Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2003, 130 pagina 7Centraal Stembureau

Afwijzing verzoek tot het houden van een nationaal raadgevend correctief referendum

De voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van nationale referenda maakt bekend dat het inleidend verzoek tot het houden van een nationaal raadgevend correctief referendum over de Wet van 2 juni 2003 houdende regels ter bespoediging en vereenvoudiging van procedures met het oog op het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal hoofdwegen door middel van een betere benutting en verbreding van die wegen (Spoedwet wegverbreding) is afgewezen. Op grond van artikel 2 van de Tijdelijke referendumwet zijn 40.000 verzoeken vereist. In totaal is 1 geldig verzoek ingediend.

's-Gravenhage, 4 juli 2003.
F.J.W.M. van Dooren.

Het proces-verbaal met betrekking tot het besluit inzake de toelating van het inleidend verzoek ligt ter inzage bij het Steunpunt referendum (kamer H1014) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Iedere belanghebbende kan binnen 6 dagen na de dagtekening van deze Staatscourant tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierechten) verbonden.