Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2002, 244 pagina 2705Besluiten van algemene strekking

Regeling tarieven Wet Havenstaatcontrole 2003

11 december 2002

Nr. HDJZ/SCH/2002-3070

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995, betreffende de naleving met betrekking tot schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lid-staten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) (PbEG L 157) en artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief voor de vergoeding, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet havenstaatcontrole, wordt vastgesteld op € 875.

Artikel 2

Het tarief voor de vergoeding, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet havenstaatcontrole, wordt vastgesteld op € 323.

Artikel 3

De Regeling tarieven Wet Havenstaatcontrole wordt ingetrokken1.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Wet havenstaatcontrole 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,Roelf H. de Boer.

1 Stcrt. 1998, 97.

Toelichting

Deze regeling strekt ertoe om de tarieven van de vergoeding van de door de Scheepvaartinspectie gemaakte kosten voor bepaalde inspecties, in het kader van de havenstaatcontrole, aan te passen aan de loon- en prijsstijgingen. De algemene tariefsverhoging die met ingang van 1 januari 2003 van kracht wordt bedraagt circa 5%. Bij de berekening is uitgegaan van de onafgeronde bedragen die de basis vormen van de tarieven per 1 januari 2002. Vervolgens is de uitkomst naar beneden afgerond op hele Euro's. Het niveau van de verhoging is met name gebaseerd op het gegeven dat vanaf de invoering in 1996 van het huidige, door de Scheepvaartinspectie gebruikte, tariefcalculatiesysteem de tarieven niet consequent jaarlijks zijn aangepast aan o.a. de stijging van lonen en prijzen. De bedoeling bij de invoering van voornoemd tariefcalculatiesysteem was om in een periode van 5 jaar tot volledige kostendekkendheid te komen, hetgeen als gevolg van het niet consequent jaarlijks aanpassen van de tarieven nog niet is gerealiseerd.

Aangezien de Regeling tarieven Wet havenstaatcontrole (Stcrt. 1998, nr. 97) wordt ingetrokken dient de onderhavige regeling tevens ter continuering van de implementatie in het Nederlandse recht van artikel 16 van Richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995. Op grond van dat artikel zijn de lidstaten gehouden de kosten, verband houdende met de daarin genoemde inspecties, door te berekenen aan de exploitant van het schip of diens vertegenwoordiger in de havenstaat.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.