Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2002, 150 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Machtiging tot deelname aan gemeenschappelijke regeling

Regeling Letterhoeke

Besluit van 22 juli 2002, nr. 02.003371

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juli 2002, nr. BW2002/76566, Directoraat-generaal Openbaar Bestuur, handelend in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 96 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelezen het verzoek van het bestuur van de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum van 11 juni 2002 en het besluit van het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 13 maart 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Het bestuur van de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te machtigen tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling Regeling Letterhoeke.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 juli 2002.
Beatrix.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J.W. Remkes.