Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Algemene RekenkamerStaatscourant 2004, 173 pagina 24Besluiten van algemene strekking

Mandaatregeling Algemene Rekenkamer

3.2 Mandaatbesluit directeur stafdirectie Bedrijfsvoering

De secretaris van de Algemene Rekenkamer,

Overwegende dat een nadere omschrijving van de bevoegdheden van de directeuren van de stafdirecties wenselijk wordt geacht;

Overwegende dat de secretaris een aantal van zijn bevoegdheden betreffende de interne bedrijfsvoering en het management van de stafdirectie Bedrijfsvoering wenst te mandateren aan de directeur van de stafdirectie Bedrijfsvoering;

Gelet op artikel 2 van de Instructies voor de secretaris vastgesteld bij Besluit van 20 april 2004;

Besluit:

Artikel 1

De directeur geeft leiding aan de onder hem ressorterende stafdirectie Bedrijfsvoering.

Artikel 2

De directeur wordt gemandateerd ten aanzien van de uitvoeringsaspecten van alle door de stafdirectie Bedrijfsvoering te verrichten werkzaamheden.

Artikel 3

1 De directeur is ten aanzien van de personele aspecten binnen de stafdirectie Bedrijfsvoering bevoegd tot selectie en voordracht van interne en externe kandidaten voor alle binnen de stafdirectie Bedrijfsvoering door de secretaris opengestelde vacatures, met uitzondering van de functie van hoofd van een afdeling.

2 Hij kan kandidaten voordragen voor aanstelling in vaste of tijdelijke dienst binnen de stafdirectie Bedrijfsvoering.

3 Hij kan de in de stafdirectie Bedrijfsvoering benoemde medewerkers voordragen voor schorsing en ontslag.

4 Hij is bevoegd te besluiten in overige personeelsaangelegenheden aangaande de onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 4

De directeur is bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de kredieten die aan de kostensoorten binnen de kostenplaatsen aan zijn stafdirectie zijn toegekend.

Artikel 5

De directeur is binnen de onderzoeksdirecties en de stafdirectie Beleid & Communicatie, tot en met schaal 14 van het BBRA 1984 bevoegd tot openstelling van vacatures, benoeming van interne kandidaten, aanstelling van externe kandidaten, aanstelling in vaste of tijdelijke dienst, vaststelling van de salarisschaal, en het verlenen van ontslag op verzoek, met uitzondering van de functies van directeur, plv. directeur, bureauchef en hoofd van een afdeling.

Artikel 6

De directeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding, tenuitvoerlegging, evaluatie en analyse van het personeelsbeleid, het financiële beleid en het automatiseringsbeleid.

Artikel 7

De directeur is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en het financiële beheer, waaronder de verplichtingenadministratie, de uitgaven en ontvangsten, vorderingen en schulden, de betaalbaarstelling van verschuldigde bedragen en inning van te vorderen bedragen en de voorbereiding van begroting, rekening en meerjarenraming.

Artikel 8

De directeur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en toepassen van instrumenten die het management in staat stellen de interne activiteiten van de Algemene Rekenkamer te sturen en draagt zorg voor managementinformatie op het gebied van personeel, financiën, automatisering, organisatie en bedrijfsvoering.

Artikel 9

De directeur oefent de in de artikelen 1 tot en met 8 gemandateerde bevoegdheden uit in overeenstemming met het door het college of de secretaris vastgestelde beleid.

Artikel 10

De directeur legt periodiek verantwoording af over de aan hem gemandateerde taken en verstrekt de secretaris regelmatig inlichtingen over de lopende zaken en werkzaamheden.

Artikel 11

De directeur kan de overeenkomstig de artikelen 1 tot en met 4 opgedragen bevoegdheden bij schriftelijk, door het college en de secretaris goed te keuren besluit, geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2004. Het Ondermandaatbesluit directeur stafdirectie Bedrijfsvoering, vastgesteld bij Besluit van 25 mei 1999, nr. 486 vervalt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 13

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 14

Dit besluit kan worden aangehaald als `Mandaatbesluit directeur stafdirectie Bedrijfsvoering'.

Aldus vastgesteld op 20 april 2004.
W.M. de Brauw, secretaris.
Goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 20 april 2004.
Saskia J. Stuiveling, president.
W.M. de Brauw, secretaris.