Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
overigStaatscourant 2004, 84 pagina 23Besluiten van algemene strekking

Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem

De algemeen directeur van SenterNovem,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. directeur: de algemeen directeur van SenterNovem;

b. sectordirecteur: directielid dat deel uit maakt van de directie van SenterNovem en rechtstreeks ressorteert onder de directeur;

c. groepsmanager: manager die rechtstreeks ressorteert onder de directeur of een sectordirecteur;

d. themamanager: manager die rechtstreeks ressorteert onder de directeur of een sectordirecteur;

e. clustermanager: manager die ressorteert onder een sectordirecteur, groepsmanager of themamanager;

f. hoofd van een stafafdeling: manager van een stafafdeling die rechtstreeks ressorteert onder de directeur of een sectordirecteur;

g. opdrachtleider: manager die ressorteert onder een sectordirecteur, groepsmanager of themamanager;

h. clusterleider: manager die ressorteert onder een opdrachtleider of hoofd van een stafafdeling;

i. IOP-secretaris: secretaris van een programmacommissie als bedoeld in de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoeksprogramma's;

j. vakgroepleider: medewerker die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van een vakgroep en voor die taak ressorteert onder een groepsmanager;

k. de (deel-) budgethouder: een medewerker, die op grond van de vastgestelde begroting bevoegd is verplichtingen aan te gaan ten laste van het toegewezen (deel-) budget uit de exploitatiemiddelen;

l. programmamedewerkers: de programmamedewerkers bij SenterNovem;

m. fiscaal besluit: besluit of renseignement inzake een fiscale voorziening;

n. programmaovereenkomst: privaatrechtelijke rechtshandeling inzake een beleidsprogramma;

o. uitvoeringsverplichting: privaatrechtelijke verplichting die niet voortvloeit uit een subsidiebesluit, fiscaal besluit of programmaovereenkomst, en die:

i. ten laste van de reguliere exploitatie van SenterNovem wordt verantwoord, of

ii. als out of pocket kostenpost wordt gedeclareerd bij een opdrachtgever;

p. bedrag: bedrag met betrekking tot een subsidiebesluit of fiscaal besluit, exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW), dan wel met betrekking tot een programmaovereenkomst of een uitvoeringsverplichting, inclusief de verschuldigde BTW.

§ 2. P&O-aangelegenheden

Artikel 2

Aan de sectordirecteuren, de groepsmanagers en de themamanagers wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

a. het beslissen op een verzoek om wijziging van werktijden van een medewerker;

b. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;

c. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer;

d. het instemmen met deelname aan een PC-privéregeling overeenkomstig het daarvoor geldende reglement;

e. het accorderen van buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties buitenland;

f. de detachering van medewerkers bij of door SenterNovem;

g. de inhuur van uitzendkrachten;

h. het aangaan van stageovereenkomsten.

Artikel 3

Aan de sectordirecteuren, de groepsmanagers, de themamanagers, de opdrachtleiders, de clustermanagers en aan de hoofden van stafafdelingen wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat en machtiging verleend voor:

a. het verlenen van vakantie;

b. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

c. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

d. het accorderen van tijdschrijfformulieren;

e. het accorderen van binnenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties binnenland;

f. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het aantrekken van uitzendkrachten.

Artikel 4

Aan de clusterleiders wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat en machtiging verleend voor:

a. het accorderen van tijdschrijfformulieren;

b. het verlenen van vakantie;

c. het verlenen van kort buitengewoon verlof;

d. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het aantrekken van uitzendkrachten.

Artikel 5

Aan een budgethouder wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

a. de detachering van medewerkers bij of door SenterNovem;

b. de inhuur van uitzendkrachten;

c. het aangaan van stageovereenkomsten.

Artikel 6

Aan een medewerker van de stafafdeling Personeel & Organisatie kan machtiging worden verleend voor het doen van betalingen van reiskosten van sollicitanten tot een bedrag van € 125 per verplichting.

§ 3. Andere aangelegenheden

Artikel 7

Aan de sectordirecteuren, de groepsmanagers en de themamanagers wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden op zijn werkterrein.

Artikel 8

Aan de clustermanagers wordt, ieder voor zich, op zijn werkterrein, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen door het sluiten van overeenkomsten of door het nemen van subsidiebesluiten tot een bedrag van

€ 125 000 per verplichting.

Artikel 9

Aan de clustermanagers wordt, ieder voor zich, op zijn werkterrein, mandaat en machtiging verleend tot het nemen van afwijzende besluiten op subsidieaanvragen.

Artikel 10

Aan de clustermanager, die verantwoordelijk is voor het programma Economie, Ecologie en Technologie, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie.

Artikel 11

Aan de opdrachtleiders wordt, ieder voor zich, op zijn werkterrein, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beslissingen inzake subsidiebesluiten tot een bedrag van € 150 000 per verplichting en inzake uitvoeringsverplichtingen tot een bedrag van € 5 000 per verplichting.

Artikel 12

Aan de clusterleiders wordt, ieder voor zich, op zijn werkterrein, mandaat en machtiging verleend voor beslissingen inzake subsidiebesluiten op zijn werkterrein tot een bedrag van € 150 000 per verplichting.

Artikel 13

1. Aan de hoofden van stafafdelingen wordt, ieder voor zich, voor zijn werkterrein mandaat, volmacht en machtiging verleend, tot een bedrag van € 25 000 per verplichting.

2. Aan het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften waarbij een verplichting tot een bedrag van € 650 000 per verplichting wordt aangegaan.

