Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2005, 254 pagina 24Besluiten van algemene strekking

Beslissings- en tekeningsmandaat en wijziging procuratieregeling

Beslissings- en tekeningsmandaat AFM

Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) heeft besloten tot aanpassing van het Beslissings- en tekeningsmandaat AFM (‘mandaat’), zoals laatst gewijzigd op 1 oktober 2005 (Stcrt.2005, nr. 190 / pag. 23). De integrale tekst van het mandaat per 1 januari 2006, inclusief Bijlage A die tevens gewijzigd is, ligt ter inzage ten kantore van de AFM. Daarnaast staat de volledige tekst op haar website, www.afm.nl/marktpartijen onder Organisatie - Bevoegdheden. In verband met het overgangsregime voor reeds vergunninghoudende beleggingsinstellingen blijft de mandaatversie van 7 juli 2005 deels van kracht. Het gaat dan alleen om de mandatering ter zake beslissingen krachtens de Wtb en Btb aangaande beleggingsinstellingen die van het overgangsregime gebruik maken. Ook de mandaatversie van 7 juli 2005 is te vinden op de website van de AFM. Hieronder wordt volstaan met de zakelijke inhoud van de wijzigingen per 1 januari 2006.

Wet financiële dienstverlening en Besluit Financiële dienstverlening

Per 1 januari 2006 treden de Wet financiële dienstverlening en het Besluit financiële dienstverlening in werking, met uitzondering van de artikelen genoemd in het Koninklijk besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiële dienstverlening en het Besluit financiële dienstverlening. Inwerkingtreding van de Wet financiële dienstverlening en het Besluit financiële dienstverlening heeft geleid tot een aanpassing van het mandaat. Het mandaat van de AFM ter zake de artikelen die na 1 januari 2006 in werking treden, zal pas met ingang van de in het Koninklijk besluit genoemde data ingaan.

Andere wijzigingen in de bepalingen

- Het project Effectentypisch Gedragstoezicht (etgt) is als zodanig opgeheven. De taken en bevoegdheden van het project zijn ondergebracht in de accountteams.

- De mandaatbepaling ingevolge artikel 34 Bte 1995 is geherformuleerd.

- De benamingen en bevoegdheden van tijdelijke functies en de plaatsvervanger zijn veralgemeniseerd opgenomen in het mandaat. De toevoeging ‘(plv.)’ bij het Hoofd JZ is hierdoor overbodig en derhalve verwijderd.

- In het mandaat wordt verwezen naar de gewijzigde Procuratieregeling AFM.

Procuratieregeling AFM

Het bestuur van de AFM heeft tevens besloten tot wijziging van de Procuratieregeling AFM (‘procuratieregeling’), zoals laatst gewijzigd op 25 maart 2005 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Per 1 januari 2006 zal de procuratieregeling niet langer worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, maar worden gepubliceerd op de website van de AFM, www.afm.nl/marktpartijen onder Organisatie - Bevoegdheden. Daarnaast zullen procuratiehouders niet langer worden vermeld in het handelsregister. In bijlage B, behorende bij de procuratieregeling welke tevens wordt gepubliceerd op website van de AFM, worden de procuratiehouders opgenomen. De procuratieregeling en bijlage per 1 januari 2006 liggen tevens ter inzage ten kantore van de AFM. Hieronder volgt de inhoud van de procuratieregeling per 1 januari 2006.

Procuratieregeling Stichting Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2006

De procuratieregeling houdt in dat aangewezen personen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM, met in achtneming van in deze regeling genoemde voorwaarden.

Bijlage B bij deze regeling bevat een overzicht van personen, organisatie-eenheid en type procuratie. Uitsluitend personen vermeld in de Bijlage B hebben volmacht om externe contractuele verplichtingen aan te gaan. De procuratieregeling, inclusief Bijlage B ligt ter inzage ten kantore van de AFM en staat tevens op haar website, www.afm.nl/marktpartijen onder Organisatie - Bevoegdheden.

Het Bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) verleent per 1 januari 2006 procuratie uitsluitend aan de in Bijlage B opgenomen personen, te weten:

A de leden van het Bestuur (procuratiehouder A);

B de directeuren (procuratiehouder B);

C de hoofden van accountgroepen, clusters, competentiecentra en diensten (procuratiehouder C);

D de afdelingshoofden van clusters (procuratiehouder D);

de adviseurs, senior medewerkers, senior juristen, managers van toezichtaccounts van accountgroepen, clusters, competentiecentra en diensten (procuratiehouder D);

met inachtneming van onderstaande voorwaarden, voorzover van toepassing.

Procuratiehouder A:

• is slechts bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 20.000;

• is tezamen met een procuratiehouder A, met inachtneming van hetgeen in de Statuten van de AFM is bepaald, onbeperkt bevoegd de AFM te binden, waaronder het aangaan van een overeenkomst tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

• is tevens bevoegd als procuratiehouder B, C of D.

Procuratiehouder B:

• is slechts bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 2.000;

• is tezamen met een procuratiehouder A of B slechts bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 500.000;

• is tevens bevoegd als procuratiehouder C of D.

Procuratiehouder C:

• is slechts bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 2.000;

• is tezamen met een procuratiehouder A of B slechts bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 200.000;

• is tezamen met een procuratiehouder C of D slechts bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 20.000.

Procuratiehouder D:

• is tezamen met een procuratiehouder A, B, of C slechts bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 20.000.

Amsterdam, 30 december 2005.
Stichting Autoriteit Financiële Markten,
A.W.H. Docters van Leeuwen.
A.W. Kist.