Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZorginstellingenStaatscourant 2003, 156 pagina 27Overig

Herregistratie eisen AVG's

Eisen en voorwaarden herregistratie artsen voor verstandelijk gehandicapten

Besluit CHVG no. 8 - 2002

Het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, in vergadering bijeen op 15 mei 2003;

In aanmerking nemende dat bij Besluit CHVG no. 4 - 1999 is besloten tot de aanwijzing van de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten als specialistisch deelgebied der geneeskunde;

dat bij Besluit CHVG no. 1 - 1999 eisen voor de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten, welke opleiding kan leiden tot inschrijving in een specialistenregister, zijn vastgesteld;

dat bij Besluit CHVG no. 1 - 1999 in hoofdstuk H tevens overgangsbepalingen zijn vastgesteld, op grond waarvan artsen die voorafgaand aan de instelling van een specialistenregister voor artsen voor verstandelijk gehandicapten reeds gedurende langere tijd in de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten werkzaam zijn geweest, zonder de specialistische opleiding te hebben gevolgd in het betreffende specialistenregister kunnen worden ingeschreven;

dat Besluit CHVG no. 4 - 1999 en Besluit CHVG no. 1 - 1999 op 3 maart 2000 in werking zijn getreden;

dat de HVRC per 1 december 2000 een register van artsen voor verstandelijk gehandicapten heeft ingesteld en dat vanaf dat tijdstip artsen in het betreffende register zijn ingeschreven;

dat de registratie van artsen die per 1 december 2000 in het register voor artsen voor verstandelijk gehandicapten zijn ingeschreven, expireert per 1 december 2005;

dat vanaf 1 december 2000 een drie jaar durende specialistische opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten plaatsvindt;

Overwegende dat ingevolge artikel 12, lid 1.e. van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst het vaststellen van de eisen voor herregistratie behoort tot de taken van het CHVG;

dat nog niet eerder eisen en voorwaarden voor de herregistratie van artsen voor verstandelijk gehandicapten zijn vastgesteld;

dat artikel 15 (herregistratie) van de Wet BIG verplicht tot het scheppen van een mogelijkheid om artsen, van wie de registratie als specialist is doorgehaald en gedurende een periode niet geregistreerd zijn geweest, opnieuw in het betreffende specialistenregister in te schrijven nadat zij aan daartoe gestelde scholingseisen hebben voldaan;

Gelet op de adviezen van het federatiebestuur KNMG, de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband, de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie;

Artikel 12 lid 1. e. van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;

Heeft besloten:

de navolgende eisen en voorwaarden vast te stellen voor de herregistratie van artsen voor verstandelijk gehandicapten:

Begripsomschrijvingen

Accreditering: het toekennen van een kwantitatieve waardering, uitgedrukt in uren, aan deskundigheidsbevorderende activiteiten, rekening houdend met de relevantie daarvan voor de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten in het kader van de individuele herregistratie;

AVG: arts voor verstandelijk gehandicapten;

AVG-register: het door de HVRC per 1 december 2000 ingestelde specialistenregister voor AVG`s.

College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisartsgeneeskunde (CHVG): het college dat onder meer tot taak heeft het vaststellen van de eisen waaraan moet worden voldaan om als huisarts, verpleeghuisarts of arts voor verstandelijk gehandicapten te worden erkend of ge(her)registreerd;

Cursorische nascholing: georganiseerde nascholing in de vorm van cursussen;

Deskundigheidsbevordering: intercollegiale toetsing, nascholing en farmacotherapieoverleg;.

Farmacotherapieoverleg: gestructureerd overleg van AVG's en apothekers met het doel de kwaliteit en de doelmatigheid van het farmacotherapeutisch handelen van AVG's te bevorderen;

Herintreder: een arts die opnieuw om inschrijving in het AVG-register verzoekt, nadat de betreffende registratie eerder is doorgehaald;

Hernieuwing van de inschrijving: verlenging van de inschrijving in het register, nadat aan de eisen voor herregistratie is voldaan, aansluitend aan de voorgaande periode van inschrijving;

Herregistratie: zowel het vernieuwen van de inschrijving als het opnieuw inschrijven in het AVG-register;

Huisarts en Verpleeghuisarts: De commissie die onder meer tot taak heeft het inschrijven van personen

Registratie Commissie (HVRC): in een register en het hernieuwen van de inschrijving;

