(Her-)benoeming leden Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

9 december 2004

DCE/04/58302

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Op grond van artikel 3, vijfde en zesde lid, van het instellingsbesluit Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

Gelet op de voordracht van voornoemde Adviescommissie, 13 september 2004;

Gezien de mededeling van de heer dr. J.M. Polak om als voorzitter van voornoemde Adviescommissie terug te treden met ingang van 23 december 2004;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 23 december 2004 en voor een periode van drie jaren wordt benoemd tot lid van de Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog:

de heer mr. B.J. Asscher, tevens voorzitter;

de heer mr. P.J.N. van Os;

mevrouw prof. dr. I.C. van der Vlies.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 23 december 2004 en voor een periode van drie jaren wordt herbenoemd tot lid van de Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog:

de heer prof. dr. J.Th.M. Bank;

de heer prof. mr. J. Leijten;

de heer dr. E.J. van Straaten;

mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum waarop het in de Staatscourant is geplaatst.

De Staatssecretaris voornoemd,
Medy C. van der Laan.

Naar boven