Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2002, 145 pagina 6Centraal Stembureau

Mededeling voor het houden van nationale referenda

Afwijzing inleidend verzoek

De voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van nationale referenda maakt bekend dat het inleidend verzoek tot het houden van een nationaal raadgevend correctief referendum over de Wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol is afgewezen. Op grond van artikel 2 van de Tijdelijke referendumwet zijn 40.000 verzoeken vereist. In totaal zijn 6 geldige verzoeken ingediend.

's-Gravenhage, 31 juli 2002.
C. Borman, ondervoorzitter.

Het proces-verbaal met betrekking tot het besluit inzake de toelating van het inleidend verzoek ligt ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Iedere belanghebbende kan binnen 6 dagen na de dagtekening van deze Staatscourant tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierechten) verbonden.