Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
overigStaatscourant 2004, 126 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem

Besluit van de algemeen directeur van SenterNovem van 15 juni 2004, nr. ZJM0423570, houdende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem

De algemeen directeur van SenterNovem,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ;

Besluit:

Artikel I

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8 wordt `een bedrag van € 125 000' vervangen door: een bedrag van € 150 000.

B

In artikel 19, tweede lid, onderdeel b, wordt `artikel 16' vervangen door: artikel 15.

C

Artikel 19, derde lid, komt te luiden:

3. Bij de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen en de Milieu-InvesteringsAftrek wordt het maximum bedrag van mandaat of machtiging als genoemd in de artikelen 11, 12, 13, tweede lid, 15 en 17 gerelateerd aan het netto fiscale voordeel, met dien verstande dat bij een melding die voor beide regelingen in aanmerking komt, het door cumulatie ontstane netto fiscale voordeel als grondslag dient.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 15 juni 2004 .
De algemeen directeur van SenterNovem,
J.B.V.N. Pleumeekers.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van SenterNovem, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle.

1 Stcrt. 2004, 84.