Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Regiokorps Politie Midden- en West-BrabantStaatscourant 2005, 27 pagina 19Besluiten van algemene strekking

Mandaatbesluit

De korpschef van het regionaal politiekorps Midden en West Brabant;

Gelet op artikel 42 van de Flora- en Faunawet betreffende de bevoegdheid van de korpschef ten aanzien van het verlenen, weigeren en intrekken van jachtakten;

Gelet op artikel 4 van het Jachtbesluit betreffende de bevoegdheid van de korpschef tot het plaatsen van een aantekening op een schriftelijke toestemming voor de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de jacht anders dan in gezelschap van de jachthouder;

Gelet op artikel 19, eerste lid, van Jachtbesluit betreffende het houden aantekening van de in artikel 18 van het Jachtbesluit bedoelde gegevens betreffende de verzekering en

gelet op artikel 19, tweede lid, het op verzoek verstrekken van schriftelijke inlichtingen omtrent de nakoming van de verzekeringsplicht;

Gelet op artikel 6 van het Besluit prepareren dieren betreffende de bevoegdheid van de korpschef tot het afgeven van een verklaring.

Besluit:

1. De districtschefs, de hoofden van de districtelijke bedrijfsbureaus en de teamchefs van de politieregio Midden en West Brabant te machtigen tot het namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid uitoefenen van de hem toekomende bevoegdheden en opgedragen taken genoemd in:

A de Flora- en Faunawet

B het Jachtbesluit

C het Besluit prepareren van dieren.

2. De taakaccenthouders bijzondere wetten die werkzaam zijn op de politieteams van de politieregio Midden en West Brabant te machtigen tot het namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid uitoefenen van de hem toegekende bevoegdheden en opgedragen taken genoemd in:

A het Jachtbesluit

B het Besluit prepareren van dieren.

3. Bij afwezigheid of verhindering van degene aan wie een machtiging is verleend, wordt diens bevoegdheid op grond van de machtiging voor de duur van de afwezigheid of verhindering door diens aangewezen plaatsvervanger dan wel waarnemer uitgeoefend.

4. In een beschikking dient tot uitdrukking te worden gebracht dat namens de korpschef wordt besloten. Daartoe wordt de volgende ondertekening gebruikt: De korpschef politieregio Midden en West Brabant, namens deze, gevolgd door de naam en functieaanduiding van degene die ondertekent.

5. Onder een beschikking dient een clausule te zijn opgenomen met betrekking tot de mogelijkheid tot het instellen van bezwaar of beroep. Indien het een besluit betreft tot weigering of intrekking van een jachtakte om redenen als bedoeld in artikel 39, eerste lid, aanhef en onderdeel e, onderscheidenlijk artikel 41, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Flora- en Faunawet, staat beroep open bij de Minister van Justitie. In de overige gevallen staat bezwaar open bij de korpschef politieregio Midden en West Brabant. De navolgende formulering wordt daarbij gebruikt:

A.

Besluit ex. artikel 39, eerste lid, aanhef en onderdeel e, respectievelijk artikel 41, eerste lid, aanhef en onderdeel c:

Tegen dit besluit kan belanghebbende binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift met daarbij gevoegd dit besluit, dient door belanghebbende te worden ondertekend en bevat tenminste diens naam, adres, dagtekening en de gronden waarop betrokkene het niet eens is met bovenstaande beslissing.

B.

Overige besluiten:

Tegen dit besluit kan belanghebbende binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Korpschef regiopolitie Midden en West Brabant, Kabinet Korpsleiding, Postbus 8010, 5004 GA Tilburg. Het bezwaarschrift met daarbij gevoegd dit besluit, dient door belanghebbende te worden ondertekend en bevat tenminste diens naam, adres, dagtekening en de gronden waarop betrokkene het niet eens is met bovenstaande beslissing.

Tilburg, 20 januari 2005.
De korpschef van de politieregio Midden en West Brabant,
F.J. Heeres.