Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2005, 169 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Beslissings- en tekeningsmandaat AFM

Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (`AFM') heeft besloten tot aanpassing van het Beslissings- en tekeningsmandaat AFM (`het mandaat'), zoals laatst gewijzigd op 7 juli 2005 (Stcrt. 2005, nr. 128 / pag. 29). De integrale tekst van het mandaat per 1 september 2005, inclusief Bijlage A die tevens gewijzigd is, ligt ter inzage ten kantore van de AFM. Daarnaast staat de volledige tekst op haar website, www.afm.nl/marktpartijen onder Organisatie - Bevoegdheden. In verband met het overgangsregime voor reeds vergunninghoudende beleggingsinstellingen blijft de mandaatversie van 7 juli 2005 deels van kracht. Het gaat dan alleen om de mandatering ter zake beslissingen krachtens de Wtb en Btb aangaande beleggingsinstellingen die van het overgangsregime gebruik maken. Ook de mandaatversie van 7 juli 2005 is te vinden op de website van de AFM. Hieronder wordt volstaan met de zakelijke inhoud van de wijzigingen per 1 september 2005.

Herziening toezicht op beleggingsinstellingen

Per 1 september 2005 is de Wet toezicht beleggingsinstellingen gewijzigd met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr 2001/107/EG en richtlijn 2001/108/EG van 21 januari 2002 (Stb. 2005, 401 en 403). Dientengevolge is het Besluit toezicht beleggingsinstellingen van 1990 vervangen door het Besluit toezicht belegginginstellingen 2005 (`Btb 2005'; Stb. 2005, 402 en 403). De wetswijzigingen hebben geleid tot een aanpassing van het mandaat.

Andere wijzigingen in de bepalingen

- De naam van het competentiecentrum Marktmisbruik is gewijzigd in Securities Market Surveillance. In het mandaat wordt de afkorting SMS gehanteerd.

- Artikel 17 van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) is toegevoegd aan het mandaat. Mandaat voor meldingen is verleend aan de directeur Integriteit tezamen met een jurist van Juridische Zaken.

Amsterdam, 29 augustus 2005.
Stichting Autoriteit Financiële Markten,
A.W.H. Docters van Leeuwen.