Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2005
Nr. 62

Gepubliceerd op 31 maart 2005Benoeming functionarissen Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Besluit van 1 februari 2005, nr. 05.000331 houdende benoeming van verschillende functionarissen van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 26 januari 2005, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. Met ingang van 1 januari 2005 wordt professor mr. P. Vlas, te Voorschoten, voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot ondervoorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht.

2. Met ingang van 1 januari 2005 wordt mevrouw mr. drs. A.A.H. van Hoek, te Amsterdam, voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht.

3. Met ingang van 1 januari 2005 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

a. mr. D.H. Beukenhorst, woonachtig te Amsterdam;

b. mr. H. Duintjer Tebbens, woonachtig te Rosieres, België;

c. mr. J.K. Franx, woonachtig te 's-Gravenhage;

d. mevrouw mr. I.S. Joppe, woonachtig te Leiden;

e. mr. L. Strikwerda, woonachtig te Heemstede.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan door plaatsing in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 1 februari 2005.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,B.R. Bot.
De Minister van Justitie,J.P.H. Donner.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl