Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2003, 97 pagina 17Overig

Rectificatie Tijdelijke aanwijzing instantie voor en mandaat betreffende de handhaving van de lijst van inzamelaars

De considerans van de Tijdelijke aanwijzing instantie voor en mandaat betreffende de handhaving van de lijst van inzamelaars (SAS 2003036924), gepubliceerd in Stcrt. 2003, 94 (pag. 8), is onvolledig. De juiste tekst luidt als volgt:

Gelet op de artikelen 10.45, tweede lid, van de Wet milieubeheer en artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;.