Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2005, 237 pagina 27Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. BWL/2005 192 925, Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Bodem, Water, Landelijk Gebied, Afdeling Landbouw, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 1, eerste en derde lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

Besluit:

Artikel I

In de Regeling ammoniak en veehouderij wordt in bijlage 1 bij de diercategorie vleeskuikens (E 5) na E 5.5 een nieuw onderdeel ingevoegd, onder vernummering van E 5.6 in E 5.7, luidende:

E 5.6 vleeskuikenstal met mixluchtventilatie 0,037

Artikel II

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 november 2005.
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, P.L.B.A. van Geel.

Toelichting

Algemeen

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: de Regeling), die op 8 mei 2002 tegelijk met de Wet ammoniak en veehouderij in werking is getreden.

Bijlage 1 van de Regeling bevat een lijst met huisvestingssystemen en bijbehorende emissiefactoren. De bijlage is aangevuld met een nieuw huisvestingssysteem voor vleeskuikens.

Gedetailleerde beschrijvingen met schematische tekeningen van de in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij genoemde huisvestingssystemen kunnen worden gevonden op de website www.infomil.nl of worden opgevraagd bij InfoMil te Den Haag, tel. 070-361 05 75, e-mail: info@infomil.nl.

Artikelsgewijs

Artikel I (nieuw huisvestingssysteem in bijlage 1)

Aan diercategorie E 5 (vleeskuikens) is een nieuw huisvestingssysteem toegevoegd. Dit systeem, dat wordt omschreven als ‘Vleeskuikenstal met mixluchtventilatie’, is opgenomen onder nummer E 5.6. In verband daarmee is het onderdeel ‘overige huisvestingsystemen’ vernummerd van E 5.6 tot E 5.7.

Het nieuwe huisvestingssysteem wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van mixluchtventilatoren in de stal. De emissiefactor is op basis van metingen vastgesteld op 0,037 kg NH3 per dierplaats per jaar. De metingen werden uitgevoerd door een deskundig onderzoeksinstituut volgens de beoordelingsrichtlijn Groen Label. Het meetrapport is in opdracht van het ministerie van VROM door deskundigen op volledigheid en juistheid beoordeeld.

Artikel II (inwerkingtreding)

Evenals bij voorgaande wijzigingen van de Regeling is afgezien van het opnemen van overgangsrecht. Dat betekent in de eerste plaats dat de gewijzigde Regeling vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavige regeling van toepassing is op vergunningaanvragen die op of na die datum worden ingediend. Het betekent ook, gezien de huidige jurisprudentie, dat de gewijzigde Regeling moet worden toegepast op vóór die datum ingediende aanvragen, waarop het bevoegd gezag op de datum van inwerkingtreding nog een beslissing moet nemen. Dit laatste stemt overeen met het uitgangspunt dat bij een beslissing op een aanvraag om een milieuvergunning de meest recente milieutechnische inzichten moeten worden toegepast.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel