Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2003, 119 pagina 11Overig

Toekenning vacatiegeld voorzitter Begeleidingscommissie BIBOB

Beschikking van 17 juni 2003, nummer 5229347, houdende toekenning vacatiegeld voorzitter Begeleidingscommissie BIBOB

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Staatsblad 205 d.d.18 april 1988);

Besluiten:

Artikel 1

Met ingang van 1 mei 2003 wordt aan de heer H.F. Dijkstal, voorzitter van de Begeleidingscommissie BIBOB, een vacatiegeld toegekend van € 249,58 voor iedere dag waarop hij één of meer vergaderingen van de commissie heeft bijgewoond.

Artikel 2

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 17 juni 2003.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J.W. Remkes.
De Minister van Justitie,J.P.H. Donner.