Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2002, 166 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Bekendmaking aanvraagperiode en subsidieplafond derde tender Tijdelijke Woonzorgstimuleringsregeling

28 augustus 2002

DBO 2002069928

VROM/DGW/DBO

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling;

Besluit:

Artikel 1

Een aanvraag om subsidie voor projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a of bc, van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling, verder te noemen de regeling, kan worden ingediend vanaf 1 oktober 2002 tot en met 30 november 2002. De aanvraag dient te geschieden door middel van het daartoe beschikbaar gestelde formulier1, behorende bij de subsidiecategorie a, respectievelijk bc, en dient gezonden te worden aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer DGW/IBS/ Unit bijzondere regelingen, IPC 230, Postbus 30943, 2500 GX Den Haag.

Artikel 2

Voor de subsidie in de noodzakelijke kosten van de voorbereiding van de projecten , als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de regeling is binnen deze tender € 1,5 miljoen beschikbaar

Artikel 3

Voor de subsidie in de noodzakelijke kosten van de realisatie van projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder bc, van deze regeling is binnen deze tender € 8,5 miljoen beschikbaar.

Artikel 4

In deze tender komen aanvragen voor een subsidie in aanmerking als bedoeld in de regeling en bij voorrang aanvragen die betrekking hebben op de hieronder genoemde 4 thema's en de 4 doelgroepen:

De 4 thema's zijn:

a) technologische vernieuwing: deze projecten hebben betrekking op vernieuwende technologie welke een relatie heeft met zowel wonen, als het verlenen van zorg en of welzijn/dienstverlening.

b) welzijn en dienstverlening: deze projecten richten zich op het opzetten van welzijnsdiensten die mensen met een zorgvraag in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

c) vraagsturing: projecten binnen dit thema zijn projecten op basis waarvan de burgers of hun directe vertegenwoordigers kunnen beschikken over de relevante informatie om de gewenste combinatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn zelf samen te kunnen stellen.

Ook gaat het om projecten, waarbij burgers zelf kunnen bepalen hoe een concreet project gestalte krijgt, zoals ouder- en cliëntinitiatieven.

d) ontwikkeling van een zorgvriendelijke wijk: projecten binnen dit thema hebben betrekking op het opzetten van een programma van eisen voor een zorgvriendelijke wijk in een nieuw te ontwikkelen of bestaande omgeving: dus een sociaal veilige wijk, die integraal toegankelijk is met levensloopbestendige woningen en voldoende voorzieningen, naast openbaar vervoer en winkels ook zorg,- welzijns- en dienstverleningsvoorzieningen, die ook integraal toegankelijk zijn.

De 4 doelgroepen zijn:

a) (ex)dak- en thuislozen,

b) mensen met een psychische beperking,

c) mensen met een zintuiglijke beperking en

d) dementerenden.

Artikel 5

Voor zover de aanvragen zijn ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 1 van dit besluit en voldoen aan de voorwaarden van de regeling, worden deze gerangschikt op grond van de vijf criteria, genoemd in artikel 7, eerste lid van de regeling, waarbij de aanvragen genoemd in artikel 4 van dit besluit voorrang genieten. Hierbij wordt een afzonderlijke rangschikking gemaakt voor de aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 2 van dit besluit en een afzonderlijke rangschikking gemaakt voor de aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 3 van dit besluit.

Artikel 6

De subsidie wordt toegekend op grond van de rangschikking, bedoeld in artikel 5 van dit besluit, totdat de in de artikelen 2 en 3 genoemde subsidieplafonds zijn bereikt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 augustus 2002.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,H.G.J. Kamp.

1 De formulieren liggen ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.