Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Service Centrum GrondStaatscourant 2002, 180 pagina 30Overig

Vierde wijziging Reglement N.V. Service Centrum Grond

De directie van de N.V. Service Centrum Grond,

Gelet op artikel 22, eerste lid, van de Wet bodembescherming en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

I. Het Reglement van de N.V. Service Centrum Grond, vastgesteld op 16 juni 2000 en bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant van 27 juni 2000, nr. 121, en laatstelijk gewijzigd op 17 december 2001 (Nederlandse Staatscourant van 27 december 2001, nr. 249), wordt gewijzigd als volgt.

A.

Bijlage A wordt gewijzigd als volgt.

Artikel 8 komt als volgt te luiden:

Artikel 8

In afwijking van artikel 6 behoeft tot 1 oktober 2002 niet te zijn voldaan aan bijlage 3, onderdelen 1 en 2, indien voor 1 juli 2002 aan het servicecentrum een plan is overgelegd, inhoudende een beschrijving van de wijze:

a. waarop zal worden bereikt dat uiterlijk op 1 oktober 2002 een goedgekeurd kwaliteitsborgingsysteem als bedoeld in bijlage 3, onderdeel 1, beschikbaar is, met inachtneming van de daartoe door het servicecentrum te geven aanwijzingen, en

b. waarop tot het beschikbaar komen van het goedgekeurde kwaliteitsborgingsysteem zal worden voldaan aan bijlage 3, onderdelen 3 en 4.

II. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op publicatie in de Staatscourant.

Houten,
De directie van de N.V. SCG.

Deze wijziging zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze wijziging is op 12 september 2002 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van de N.V. SCG en is op 17 september 2002 ter kennis gebracht van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Toelichting

Artikel 8 van bijlage A heeft tot strekking dat producenten van residu van baggerspecie onder voorwaarden uitstel krijgen van het in het bezit zijn van een goedgekeurd kwaliteitsborgingsysteem. In de 3e wijziging werd dit uitstel verleend tot 1 juli 2002 indien voor 1 februari 2002 een plan aan het servicecentrum was overgelegd, inhoudende een beschrijving van de wijze:

a. waarop zal worden bereikt dat uiterlijk op 1 juli 2002 een goedgekeurd kwaliteitsborgingsysteem als bedoeld in bijlage 3, onderdeel 1, beschikbaar is, met inachtneming van de daartoe door het servicecentrum te geven aanwijzingen, en

b. waarop tot het beschikbaar komen van het goedgekeurde kwaliteitsborgingsysteem zal worden voldaan aan bijlage 3, onderdelen 3 en 4.

Gezien het feit dat zowel het opstellen als het beoordelen van deze plannen in de praktijk meer inspanning en tijd vergt dan geraamd heeft het servicecentrum besloten de in artikel 8 genoemde data van 1 februari resp. 1 juli te wijzigen in 1 juli resp. 1 oktober. De betrokken verwerkers van baggerspecie zijn reeds via een algemeen schrijven ingelicht op 7 augustus 2002. Voor zover bekend hebben de betrokken verwerkers zich allen voor 1 juli 2002 aangemeld om in aanmerking te komen voor een goedkeuring op hun kwaliteitsborgingsysteem. De periode tot 1 oktober 2002 lijkt ons inziens een redelijke periode van uitstel.