3. Aan de hoofden van de stafafdeling Communicatie, de stafafdeling I&A en de stafafdeling Facilitair Zaken wordt, ieder voor zich, tevens volmacht en machtiging verleend voor het uitvoeren van privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet behoren tot zijn werkterrein, maar waarvoor hij opdracht heeft gekregen van een functionaris die zelf de bevoegdheid heeft om die verplichting aan te gaan.

Artikel 14

1. De directeur kan aan een budgethouder volmacht en machtiging verlenen tot het aangaan van verplichtingen door het sluiten van overeenkomsten tot een bedrag van € 25 000 per verplichting en voor zover dit bedrag ten laste komt van het toegewezen budget.

2. De directeur kan aan een deelbudgethouder volmacht en machtiging verlenen tot het aangaan van verplichtingen door het sluiten van overeenkomsten tot een bedrag van € 5 000 per verplichting en voor zover dit bedrag ten laste komt van het toegewezen budget.

Artikel 15

De directeur kan aan een medewerker mandaat en machtiging verlenen voor het nemen van subsidiebesluiten tot een bedrag van € 150 000 per verplichting, met uitzondering van beslissingen:

a. die betrekking hebben op geheel of gedeeltelijke intrekking van eerdere besluiten of op terugvordering van eerder verstrekte gelden;

b. die qua motivering of afhandelingslijn afwijken van vastgelegd of normaal binnen SenterNovem gevoerd uitvoeringsbeleid.

Artikel 16

1. De directeur kan aan een medewerker volmacht en machtiging verlenen voor uitvoeringsverplichtingen tot een bedrag van € 2 500 per verplichting.

2. Aan de vakgroepleiders en de IOP-secretarissen wordt volmacht en machtiging verleend als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 17

1. De directeur kan aan een stafjurist mandaat, volmacht en machtiging verlenen voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften waarbij een verplichting tot een bedrag van € 650 000 per verplichting wordt aangegaan.

2. De directeur kan aan een jurist mandaat, volmacht en machtiging verlenen voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften waarbij een verplichting tot een bedrag van € 150 000 per verplichting wordt aangegaan, met uitzondering van beslissingen die qua motivering of afhandelingslijn afwijken van vastgelegd beleid of normaal binnen SenterNovem gevoerd uitvoeringsbeleid.

Artikel 18

Een clustermanager of een hoofd van een stafafdeling kan aan een programmamedewerker mandaat en machtiging verlenen tot het nemen van besluiten tot het vaststellen van subsidies tot een bedrag van € 12 500 per verplichting.

Artikel 19

1. In afwijking van de voorgaande artikelen zijn per te onderscheiden functionaris voor fiscale besluiten inzake de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen (WVA), de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk en artikel 3.42 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 alsmede de nadere regels die daarvoor zijn gesteld in de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek, de navolgende maximum bedragen per verplichting van toepassing in plaats van het bedrag dat geldt voor subsidiebesluiten.

Functionaris

Bedrag

Opdrachtleiders

€ 1 500 000

Clusterleiders

€ 1 500 000

Hoofd van de stafafdeling

€ 1 500 000

Juridische Zaken

 

Stafjuristen

€ 1 500 000

Medewerkers

€ 500 000

Juristen

€ 500 000

2. Voor fiscale besluiten inzake de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen (WVA) en de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk:

a. heeft, in afwijking van het eerste lid, de clusterleider mandaat en machtiging voor beslissingen waarbij een financiële verplichting wordt aangegaan tot een bedrag van € 500 000 per verplichting;

b. hebben de clusterleiders en de medewerkers die gemandateerd zijn op grond van artikel 16 slechts mandaat en machtiging voor besluiten inhoudende intrekking en wijziging voor zover ten aanzien van het oorspronkelijke besluit geen wijziging optreedt met betrekking tot de financiële omvang van de beslissing.

3. Het in het eerste lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen en de Milieu-InvesteringsAftrek met dien verstande dat het maximum bedrag van mandaat of machtiging gerelateerd wordt aan het netto fiscale voordeel, waarbij in het geval van een melding die op grond van beide regelingen in aanmerking komt, het door cumulatie ontstane netto fiscale voordeel als grondslag dient.

§ 4. Vervanging

Artikel 20

1. De uit dit besluit voor een sectordirecteur voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op de directeur of een andere door de directeur aangewezen sectordirecteur.

2. De uit dit besluit voor andere dan in het eerste lid genoemde functionarissen voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op:

a. de daarvoor aangewezen plaatsvervanger;

b. indien er geen plaatsvervanger aangewezen is of indien deze ook afwezig is, zijn leidinggevende.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 21

1. Op mandaat, volmacht en machtiging dat door andere bestuursorganen dan de Minister van Economische Zaken is verleend aan de directeur met inbegrip van recht van vervanging aan onder hem ressorterende functionarissen, is dit besluit van overeenkomstige toepassing tenzij betreffend mandaat, volmacht en machtiging zelf in het onderwerp van dit besluit voorziet.

2. Het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken draagt zorg voor:

a. een openbaar register van de verleende mandaten, volmachten en machtigingen bij SenterNovem;

b. een actueel overzicht van de verleende mandaten, volmachten en machtigingen bij SenterNovem op de internet site(-s) van SenterNovem alsmede voor plaatsing van de tekst van dit besluit op deze site;

c. verzending van afschriften als bedoeld in artikel 19 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ.

Artikel 22

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2004.

Artikel 23

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Sittard, 3 mei 2004.
De algemeen directeur van SenterNovem,
J.B.V.N. Pleumeekers.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van SenterNovem, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle.