Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenStaatscourant 2003, 165 pagina 24Besluiten van algemene strekking

Besluit maximum subsidiebedrag werkgevers

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 4.6, eerste lid van de regeling SUWI;

Besluit:

Artikel 1. Het maximum subsidiebedrag

Het maximumbedrag als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid van de regeling SUWI bedraagt € 4.000.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2003.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maximum subsidiebedrag werkgevers.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant geplaatst worden.

Amsterdam, 25 augustus 2003.
P. Cloo, plv. voorzitter Raad van bestuur UWV.

Toelichting

Op grond van artikel 8 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en artikel 658a van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever verantwoordelijk voor de reïntegratie van zijn zieke werknemers. Vanaf 1 januari 2003 is de werkgever verplicht om werknemers die op of na die datum ziek zijn geworden te reïntegreren naar een andere werkgever indien er geen passende arbeid binnen het eigen bedrijf is. In het Besluit SUWI is geregeld dat de werkgever voor reïntegratie in het tweede spoor subsidie kan aanvragen.

In artikel 4.6, vijfde lid, van het Besluit SUWI is geregeld dat het mogelijk is om bij ministeriële regeling maximumbedragen aan de basis- en plaatsingssubsidie te stellen. Het UWV wordt de mogelijkheid geboden om, in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maximumsubsidiebedragen vast te stellen.

Op grond van artikel 4.6, eerste lid van de regeling SUWI heeft UWV de bevoegdheid om een maximum subsidiebedrag vast te stellen.

Met het onderhavige besluit van UWV wordt de maximumsubsidie vastgesteld op € 4.000. De basissubsidie als bedoeld in artikel 4.3 van het Besluit Suwi bedraagt derhalve maximaal € 2.000. De plaatsingssubsidie als bedoeld in artikel 4.4 van het Besluit Suwi bedraagt maximaal € 2.000.

Amsterdam, 25 augustus 2003.

P. Cloo, plv. voorzitter Raad van bestuur UWV.