Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2003, 51 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Regeling vaststelling controleprotocol Remigratiewet en Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 11 maart 2003, nr. DDS 5205861

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 8c, eerste lid, onderdeel e, van de Remigratiewet en artikel 15, eerste lid, van het Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen;

Besluit

Artikel 1

Het controleprotocol, bedoeld in artikel 8c, eerste lid, onderdeel e, van de Remigratiewet en bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

De regeling van de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid van 1 maart 2002 tot vaststelling van het controleprotocol Remigratiewet en Tijdelijke regeling tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen (Stcrt. 2002, 49) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 27 oktober 2002.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling controleprotocol Remigratiewet en Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen.

Deze regeling zal met bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 maart 2003.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,H.P.A. Nawijn.

Controleprotocol Remigratiewet en Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen

1. Algemeen

Op grond van hoofdstuk IIIa van de Remigratiewet, de artikelen 8a t/m 8j, aangaande de taken en bevoegdheden van de Sociale verzekeringsbank (SVB) en op grond van artikel 15 van het Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen, legt de SVB jaarlijks verantwoording af over verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en kosten die de SVB uit hoofde van haar taken heeft gemaakt. De verantwoording vindt plaats uit hoofde van de Remigratiewet, het Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen, het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet, het Besluit voorzieningen Remigratiewet en het Besluit begroting en verantwoording Remigratiewet en maakt deel uit van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 8c, eerste lid, onder d, van de Remigratiewet.

Het controleprotocol, bedoeld in artikel 8c, eerste lid, onder e, van de Remigratiewet, wordt als volgt vastgesteld.

1.1 Reikwijdte accountantscontrole

Dit controleprotocol geeft nadere invulling aan de reikwijdte en het object van de accountantscontrole. Niet wordt beoogd om de aanpak van de accountantscontrole voor te schrijven. Veelal zal de interne accountant van de SVB zich immers bij zijn controle baseren op een (risico)analyse van de administratieve organisatie en interne controle bij de te controleren organisatie en op basis daarvan komen tot een optimale afweging van de in te zetten controlemiddelen.

De accountantscontrole strekt zich uit tot de deugdelijkheid van de financiële verantwoording en de rechtmatigheid van het daarin verantwoorde beheer en mondt uit in een accountantsverklaring daarbij. Onder de controle op de rechtmatigheid van het verantwoorde beheer wordt verstaan de juistheid van de verantwoorde verplichtingen, uitgaven, kosten en ontvangsten en de toetsing van:

• de naleving van de relevante wet en regelgeving inzake de Remigratie (Remigratiewet, Besluit begroting en verantwoording Remigratiewet, Besluit voorzieningen Remigratiewet, het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet), het Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen en dit protocol;

• de naleving van het handhavingsbeleid.

1.2 Derdengegevens

Indien de verantwoorde uitgaven (kosten) en ontvangsten zijn gebaseerd op gegevens verstrekt door individuen, zal de SVB de betreffende gegevens op juistheid, volledigheid en tijdigheid controleren aan de hand van de gegevens zoals deze bij andere organisaties bekend zijn. De SVB dient een beleid te hebben, dat misbruik op een adequate wijze bestrijdt.

De interne accountant beoordeelt de procedure rond de totstandkoming van dit beleid en de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt.

2. Controle verslag

Met uitzondering van de in dit protocol opgenomen bijzondere en procedurele aandachtspunten dient met normale aandacht te worden gecontroleerd. Tot deze normale aandacht behoort onder meer de controle dat de verantwoording in overeenstemming is met de gegeven aanwijzingen.

Onder bijzondere aandacht wordt verstaan: controle waarbij nadrukkelijk wordt bezien of de desbetreffende wet en regelgeving wordt nageleefd. Om duidelijkheid te verschaffen over de verwachtingen van het Ministerie van Justitie met betrekking tot de inhoud en de reikwijdte van de controle van de interne accountant van de SVB zijn onderstaande richtlijnen gegeven voor de accountants(controle) en de rapportering door de accountant.

Onder procedurele toetsing wordt verstaan: controle waarbij er op wordt toegezien of procedures in het leven zijn geroepen om te waarborgen dat aan de desbetreffende voorschriften wordt voldaan, en dat het volgen van die procedures leidt tot naleving van die voorschriften en/of procedures in feite zijn gevolgd.