Instelling: een (categorale) instelling waar medische zorg wordt verleend aan aldaar opgenomen of verblijvende verstandelijk gehandicapten en/of van waaruit medische zorg wordt verleend aan niet opgenomen verstandelijk gehandicapten;

Intercollegiale toetsing: continue systematische reflectie door AVG's op elkaars handelen met behulp van gestructureerde methoden en met als doel de verbetering van het handelen in de praktijk en de zorg voor patiënten;

Kwaliteits- en deskundigheidsbevordering: verbetering van de competentie en het handelen van AVG's;

NVAVG: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten;

Opnieuw inschrijven: inschrijving in het register, nadat de inschrijving eerder is doorgehaald;

Regeling: de op artikel 14 en 15 van de Wet BIG gebaseerde Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij Besluit CSZ/BO-9814244, en in werking getreden op 1 oktober 1998.

I. Algemeen

Artikel 1 (voorwaarden voor herregistratie)

De inschrijving van een arts in het AVG-register als bedoeld in artikel 26 lid 1. van de Regeling wordt hernieuwd indien de arts in de vijf jaar voorafgaande aan de expiratie van de registratie heeft aangetoond te voldoen aan de navolgende eisen:

a. de arts is regelmatig en in voldoende mate als AVG werkzaam geweest;

b. de arts heeft in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering op het terrein van de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten.

(TOELICHTING)

Artikel 2 (definitie werkzaamheden als AVG en criteria medische zorg voor verstandelijk gehandicapten)

a. Onder werkzaam zijn als AVG wordt verstaan dat een ingeschreven arts persoonlijk beschikbaar is voor het verlenen van medische zorg aan verstandelijk gehandicapten en deze zorg ook daadwerkelijk verleent. Dit houdt in zowel de directe patiënten zorg in de zin van diagnostiek en behandeling, als het adviseren van andere artsen over de diagnostiek en behandeling bij verstandelijk gehandicapten.

(TOELICHTING)

b. Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten onderscheidt zich van andere specialismen door de volgende kenmerken:

- Het is gericht op de specifieke doelgroep van mensen met een verstandelijke handicap.

- Er is een veelheid aan oorzaken voor een verstandelijke handicap, waarmee diverse medische problemen zijn geassocieerd.

- Er doen zich vaak meervoudige stoornissen voor.

- Er bestaat een bijzondere verdeling van ziekten en aandoeningen.

- Er is sprake van een bijzondere presentatie van de klachten.

- Er treden handicapgebonden diagnostische en therapeutische problemen op.

- Er is bij de cliënten sprake van wisselende gradaties van handelings- en wilsonbekwaamheid, waardoor betrokkenheid bestaat van ouders of (andere) wettelijke vertegenwoordigers en (professionele) begeleiders.

- Door de aard van de problematiek wordt de zorg verleend in multidisciplinair verband.

(TOELICHTING)

Artikel 3 (adviserende zorg en consultatieve werkzaamheden)

a. Werkzaamheden als uitsluitend adviserend arts, niet inhoudend patiëntgebonden werkzaamheden, worden niet beschouwd als werkzaamheden als AVG in de zin van artikel 2.

b. Consultatieve werkzaamheden, zoals onder andere door zogeheten additief (bijvoorbeeld homeopathisch) werkzame artsen worden niet beschouwd als werkzaamheden als AVG.

(TOELICHTING)

Artikel 4 (onvoorziene omstandigheden)

Onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, of verplichtingen, al dan niet vrijwillig aangegaan, waardoor een ingeschreven arts niet regelmatig en in voldoende mate als AVG werkzaam is geweest en/of niet in voldoende mate heeft deelgenomen aan deskundigheidsbevordering, worden bij de beoordeling van het recht op hernieuwing van de inschrijving niet in aanmerking genomen.

(TOELICHTING)

Artikel 5 (gelijkgestelde werkzaamheden)

a. Ingeschreven artsen die in onvoldoende mate of niet meer als AVG werkzaam zijn, maar betrokken zijn bij het onderwijs en/of het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten, of werkzaam zijn op het gebied van de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de beroepsgroep van AVG's en voor wie het behouden van de titel AVG van belang is voor de uitoefening van de betreffende functie, kunnen voor herregistratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden als bedoeld in artikel 12 lid 1.e. van de Regeling in aanmerking komen. In aanmerking komen:

- stafleden bij universitaire AVG-instituten;

- beleidsmedewerkers bij de beroeps- of wetenschappelijke vereniging van AVG's;

- functionarissen bij organen met een publiekrechtelijke functie;

- artsen die werkzaam zijn in het management van een instelling en/of eerstverantwoordelijk geneeskundige of `geneesheer-directeur' zijn in het kader van de wet BOPZ.

b. De in lid a. bedoelde werkzaamheden dienen in een dienstverband van tenminste 50% te zijn verricht om voor herregistratie volgens de regeling van gelijkgestelde werkzaamheden in aanmerking te kunnen komen. De aard, de omvang en de duur van de werkzaamheden dienen te blijken uit een werkgeversverklaring.

c. Bij hernieuwing van de inschrijving op grond van gelijkgestelde werkzaamheden zijn de eisen ten aanzien van het deelnemen aan deskundigheidsbevordering, zoals in dit Besluit bepaald, onverminderd van toepassing.

d. Een arts komt op grond van gelijkgestelde werkzaamheden voor herregistratie in aanmerking voor zolang hij de gelijkgestelde werkzaamheden verricht. De inschrijving wordt doorgehaald op het moment dat de gelijkgestelde werkzaamheden worden beëindigd of neergelegd.

e. Indien de arts na het beëindigen van de gelijkgestelde werkzaamheden opnieuw zonder beperkingen als AVG wenst te worden geregistreerd, is artikel 6 van toepassing.

Artikel 6 (herintreding)

a. Een arts die in het AVG-register ingeschreven is geweest, maar van wie de inschrijving is doorgehaald, kan de HVRC verzoeken om opnieuw te worden ingeschreven;

b. De HVRC beoordeelt op grond van de door de arts overgelegde bewijsstukken of de arts in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de doorhaling tot het tijdstip van het verzoek om opnieuw ingeschreven te worden, aan de voorwaarden voor herregistratie heeft voldaan;

c. Indien de HVRC vaststelt, dat de arts aan de voorwaarden voor herregistratie heeft voldaan, kan hij opnieuw worden ingeschreven;

d. Indien de HVRC vaststelt dat de arts niet aan de voorwaarden voor herregistratie heeft voldaan, kan de arts opnieuw worden ingeschreven nadat hij met goed gevolg een programma van individueel aangepaste scholing, zoals bepaald in het addendum bij dit Besluit, heeft voltooid;

e. De HVRC gaat slechts tot het opnieuw inschrijven in het register over op grond van een verklaring van het hoofd van een universitaire AVG-opleiding dat deze de arts in staat acht de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten zelfstandig en naar behoren uit te oefenen.

(TOELICHTING en ADDENDUM))

II. Werkzaamheden AVG

Artikel 7 (werkwijze)

De werkzaamheden als AVG kunnen zijn verricht:

- als AVG in dienst van een instelling,

- als waarnemend AVG,

- als zelfstandig gevestigd AVG.

Artikel 8 (duur hernieuwing)

a. De duur van de hernieuwing van de inschrijving, die maximaal vijf jaar kan bedragen, wordt berekend naar evenredigheid van de omvang en de duur van de werkzaamheden als AVG.

b. De periode waarmee de inschrijving wordt hernieuwd wordt toegekend vanaf de laatste datum dat de ingeschreven arts als AVG werkzaam is geweest.

Artikel 9 (omvang en duur van de werkzaamheden)

a. Om in aanmerking te komen voor hernieuwing van de inschrijving met de maximale periode van vijf jaar dient de arts in de voorafgaande periode van vijf jaar gedurende tenminste twee jaar voltijds als AVG werkzaam te zijn geweest, of gedurende de gehele periode van vijf jaar tenminste vier dagdelen per week als AVG werkzaam te zijn geweest.

b. De minimumomvang van de werkzaamheden als AVG om in aanmerking te komen voor hernieuwing van de inschrijving bedraagt vier dagdelen per week.

c. De minimumduur van de werkzaamheden als AVG om in aanmerking te komen voor hernieuwing van de inschrijving bedraagt één jaar (52 weken) aaneengesloten.

d. Werkzaamheden als AVG in de minimumomvang en -duur zoals in lid b. en c. vermeld, geven recht op hernieuwing van de inschrijving met één jaar.

e. De werkzaamheden dienen evenwichtig te zijn gespreid over de betreffende periode van vijf jaar.

