Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2002
Nr. 63

Gepubliceerd op 2 april 2002Regeling aanwijzing nationaal park De Loonse en Drunense Duinen

28 maart 2002

Nr. TRCJZ/2002/4344

Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. overlegorgaan: overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

c. nationaal Park: gebied zoals omschreven in het Structuurschema (kamerstukken II, 1992/93, 22880, nr. 5, blz. 99)

Artikel 2

Als nationaal park wordt aangewezen het gebied De Loonse en Drunense Duinen, zoals aangegeven op de kaart die als bijlage behoort bij deze regeling.

Artikel 3

Er is een overlegorgaan nationaal park De Loonse en Drunense Duinen.

Artikel 4

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park De Loonse en Drunense Duinen. Daartoe behoort onder meer:

a. het actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan;

b. het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van belang zijnde plannen en activiteiten;

c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationale park De Loonse en Drunense Duinen beschikbare middelen in het kader van een jaarlijkse voortschrijdend meerjarenprogramma met bijbehorende begroting;

d. besteding van gelden op basis van een door de minister goed te keuren meerjarenprogramma, het opstellen van projectplannen, controle op de bestedingen van gelden en coördinatie van de uitvoering van projecten binnen het kader van beheers- en inrichtingsplan;

e. het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie, ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park De Loonse en Drunense Duinen.

Artikel 5

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park De Loonse en Drunense Duinen van 29 juni 2001 en met inachtneming van hetgeen te dien aanzien door de minister bij brief van 30 oktober 2001, kenmerk DN 2001/3006, is gesteld.

Artikel 6

In het overleg hebben zitting:

a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

b. negen door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van onderscheidenlijk:

1. de provincie Noord-Brabant;

2. de gemeente Loon op Zand;

3. de gemeente Heusden;

4. de gemeente Haaren;

5. de gemeente Tilburg;

6. de gemeente Waalwijk;

7. het Waterschap De Dommel;

8. het waterschap De Dongestroom;

9. het Overlegplatform Duinboeren;

c. twee door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en de Stichting Brabants Landschap;

d. een rijksambtenaar, werkzaam bij de directie Zuid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 7

1. Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

2. Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden verslag uit aan de minister.

Artikel 8

Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Noord-Brabant te benoemen ambtenaar van die provincie.

Artikel 9

Indien bij het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 10

De regeling aanwijzing nationaal park in oprichting De Loonse en Drunense Duinen wordt ingetrokken.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van 3 april 2002.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park De Loonse en Drunense Duinen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de centrale bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 73 te 's-Gravenhage.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,G.H. Faber.

Toelichting

Met de onderhavige regeling verkrijgt het nationaal park in oprichting De Loonse en Drunense Duinen de status van nationaal park. De basis voor verlening van die status wordt gevormd door het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park De Loonse en Drunense Duinen dat met instemming van de betrokkenen is opgesteld, alsmede te dien aanzien door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in zijn brief van 30 oktober 2001 (kenmerk DN 2001/3006) gestelde opmerkingen.

Het nationaal park De Loonse en Drunense Duinen is gelegen in het hart van de provincie Noord-Brabant. Het gebied kenmerkt zich door een vlak, deels vrij sterk geaccidenteerd landschap, grotendeels begroeid met bos en heide. Plaatselijk treden in de hoger gelegen delen zandverstuivingen op. Dit maakt dat het gebied in nationaal en internationaal opzicht grote natuurwetenschappelijke, landschappelijke en aardwetenschappelijke waarde heeft. Het gebied besloot een oppervlakte van circa 3.400 hectare.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl