Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2002, 82 pagina 15Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen

26 april 2002

SIGIS/2002/28239

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6 van het Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen,

Besluit:

De Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen1 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I

Het model van de accountantsverklaring en het daaraan ten grondslag liggende controle- en rapportageprotocol worden voor het jaar 2002 vastgesteld overeenkomstig de bijlagen die bij deze regeling behoren.

Artikel II

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen zullen uiterlijk 15 mei 2002 ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

's-Gravenhage, 26 april 2002.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,W.A. Vermeend.

1 Regeling van 31 maart 2000, Stcrt. 71. Laatstelijk gewijzigd bij de Regeling van 12 december 2001 (Stcrt.241).

Toelichting

Met de wijziging van de Regeling verantwoording kosten Wvg-Woonvoorzieningen worden de in artikel 1a genoemde bijlagen `de bij de kostenopgave behorende accountantsverklaring en het controle- en rapportageprotocol 2002' vastgesteld.

Deze documenten zijn voor het jaar 2002 geactualiseerd. Bij de indiening van de accountantsverklaring maakt de gemeente gebruik van het daarvoor door de minister vastgestelde en verstrekte formulier dat is voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend.