Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2005, 62 pagina 15Benoemingen en ontslagen

Benoeming functionarissen Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Besluit van 1 februari 2005, nr. 05.000331 houdende benoeming van verschillende functionarissen van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 26 januari 2005, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. Met ingang van 1 januari 2005 wordt professor mr. P. Vlas, te Voorschoten, voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot ondervoorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht.

2. Met ingang van 1 januari 2005 wordt mevrouw mr. drs. A.A.H. van Hoek, te Amsterdam, voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht.

3. Met ingang van 1 januari 2005 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

a. mr. D.H. Beukenhorst, woonachtig te Amsterdam;

b. mr. H. Duintjer Tebbens, woonachtig te Rosieres, België;

c. mr. J.K. Franx, woonachtig te 's-Gravenhage;

d. mevrouw mr. I.S. Joppe, woonachtig te Leiden;

e. mr. L. Strikwerda, woonachtig te Heemstede.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan door plaatsing in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 1 februari 2005.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,B.R. Bot.
De Minister van Justitie,J.P.H. Donner.