2.1 Bijzondere aandachtspunten wetgeving inzake Remigratie

Met betrekking tot de basisvoorzieningen stelt de interne accountant vast dat:

• de bedragen van de vergoedingen van de kosten van het vervoer van personen en bagage en de kosten van hervestiging in overeenstemming zijn met de door de minister vastgestelde normbedragen en ook voor het overige voldoen aan de vastgestelde eisen omtrent de bedragen van de vergoedingen;

• de toegekende aanvragen voorzien zijn van de noodzakelijke bewijsstukken;

• de remigrant niet eerder, noch als partner, noch als remigrant, basisvoorzieningen en voorzieningen heeft genoten, zoals bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet;

• de remigrant die voor basisvoorzieningen in aanmerking wenst te komen, indien hij Nederlander is, onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag van de basisvoorzieningen, in Nederland heeft verbleven, dan wel indien hij vreemdeling is, gedurende ten minste 1 jaar ononderbroken, rechtmatig verblijf in Nederland had als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e dan wel l, van de Vreemdelingenwet 2000, anders dan voor een verblijf voor een tijdelijk doel;

• de remigrant een schriftelijk bewijs overlegt, afgegeven door de autoriteiten van het bestemmingsland, dat hij, zijn partner en hun kinderen zullen worden toegelaten, indien naar een ander land wordt geremigreerd dan het land waar de remigrant de nationaliteit van bezit;

• de remigrant, en eventueel de partner, zijn schulden aan het Rijk heeft voldaan, dan wel een afbetalingregeling is getroffen;

• de remigrant, en eventueel de partner, daadwerkelijk is vertrokken;

• voor het overige wordt voldaan aan de eisen gesteld in de artikelen 2 t/m 4 en 7 van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet.

Ten aanzien van de remigratievoorzieningen stelt de interne accountantvast dat:

• de remigrant, die niet tevens een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezit, voor de vertrekdatum een schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de wet, heeft afgelegd;

• de remigrant tenminste 45 jaar is;

• de remigrant die voor remigratievoorzieningen in aanmerking wenst te komen, indien hij Nederlander is, onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag van de remigratievoorzieningen, in Nederland heeft verbleven, dan wel indien hij vreemdeling is, gedurende ten minste 3 jaren ononderbroken, rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehad als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e dan wel l, van de Vreemdelingenwet 2000 en voor het besluit tot toekenning van de remigratievoorzieningen rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehad als bedoeld in artikel 8, onder a, b, d, e dan wel l, van deze wet, anders dan voor een verblijf voor een tijdelijk doel;

• de remigrant, en eventueel de partner, zijn schulden aan het Rijk heeft voldaan, dan wel een afbetalingsregeling heeft getroffen;

• de remigrant voldoet aan de gestelde eisen in artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet;

• de toekenning gebaseerd is op de vereiste bewijsstukken;

• de uitkeringen zijn uitbetaald in overeenstemming met het Besluit voorzieningen Remigratiewet;

• voor het overige wordt voldaan aan de eisen gesteld in de artikelen 2, 3 en 7 van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet.

Inzake de beëindiging, schorsing en terugvordering stelt de interne accountant vast dat:

• de remigratievoorzieningen van de remigrant eindigen met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de remigrant zijn hoofdverblijf wederom in Nederland vestigt;

• idem indien de partner van de remigrant voorzieningen genoot op grond van artikel 5, eerste en tweede lid, van de wet;

• indien de remigrant, zijn partner of een van hun kinderen van de terugkeerregeling gebruik heeft gemaakt, de voorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, onderdeel a, b, en d, van de wet, zijn teruggevorderd;

• indien de remigrant, zijn partner of een van hun kinderen binnen drie jaren na remigratie, anders dan op grond van de terugkeerregeling zijn hoofdverblijf wederom in Nederland vestigt, de basisvoorzieningen, zover deze aan de teruggekeerde personen zijn toegekend, zijn teruggevorderd.

2.2 Bijzondere aandachtspunten Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen

Met betrekking tot de uitvoering van het Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen stelt de interne accountant vast dat:

• de verhuizende persoon, de partner en het kind voldoen aan hetgeen in artikel 1, onder d, e en f daartoe is bepaald;

• de voorzieningen per persoon en voor de bagage overeenkomt met hetgeen in artikel 4 is bepaald;

• de vergoeding per verhuizende persoon, en voor zo ver van toepassing, zijn partner en kinderen niet meer is dan € 5.900,-;

• de verhuizende persoon:

- twee jaar voorafgaande aan de aanvraag onafgebroken hoofdverblijf in Nederland heeft gehad;

- aan kan tonen dat hij een baan heeft op een van de eilanden van de Nederlandse Antillen of Aruba;

- en zijn partner alle schulden aan Nederland hebben voldaan dan wel een afbetalingsregeling hebben getroffen;

- en zijn partner geen beschikking hebben over een rendementsgrondslag als bedoeld in artikel 5.3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001, op 1 januari van het jaar waarin de voorzieningen worden toegekend of, indien over dat jaar nog geen aanslag is opgelegd, op 1 januari van het daaraan voorafgaande jaar, van meer dan € 91.000,-;

- niet eerder, noch als verhuizende persoon noch als partner, de voorzieningen heeft genoten;

- indien zijn partner en hun kinderen niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, een schriftelijk bewijs van de Antilliaanse, respectievelijk Arubaanse overheid heeft overgelegd dat zijn partner en hun kinderen zullen worden toegelaten;

• de toekenning gebaseerd is op de vereiste bewijsstukken;

• de voorzieningen ook voor het overige zijn uitbetaald in overeenstemming met het Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen.

Inzake de terugvordering van de voorzieningen dan wel de wijziging of intrekking van een besluit tot toekenning van de voorzieningen stelt de interne accountant vast dat:

• voorzieningen worden teruggevorderd indien uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt dat de verhuizende persoon, zijn partner of een van hun kinderen zich binnen twee jaar na verhuizing wederom in Nederland hebben gevestigd;

• besluiten tot toekenning worden gewijzigd of ingetrokken indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen op grond van artikel 9 heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van voorzieningen of indien anderszins voorzieningen tot een te hoog bedrag zijn vastgesteld;

• de verdere bepalingen ten aanzien van het terugvorderen van onverschuldigde betalingen dan wel het afzien daarvan zoals opgenomen in artikel 12, zijn nagekomen.

2.3 Procedurele aandacht wetgeving inzake Remigratie

Ten aanzien van zowel de basisvoorzieningen als de remigratievoorzieningen dienen de volgende punten procedureel door de interne accountant te worden getoetst in het kader van het Besluit voorzieningen Remigratiewet:

• de hoogte van de vergoedingen, de tegemoetkoming in de kosten en de periodieke uitkering (hoofdstuk 2);

• de gevolgen voor de periodieke uitkering van de samenloop met andere uitkeringen;

• de termijn waarbinnen op een aanvraag moet zijn beslist (artikel 12);

• de termijn waarbinnen de remigrant, en voor zo ver van toepassing, zijn partner en kinderen moeten zijn geremigreerd nadat op de aanvraag is beslist (artikel 13);

• de datum waarop het recht op de voorzieningen ingaat en het recht op de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 14 en 15 vervalt, dan wel wordt omgezet in een ander recht (hoofdstuk 5).

2.4 Procedurele aandacht Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen

Ten aanzien van de voorzieningen voor verhuizing van Antillianen en Arubanen dienen de volgende punten procedureel door de interne accountant te worden getoetst in het kader van het Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen:

• de termijn waar binnen op een aanvraag moet zijn beslist (artikel 7);

• de termijn waarbinnen de verhuizende persoon en, voor zo ver van toepassing, zijn partner en kinderen tot verhuizing moeten zijn overgegaan nadat op de aanvraag is beslist (artikel 8);

3. Rapportering door de interne accountant

3.1 De accountantsverklaring en -rapportage

Van geconstateerde onjuistheden en onzekerheden gaat de interne accountant na wat hiervan de consequenties zijn voor zijn oordeel.

Indien de interne accountant bij zijn accountantsverklaring geen nadere mededelingen heeft meegenomen impliceert dit dat:

• de controle heeft plaatsgevonden met inachtneming van dit protocol;

• de interne accountant bij zijn oordeelsvorming heeft gestreefd naar een hoge mate van zekerheid. Indien dit begrip ten behoeve van het gebruik van statistische technieken moet worden gekwalificeerd, dan is een betrouwbaarheid van 95% gehanteerd;

• de interne accountant heeft geconcludeerd dat de meest waarschijnlijke fout (goedkeuringtolerantie), met betrekking tot de deugdelijkheid van het financieel verslag en de rechtmatigheid van het daarin verantwoorde beheer, niet groter is dan aangegeven in de onderstaande tabel:

stcrt-2003-51-p10-SC38960-1.gif

Voor de hantering van bovenstaande tabel, gaat de interne accountant uit van het totaal van uitgaven, verplichtingen en ontvangsten.

Tijdens de controle geconstateerde fouten dienen te allen tijde te worden gecorrigeerd in de verantwoording.

Indien de meest waarschijnlijke fout in het totaal van de feitelijke bestedingen door de interne accountant hoger wordt ingeschat dan aangegeven in deze tabel, dan vermeldt hij de uitkomst van deze hogere schatting in zijn verslag.

Geconstateerde opzettelijke fouten worden - ook indien de invloed op het totaal van de bestedingen minder is dan gegeven in bovenstaande tabel - vermeld in de managementletter.

4. Departementale Accountantsdienst

De departementale accountantsdienst (DAD) van het Ministerie van Justitie is te allen tijde bevoegd informatie op te vragen bij de SVB, verband houdend met de basisvoorzieningen en de remigratievoorzieningen, zoals bedoeld in de Remigratiewet en het Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen.

Op verzoek van de DAD dient de SVB informatie te verstrekken aan de DAD.

De interne accountantsdienst van de SVB zal op verzoek van de DAD medewerking verlenen aan collegiaal overleg, eventueel in de vorm van een review gesprek; tevens verstrekt hij aan de DAD, op verzoek, de gerapporteerde bevindingen (accountantsrapport, verslag en/of managementletter.

5. Wet- en regelgeving

Dit controleprotocol is gebaseerd op de navolgende wet- en regelgeving:

• Remigratiewet;

• Wet van 16 september 1999, tot wijziging van de Remigratiewet;

• Besluit voorzieningen Remigratiewet;

• Besluit tot wijziging van het Besluit voorzieningen Remigratiewet;

• Uitvoeringsbesluit Remigratiewet;

• Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet;

• Besluit begroting en verantwoording Remigratiewet;

• Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen.