Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2002, 123 pagina 15Overig

Goedkeuring Statenbesluit

Beslissing inzake het besluit der Staten van de provincie Noord-Holland van 15 april 2002 nummer 25 tot onder meer opheffing van de Waterschappen Hollands Kroon, Westfriesland, Groot-Geestmerambacht, Het Lange Rond, De Waterlanden en het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en instelling van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

19 juni 2002

HDJZ/WAT/2002-1652

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van de Waterschapswet;

Gezien het verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 23 april 2002, kenmerk 2002-15898;

Besluit:

Goed te keuren voor zover nodig, het besluit der Staten van de provincie Noord-Holland van 15 april 2002, nr. 25, tot:

I. wijziging van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, te rekenen vanaf 1 januari 2002;

II. opheffing met ingang van 1 januari 2003 van de waterschappen Hollands Kroon, Westfriesland, Groot-Geestmerambacht, Het Lange Rond, De Waterlanden en het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, en intrekking van de voor die waterschappen en het hoogheemraadschap geldende reglementen;

III. instelling met ingang van 1 januari 2003 van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

IV. vaststelling van:

a. het reglement voor het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

b. de verordening overgangsrecht voor het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

V. intrekking van onderdeel B van het besluit van 11 december 2000 nr. 2000/72;

VI. wijziging van het Kiesreglement waterschappen Noord-Holland;

VII. uitbreiding van het beheersgebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J.M. de Vries.

Tegen de beslissing inzake de goedkeuring van een besluit van provinciale staten tot opheffing van een waterschap of het wijzigen van de taak of het deelgebied van een waterschap kan belanghebbende binnen zes weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient ondertekend te worden en tenminste te bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en

d. de gronden van het beroep.