Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rechtbank 's-GravenhageStaatscourant 2002, 248 pagina 114Overig

Bijzonder reglement rechtbank 's-Gravenhage

Het bestuur van de rechtbank te 's-Gravenhage heeft ter uitvoering van artikel 2 van het Besluit orde van dienst gerechten (Stb. 2001, 619) het volgende reglement vastgesteld.

Artikel 1

Het rechterlijke jaar wordt gelijkgesteld aan het kalenderjaar.

Artikel 2

Gedurende het rechterlijke jaar zullen de zittingen van de onderscheiden kamers van de sectoren bestuursrecht, civiel recht, familie- en jeugdrecht en strafrecht van de rechtbank worden gehouden op de tijdstippen zoals telkenmale, met inachtneming van dit reglement, nader vast te stellen.

Artikel 3

De rolzitting van de enkelvoudige kamer van de sector civiel recht (rolrechter), als bedoeld in Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken, wordt gehouden op woensdag om 10.00 uur.

Artikel 4

In de sector kanton geldt voor de zittingen in de onderscheiden vestigingen (locaties) het volgende.

4.1. ALPHEN AAN DEN RIJN

De dagen en uren voor de gewone terechtzittingen zijn als volgt bepaald:

a. voor rolzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken: elke dinsdag om 11.00;

b. de overige terechtzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken worden gehouden op de door de kantonrechter te bepalen dagen en uren;

c. voor strafzaken: elke eerste vrijdag van de maand om 9.30 uur;

d. voor mulderzaken: elke derde vrijdag van de maand om 9.30 uur;

e. voor extrajudiciële zaken: elke dinsdag om 10.00 uur;

f. voor pachtzaken: na oproeping op dinsdag op een door de fungerend voorzitter van de pachtkamer te bepalen uur.

Zittingen worden gehouden in de nevenlocatie van de rechtbank aan de Wilhelminalaan 26 (2405 ED), Postbus 130 (2400 AC).

4.2. DELFT

De dagen en uren voor de gewone terechtzittingen zijn als volgt bepaald:

a. voor rolzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken: elke donderdag 10.00 uur;

b. de overige terechtzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken worden gehouden op de door de kantonrechter te bepalen dagen en uren;

c. voor strafzaken en mulderzaken: op de door de kantonrechter te bepalen woensdagen om 9.00 uur;

d. voor extrajudiciële zaken: elke donderdag 9.00 uur;

e. voor pachtzaken: elke eerste dinsdag in de maand om 10.00 uur;

f. voorlopige voorzieningen: na telefonisch overleg met de coördinator in beginsel iedere vrijdag op een door de kantonrechter te bepalen uur.

De onder a en onder c tot en met f genoemde zittingen worden niet gehouden in de laatste week van december en de eerste week van januari.

Zittingen worden gehouden in de nevenlocatie van de rechtbank op de hoek van de Breestraat, aan de Korte Geer 11a (2611 CA), Postbus 2950 (2601 CZ).

4.3. GOUDA

De dagen en uren voor de gewone terechtzittingen zijn als volgt bepaald:

a. voor rolzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken: elke donderdag 11.00 uur;

b. de overige terechtzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken worden gehouden op de door de kantonrechter te bepalen dagen en uren;

c. voor strafzaken: elke tweede woensdag van de maand om 9.30 uur;

d. voor mulderzaken: elke derde woensdag in de maand om 9.30 uur;

e. voor extrajudiciële zaken: elke donderdag 10.00 uur;

f. voor pachtzaken: elke eerste vrijdag van de maand 10.00 uur, en verder op de door de fungerend voorzitter te bepalen (vrij-)dagen.

Zittingen worden gehouden in de nevenlocatie van de rechtbank aan de Oosthaven 25 (2801 PC), Postbus 3013 (2800 CC).

4.4. 's-GRAVENHAGE

De dagen en uren voor de gewone terechtzittingen zijn als volgt bepaald:

a. De rolzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken worden gehouden op dinsdag, woensdag en donderdag om 10.00 uur op de wijze zoals vermeld in de bij dit reglement behorende bijlage.

b. De overige terechtzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken worden gehouden op de door de kantonrechter te bepalen dagen en uren.

c. voor strafzaken en mulderzaken: elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 uur;

d. voor extrajudiciële zaken: op door de kantonrechter te bepalen dagen en uren;

e. voor pachtzaken: op door de fungerend voorzitter van de pachtkamer te bepalen dagen en uren.

Zittingen worden gehouden in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 (2595 AJ), Postbus 20302 (2500 EH).