(TOELICHTING)

Artikel 10 (werkzaamheden als waarnemend AVG)

Wanneer werkzaamheden als waarnemend AVG zijn verricht worden uitsluitend waarnemingen gedurende tenminste twee weken aaneengesloten voltijds of een evenredig langere periode in deeltijd meegerekend.

III. Deskundigheidsbevordering

Artikel 11 (aard en accreditering van de deskundigheidsbevordering)

a. AVG's dienen deel te nemen aan zowel geaccrediteerde cursorische nascholing als aan geaccrediteerde intercollegiale toetsing. Farmacotherapieoverleg wordt beschouwd als een vorm van intercollegiale toetsing.

b. De accreditering van deskundigheidsbevordering voor AVG's wordt verricht door de accreditatiecommissie van de NVAVG.

Artikel 12 (omvang van de deskundigheidsbevordering)

a. AVG's dienen aan te tonen dat zij gemiddeld tenminste veertig uur per jaar daadwerkelijk hebben deelgenomen aan activiteiten op het gebied van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering op het terrein van de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten om in aanmerking te kunnen komen voor hernieuwing van de inschrijving als AVG.

b. AVG's die in deeltijd werkzaam zijn dienen wat betreft het deelnemen aan activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering aan tenminste dezelfde eisen te voldoen als artsen die voltijds werkzaam zijn.

c. Indien de ingeschreven AVG wat omvang betreft niet geheel heeft voldaan aan de eisen ten aanzien van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering, kan de HVRC de inschrijving hernieuwen voor een beperkte periode teneinde de arts in de gelegenheid te stellen alsnog aan de in lid a. gestelde eis te voldoen.

Artikel 13 (bewijsstukken)

De AVG verzamelt de bewijsstukken van het gevolgd hebben van geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten, conform de regelingen van de NVAVG ten aanzien van accreditering. De AVG legt deze bewijsstukken desgevraagd over aan de HVRC ten behoeve van de herregistratie. Bewijsstukken zijn schriftelijke verklaringen waaruit blijkt dat de houder heeft deelgenomen aan deskundigheidsbevordering die voor een bepaald aantal uren is geaccrediteerd.

IV Slotbepalingen

Artikel 14 (inwerkingtreding)

Dit Besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het Besluit wordt gepubliceerd.

Artikel 15

Dit Besluit wordt aangehaald als: herregistratie eisen AVG's.

Toelichting

Algemeen

In 2000 is het register voor Arts voor Verstandelijk Gehandicapten ingesteld. Per 1 december 2005 zullen de eerste AVG's in aanmerking komen voor herregistratie.

De AVG is een integraal werkend arts, die zich begeeft op een breed terrein van de geneeskunde, zich uitstrekkend van bijvoorbeeld oogheelkunde tot orthopedie en interne geneeskunde. In die zin is het vak vergelijkbaar met dat van de huisarts of verpleeghuisarts. In vergelijking met deze twee vakgebieden heeft de AVG zich meer gespecialiseerd op diverse aspecten van de geneeskunde zoals bijvoorbeeld de psychiatrie, klinische genetica, zintuigstoornissen, epilepsie en andere neurologische stoornissen en revalidatie. Vanuit deze deskundigheid is hij in staat zowel gezondheidsproblematiek te behandelen als hierover adviezen te verstrekken aan cliënt, cliëntvertegenwoordigers, professionele begeleiders en aan andere artsen. De AVG verleent deze medische zorg aan alle mensen met een verstandelijke handicap, ongeacht hun woon- of dag bestedingssituatie.

De AVG is lid van een multidisciplinair team en bezit een uitstekend netwerk met overige (medische en paramedische) disciplines, zowel binnen zijn zorgorganisatie als daarbuiten. Zijn kracht is gelegen in het coördineren en regisseren van de specifieke gezondheidsproblematiek van deze doelgroep en hij is in staat deze multidisciplinaire inbreng met elkaar te verbinden.

Naast het verrichten van curatieve en consultatieve taken is een niet onbelangrijke deel van zijn werk gericht op sociaal geneeskundige aspecten, zoals secundaire en tertiaire preventie van gezondheidsproblematiek door middel van het uitvoeren van gezondheidsbewakingsprogramma's en screeningsprogramma's.

Hij is een deskundige op het gebied van medisch beleid en zal gevraagd en ongevraagd advies hierover geven aan het management van zorgaanbieders.

Hij is in staat zijn kennis en vaardigheden over te dragen, niet alleen aan nieuwe collega's, maar ook aan andere professionals in de zorg.

Hij bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en is ondanks de gerichtheid op samenwerken in staat tot het zorgvuldig bewaken van de professionele autonomie.

En, last but not least, hij heeft affiniteit met de mensen met een verstandelijke handicap en weet zijn werk met voldoende geduld, humor en flexibiliteit in te vullen.

Artikelsgewijs

Ad. Artikel 1

Eis a, regelmatig en in voldoende mate werkzaam zijn als AVG: het werkzaam zijn als AVG is voorwaarde voor de hernieuwing van de inschrijving. Indien een ingeschreven arts vijf jaar niet regelmatig en in voldoende mate als AVG werkzaam is geweest, dan wordt de inschrijving niet hernieuwd.

Ad. Artikel 2

De specifieke medische deskundigheid van de AVG richt zich op:

- De oorzaken van de verstandelijke handicap en het onderzoek daarnaar, de preventie, opsporing, behandeling en begeleiding van medische problematiek hieraan gerelateerd.

- Syndromen en syndroomgerelateerde medische problematiek (preventie, opsporing, behandeling en begeleiding).

- Gedragsproblematiek, autisme, psychiatrische stoornissen, (preventie, opsporing behandeling en begeleiding).

- Communicatieve problemen, (opsporing, behandeling, begeleiding, hulpmiddelen).

- Epilepsie (herkenning, begeleiding en behandeling) en andere neurologische stoornissen.

- Medische problematiek van cliënten met ernstige meervoudige (complexe) stoornissen, zoals spasticiteit en (preventie, behandeling en begeleiding van) daaraan gerelateerde problemen, zoals mobiliteitsstoornissen, contracturen en luxaties, eet- en drinkproblemen, luchtweginfecties, refluxziekte en obstipatie.

- Motorische en neurologische stoornissen (opsporing, behandeling, begeleiding, hulpmiddelen).

- Opsporing, behandeling en begeleiding van (specifieke) verouderingsproblematiek, inclusief behandeling en begeleiding in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke handicap.

- Preventieve geneeskunde bij mensen met een verstandelijke handicap, onder meer door middel van etiologie gerelateerde programma's voor gezondheidsbewaking (health watch).

- Vaccinatieadviezen , infectiepreventie en hygiëneaspecten.

- Opsporing, behandeling en begeleiding van visus- en gehoorstoornissen.

- Op indicatie advisering over of uitvoering van medicamenteuze ondersteuning bij onderzoeken en behandelingen, die door de cliënt als bedreigend worden ervaren (bijvoorbeeld de tandarts).

- Specifieke handicapgebonden arbeidsgeneeskundige aspecten.

- Opsporing, behandeling en begeleiding van voedingsproblematiek, eetproblemen en slikstoornissen.

- Opsporing, behandeling en begeleiding van slaapstoornissen.

- Behandeling en begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Ad. Artikel 3

De in dit artikel genoemde werkzaamheden zijn geen werkzaamheden van de AVG. De criteria genoemd in artikel 2b zijn niet van toepassing op de werkzaamheden van de genoemde artsen.

Ad. Artikel 4

Een arts kan geen beroep doen op onvoorziene omstandigheden, waardoor hij niet regelmatig en in voldoende mate als AVG werkzaam kan zijn en/of niet in voldoende mate kan deelnemen aan deskundigheidsbevordering. Onvoorziene omstandigheden geven geen aanleiding om van de regelgeving af te wijken.

Ad. Artikel 6

De inschrijving van een AVG kan zijn doorgehaald:

- omdat hij niet aan de herregistratie eisen had voldaan, zoals beschreven in artikel 1 van dit Besluit;

- omdat de arts na beëindiging van de gelijkgestelde werkzaamheden geen verzoek aan de HVRC heeft gedaan tot hernieuwing van zijn inschrijven;

- omdat doorhaling op verzoek van de arts heeft plaatsgevonden;

- omdat de arts naar het buitenland is vertrokken en geen verzoek tot hernieuwing van zijn inschrijving heeft gedaan.

