Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
MoerdijkStaatscourant 2004, 82 pagina 22Overig

Ondermandaatbesluit (toezicht) Havenschap Moerdijk

De directie van het Havenschap Moerdijk,

Gelet op artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997 en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op het mandaatbesluit van het Dagelijks bestuur van 2 maart 2000 waarbij het Dagelijks bestuur de directie van het Havenschap Moerdijk de bevoegdheid om in naam van het Dagelijks bestuur besluiten te nemen heeft gemandateerd onder in het mandaatbesluit genoemde regelen;

Gelet op het besluit van het Dagelijks bestuur van 26 april 2004 bij welk laatstgenoemd besluit het mandaatbesluit van 2 maart 2000 is gewijzigd en waarbij is besloten dat onder mandatering tevens moet worden begrepen het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

Overwegende dat de Havenverordening Havenschap Moerdijk regelen bevat omtrent het houden van toezicht op de orde en veiligheid in het havengebied.

Overwegende dat het wenselijk is om de bevoegdheid tot het houden van voortdurend toezicht op al wat het Schap aangaat in ondermandaat te geven aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde personen;

Besluit

Artikel 1

a. In dit besluit wordt onder ondermandateren verstaan: de bevoegdheid om namens het Dagelijks Bestuur voor deze namens de directie van het Havenschap Moerdijk handelingen te verrichten.

b. In dit besluit wordt onder handelingen verstaan: feitelijke handelingen, niet zijnde privaatrechtelijke rechtshandelingen of het nemen van besluiten.

c. In dit besluit wordt onder GRHM verstaan: de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997.

Artikel 2

Aan de in de bijlage genoemde personen worden de bevoegdheden ondergemandateerd als bedoeld in artikel 22 onder e GRHM, te weten het houden van voortdurend toezicht op al wat het schap aangaat en voor zover het betreft de aan ambtenaren van het Havenschap Moerdijk, niet zijnde de havenmeester, in het kader van de handhaving van de havenverordening Havenschap Moerdijk toegekende bevoegdheden.

Artikel 3

De in de bijlage genoemde personen dienen bij de uitoefening van de in artikel 2 van dit besluit bedoelde bevoegdheden een door de directie van het Havenschap Moerdijk verstrekt legitimatiebewijs bij zich te dragen dat op verzoek wordt getoond.

Artikel 4

Het Dagelijks bestuur heeft op de wijze als bedoeld in het mandaatbesluit van het Dagelijks bestuur van 2 maart 2000, gewijzigd bij besluit van 26 april 2004 schriftelijk met dit besluit ingestemd.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking nadat het op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur in de vergadering van 26 april 2004.
Het dagelijks bestuur voornoemd,
Drs. U. Uiterwijk MBA, secretaris.
O. Hoes, voorzitter.