstandigheden vermelden.

Artikel 20. Evaluatie

Partijen zullen de uitvoering en werking van deze intentieverklaring uiterlijk twee maanden na beëindiging van de deze intentieverklaring evalueren en nemen dan een besluit over de verdere samenwerking tussen partijen.

Artikel 21. Openbaarheid

Binnen vier weken na ondertekening van deze intentieverklaring wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

Gemeente ’s-Hertogenbosch,

namens deze:

B. Eigeman.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

CWI regio ’s-Hertogenbosch,

namens deze:

C. Peters.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

ECABO,

namens deze:

W. Streumer.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

ING Bank,

namens deze:

R. van Dusschoten.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

Heineken,

namens deze:

A. Loontjens.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

Hartje ‘s-Hertogenbosch,

namens deze:

M.F. Bertrums.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

Cello,

namens deze:

M.C.C.M. Scheepers.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

KWIC,

namens deze:

Y. Moerman.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

AVANS Hogeschool,

namens deze:

R. ten Kortenaar.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus.

Ondergetekende verklaart hierbij partij te zijn bij de overeenkomst met als benaming ‘Intentieverklaring betref-fende het project Kennisontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2006’,

Provincie Noord-Brabant,

namens deze:

W.C. Luijendijk.