Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2002, 213 pagina 16Overig

Terinzagelegging voorstellen transport- en aansluittarieven elektriciteit 2003 beschermde afnemers - Aanvulling

1. Ingevolge artikel 40 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: Elektriciteitswet) zendt iedere netbeheerder elektriciteit jaarlijks voor 1 oktober een voorstel aan de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: DTe) met betrekking tot de maximum tarieven voor het transport van elektriciteit en de maximum tarieven voor een aansluiting op het netwerk ten behoeve van beschermde afnemers (hierna: maximum tarieven).

2. Ontvangen is het voorstel voor maximum tarieven voor het jaar 2003 van netbeheerders:

InfraMosane N.V.

Essent Netwerk Friesland B.V.

N.V. Continuon Netbeheer

EWR Netbeheer B.V.

Noord West Net B.V.

3. Bij de voorbereiding van de gereguleerde tariefbesluiten voor de netbeheerders zal DTe de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) volgen. Op grond van artikel 3:11 Awb liggen de verzoeken met betrekking tot de instemming, tot en met 22 november 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij DTe, Wijnhaven 24, Den Haag, en op de Internetpagina van DTe: www.nma-dte.nl onder de kop Besluiten Elektriciteit. Voor zover de stukken bedrijfsvertrouwelijke gegevens bevatten zullen deze niet ter inzage worden gelegd. Wanneer u één of meer van de ingediende verzoeken wilt inzien, dan verzoek ik u hiervoor een afspraak te maken de heer M.C. Imamkhan, telefoonnummer 070-3303361. Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten wordt - conform de werkwijze van de NMa - een afschrift van de stukken verstrekt.

4. Op grond van artikel 3:13 Awb kunnen belanghebbenden tot en met 22 november 2002 hun zienswijze op één of meer van de verzoeken naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Voor een verzoek om door DTe te worden gehoord kunt u contact opnemen met de heer B.M. de Groot, telefoonnummer 070-3303515. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de directeur DTe, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie,
J.J. de Jong.