4.5. LEIDEN

De dagen en uren voor de gewone terechtzittingen zijn als volgt bepaald:

a. voor rolzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken: elke woensdag om 10.00 uur;

b. de overige terechtzittingen ter behandeling van burgerlijke zaken worden gehouden op de door de kantonrechter te bepalen dagen en uren;

c. voor strafzaken: één keer in de maand op maandag om 9.30 uur;

d. voor mulderzaken: één keer in de maand op maandag om 9.30 uur;

e. voor extrajudiciële zaken: elke woensdag 11.00 uur;

f. voor pachtzaken: elke eerste donderdag in de maand om 10.00 uur.

De onder a genoemde zittingen worden niet gehouden op in de periode van 27 tot en met 31 december.

Buiten de gewone sluitingsdagen worden geen zittingen gehouden op 3 oktober. De griffie is op deze dag gesloten. Zittingen worden gehouden in de nevenlocatie van de rechtbank aan de Witte Singel 1 (2311 BG), Postbus 11171 (2301 ED).

Artikel 5

Op de zaterdagen en de zondagen, alsmede op de dagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, met uitzondering van de Goede Vrijdag, worden in beginsel geen zittingen gehouden. In de sector kanton - met uitzondering van de nevenvestiging Leiden - worden bovendien geen zittingen gehouden op 24 en 31 december en ook niet op een dinsdag of woensdag vallende op 27, 28, 29 of 30 december, noch op de donderdag vallende op 2 januari. Op alle dagen waarop zittingen kunnen worden gehouden is de griffie in de hoofdvestigingsplaats en in de nevenvestigingen geopend van 8.30 tot 17.00 uur, met dien verstande dat de griffies in de nevenvestigingen te Gouda en te Leiden sluiten om 15.30 uur onderscheidenlijk om 16.00 uur.

Artikel 6

De zittingsroosters van de onderscheiden sectoren van de rechtbank zullen steeds zo spoedig mogelijk na het gereedkomen daarvan ter inzage worden gelegd ter griffie (centrale balie) van de hoofd- of nevenvestigingsplaats waar de desbetreffende zitting wordt gehouden.

Artikel 7

Het bestuur kan, als het belang van de dienst dit vereist, maar niet dan na overleg met de betrokken medewerkers van de rechtbank, bepalen dat van het rooster wordt afgeweken, ook waar het betreft het bepaalde in artikel 4 van dit reglement.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de rechtbank op 11 december 2002.

De president,
H.F.M. Hofhuis

Bijlage bij het Bijzonder reglement rechtbank 's-Gravenhage

Nadere regeling, betreffende de rolzittingen van de sector kanton, locatie 's-Gravenhage

Op de onderscheiden dagen van de weken gerekend op jaarbasis, worden de zaken behandeld tegen gedaagden - bij verzetzaken: opposanten/oorspronkelijke gedaagden - wier namen aanvangen met de navolgende letter(s), te weten:

in de weken 1, 4, 7 enz.:

op dinsdag A t/m BOSA;

op woensdag BOSB t/m D;

op donderdag E t/m HEER;

in de weken 2, 5, 8 enz.:

op dinsdag HEES t/m KLEE;

op woensdag KLEEF t/m MEER;

op donderdag MEES t/m PORZ;

in de weken 3, 6, 9 enz.:

op dinsdag POSA t/m SIMO;

op woensdag SIMP t/m VERG;

op donderdag VERH t/m Z.

Daarbij geldt het volgende:

- lidwoorden, voorzetsels of letters voor namen, zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen, worden verwaarloosd;

- bij samengestelde namen van natuurlijke personen is beslissend de aanvangsletter van de eerste naam;

- bij dagvaarding van een gehuwde vrouw of een weduwe is de eigen naam van de vrouw beslissend;

- ingeval van dagvaarding van meerdere gedaagden in één zaak is beslissend de aanvangsletter van de naam die alfabetisch vooraf gaat;

- indien echtelieden gedagvaard worden is bepalend de naam van de man;

- namen van hen die alleen tot bijstand en/of machtiging van anderen zijn medegedagvaard blijven buiten beschouwing;

- ingeval van dagvaarding van gezamenlijke erfgenamen van een overledene zonder vermelding van hun namen, is beslissend de naam van de erflater;

- in geval van dagvaarding van een wettelijke vertegenwoordiger, wordt de dag van behandeling bepaald door de naam van de vertegenwoordigde.

N.B.:

- de letters `N.V.', `B.V.' e.d., de woorden `naamloze vennootschap', `besloten vennootschap', `vereniging', `coöperatieve vereniging', `stichting' e.d., in de namen van rechtspersonen voorkomend, alsmede de aanduidingen `assurantiemaatschappij', `transportmaatschappij', `bakkerij', enz., indien de rechtspersonen een eigen c.q. roepnaam voeren, worden niet in aanmerking genomen; evenmin als `erven', `gebroeders', `weduwe', enz.

- bij dagvaarding van een gemeente is de naam der gemeente bepalend.