Op basis van artikel 15 van de Wet BIG kunnen deze artsen na een periode niet geregistreerd te zijn geweest een verzoek bij de HVRC indienen tot het zich opnieuw laten inschrijven in het register. De HVRC beoordeelt of de arts opnieuw kan worden ingeschreven aan de hand van de door de arts overgelegde gegevens, of dat de arts een programma van individueel aangepaste scholing moet volgen. Indien het laatste het geval is, wordt door een hoofd van een universitaire afdeling AVG-opleiding een programma van individueel aangepaste scholing vastgesteld. Alleen indien het hoofd van een universitaire afdeling AVG-opleiding oordeelt dat de arts in staat kan worden geacht zelfstandig en naar behoren als AVG werkzaam te zijn, zal de HVRC tot inschrijving in het register overgaan.

Ad. Artikel 9

De richtlijnen geven ook de minimale hoeveelheid werkzaamheden aan. De duur van de verlenging van de inschrijving geschiedt naar rato van de duur en de omvang van de verrichte werkzaamheden. Het volgende schema dient als toelichting:

- één jaar 40% : herregistratie voor één jaar

- één jaar 60% : herregistratie voor één jaar en zes maanden

- één jaar 80% : herregistratie voor twee jaar

- één jaar 100% : herregistratie voor twee jaar en zes maanden

- twee jaar 40% : herregistratie voor twee jaar

- twee jaar 60% : herregistratie voor drie jaar

- twee jaar 80% : herregistratie voor vier jaar

- twee jaar 100% : herregistratie voor vijf jaar

Addendum (Programma van individueel aangepaste scholing)

Doel scholing

Het doel van het programma van individueel aangepaste scholing is de arts zodanig te scholen dat hij de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten weer zelfstandig en naar behoren kan uitoefenen.

Doelgroep

Het gaat hierbij om verschillende categorieën artsen: de AVG die op grond van gelijkgestelde werkzaamheden in het register is ingeschreven en de arts, van wie de registratie als AVG eerder is doorgehaald en die opnieuw wenst te worden geregistreerd.

Duur scholing

De duur van de scholingsperiode bedraagt één jaar voltijds of evenredig langer in deeltijd. Hierbij geldt een minimum van 50%. Deze periode kan op voorstel van het betrokken hoofd AVG-opleiding worden bekort of verlengd met een periode van maximaal drie maanden, of langer bij deeltijd, afhankelijk van het deeltijdpercentage De besluitvorming hierover is voorbehouden aan de HVRC.

Scholingsprogramma

Leerplan

Het hoofd van een AVG-opleiding stelt het scholingsprogramma op. Bij het opstellen hiervan wordt rekening gehouden met de uitgangssituatie van de arts. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de voor de AVG-opleiding ontwikkelde toetsmethoden. Het scholingsprogramma behoeft de goedkeuring van de HVRC.

Theorie

Gedurende de gehele scholingsperiode besteedt de arts gemiddeld één dag per week aan theoretische scholing en zelfstudie. In de scholingsperiode dient de arts gedurende tenminste 200 uur deel te nemen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering op het terrein van de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten en/of aan scholingsactiviteiten vanuit de AVG-opleiding, een en ander conform het goedgekeurde scholingsprogramma.

Praktijk

De arts werkt gedurende de gehele of nagenoeg gehele duur van de scholing gemiddeld 80% (minimaal 20%, afhankelijk van het deeltijdpercentage) per week in de praktijk en onder supervisie van een erkende AVG-opleider. De arts dient deel te nemen aan alle reguliere activiteiten in de instelling waar de opleider aan verbonden is. Een periode van 3 maximaal maanden voltijds of evenredig langer in deeltijd kan worden besteed aan keuzestages buiten de instelling, een en ander conform het goedgekeurde scholingsprogramma.

Toezicht

Het toezicht op het scholingsprogramma wordt door de HVRC gedelegeerd aan het hoofd van een AVG-opleiding. Het hoofd beoordeelt de voortgang van de arts gedurende het scholingsprogramma, in beginsel iedere drie maanden. Aan het eind van het scholingsprogramma beoordeelt het hoofd of de arts geacht kan worden in staat te zijn de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten zelfstandig en naar behoren uit te oefenen. Het hoofd AVG-opleiding geeft hierover aan de arts een verklaring af voor de HVRC ten behoeve van de registratie.

Noot: Waar in dit Besluit staat `hij, hem' etc. dient tevens gelezen te worden `zij, haar' etc.