Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
College van Beroep voor het bedrijfslevenStaatscourant 2002, 171 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Besluit

Het bestuur van het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

Gelet op het bepaalde in het Bestuursreglement, betreffende de vorming van enkelvoudige en meervoudige kamers;

Gehoord het advies van het medezeggenschapsorgaan;

Stelt het volgende vast:

1. Het College kent meervoudige en enkelvoudige kamers voor de behandeling van ingekomen beroepen.

2.Alle coördinerend vice-presidenten, vice-presidenten, raadsheren en raadsheren plaatsvervanger, benoemd bij het College, maken deel uit van meervoudige en enkelvoudige kamers, uitgezonderd de enkelvoudige kamer voor de behandeling van spoedeisende zaken.

3. De coördinerend vice-presidenten en vice-presidenten maken deel uit van de enkelvoudige kamer voor spoedeisende zaken.

Raadsheren kunnen bij bestuursbesluit worden aangewezen als lid van deze enkelvoudige kamer.

4. Op voorstel van de sectievoorzitters wordt het rooster van zittingen en de indeling van de kamers door de bestuursvoorzitter en de sectievoorzitters gezamenlijk vastgesteld.

5. Zittingen van de enkelvoudige kamer voor spoedeisende zaken worden vastgesteld door het lid van deze kamer dat het betreffende verzoek om voorlopige voorziening behandelt, of, bij diens ontstentenis, door een ander lid van deze kamer.

Aldus gedaan op 2 september 2002.
Namens het bestuur,
R.R. Winter.