Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2001, 77 pagina 7Interne regelingen

Instelling werkgroep `Betalingen aan advocaten'

20 april 2001

Nr. 5094487/801

Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen/Afdeling Beleid

De Minister van Justitie,

Overwegende,

Dat het gewenst is te onderzoeken of, gegeven ontwikkelingen in de wetgeving met betrekking tot het declareren van betalingen aan advocaten en met betrekking tot het strafbaar stellen van witwassen van opbrengsten uit misdrijven, aanpassing van de `Richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de advocaat bij criminele handelingen' van de Nederlandse Orde van Advocaten (1995, hierna te noemen: de Richtlijnen) noodzakelijk is, dat het gewenst is dat daartoe de Richtlijnen ruim vijf jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd en dat het gewenst is dat hierbij de (onder meer fiscale) rechtmatigheid van betalingen aan advocaten in het algemeen wordt betrokken.

Besluit:

Artikel 1

1. In te stellen een werkgroep `Betalingen aan advocaten', hierna te noemen de werkgroep.

2. De werkgroep heeft tot taak te onderzoeken of het noodzakelijk is dat de Richtlijnen, in het bijzonder ter zake van de betaling van de advocaat, worden geactualiseerd in het licht van de opgedane ervaringen met de Richtlijnen, van de afschaffing van declaratierichtlijnen voor de advocatuur en van de wijziging van het Wetboek van strafrecht en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten van misdrijven (Kamerstuk 27 159).

Het onderzoek strekt zich uit tot eventuele andere mogelijkheden om de betalingen aan advocaten te regelen.

Artikel 2

In de werkgroep hebben zitting:

a. als voorzitter:

- prof. mr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht Rijksuniversiteit Leiden

b. als leden:

- mr. J. Lely, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid, Ministerie van Justitie

- dr. mr. J.M. Sjöcrona, advocaat te 's-Gravenhage

- mr. N.P. Levenkamp, Directeur Rechtsbijstand en Juridische Beroepen, Ministerie van Justitie

- mr. M.E. Veenboer, Hoofd Juridische zaken, Nederlandse Orde van Advocaten

- prof. jhr. mr. M. Wladimiroff, advocaat te 's-Gravenhage

- prof. mr. P.M. Storm, advocaat te Rotterdam

c. als lid, tevens secretaris:

- drs. E.J. Kruisheer, beleidsadviseur Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen van het Ministerie van Justitie.

Artikel 3

De werkgroep zal voor 1 juli 2001 een schriftelijk advies aan de Minister van Justitie doen toekomen.

Artikel 4

Op de werkgroep is het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205) van toepassing.

's-Gravenhage, 20 april 2001.
De Minister voornoemd,
A.H. Korthals.