Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2003, 130 pagina 12Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Besluit van 1 juli 2003, nr. 03.002784

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 25 juni 2003, nr. DJZ/CR-0121/03, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

a. professor mr. Th. M. de Boer, woonachtig te Amsterdam;

b. mevrouw mr. T.M. Bos, woonachtig te Amsterdam;

c. mevrouw mr. C.A. Joustra, woonachtig te 's-Gravenhage;

d. mr. P.A. van Onzenoort, woonachtig te Rotterdam;

e. mr. A.J.S.M. Tervoort, woonachtig te Bilthoven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan de Algemene Rekenkamer. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 1 juli 2003.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,J.G. de Hoop Scheffer.
De Minister van Justitie,J.P.H. Donner.