Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2005, 101 pagina 11Centraal Stembureau

Registratie en afwijzing registratie aanduiding politieke groepering

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in zijn vergadering van 18 mei 2005 op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende politieke groepering in te schrijven onder het volgende nummer: 141

PRDV

2. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in zijn vergadering van 18 mei 2005 voorts besloten het verzoek tot opneming van de aanduiding `FVP' in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal af te wijzen op grond van het feit dat de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers in de zin van artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet.

Daartoe heeft het centraal stembureau in overweging genomen dat:

- ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is geregistreerd de aanduiding `Lijst Pim Fortuyn (LPF)';

- de aanduiding `FVP' blijkens de statuten een afkorting is van de naam van de politieke groepering `Fortuynistische Volks Partij';

- dat blijkens de statuten deze groepering zich ten doel stelt de opvattingen van W.S.P. Fortuyn, door verzoeker het `Fortuynisme' genoemd, te vertalen in en uit te dragen via de politieke programma's van de `Fortuynistische Volks Partij';

- dat op grond van de voorgaande overwegingen bij de kiezers de indruk zou kunnen worden gewekt dat een kandidatenlijst waarboven de aanduiding `FVP' geplaatst is, afkomstig is van een politieke groepering die nauw gelieerd is aan de Politieke Vereniging `Lijst Pim Fortuyn';

- van een zodanige relatie geen sprake is.

3. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen deze besluiten van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, aanhef en sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

's-Gravenhage, 18 mei 2005.
H.R.B.M. Kummeling,
voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.