Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlands Meetinstituut BVStaatscourant 2001, 33 pagina 16Overig

Tarieflijst Wettelijke Activiteiten 2001

De ijkwettelijke tarieven zijn op grond van artikel 26f, lid 3 van de IJkwet goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken.

De e-voorverpakkingen tarieven zijn op grond van artikel 5, lid 8 en artikel 7 lid 4 van het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken.

1. Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden en tarieven zijn van toepassing op alle keuringen en onderzoeken op grond van de IJkwet. Voor alle andere werkzaamheden gelden de `Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden' [1]. De in dit tarievenblad opgenomen tarieven gelden met ingang van 1 januari 2001. Alle tarieven zijn exclusief B.T.W.

Voor onderzoeken die daadwerkelijk zijn aangevangen voor 1 januari 2001 én zijn afgerond binnen een jaar na die datum, zal afrekening plaatsvinden volgens de oude tarieven, tenzij het tarief geldend op 1 januari 2001 voor de aanvrager voordeliger is.

Onder `typekeuring' wordt verstaan: het onderzoek tot toelating van een model dan wel het EEG-modelgoedkeuringsonderzoek, als bedoeld in de IJkwet.

Onder `keuring' wordt verstaan: de eerste keuring, de keuring op verzoek, de (gedeeltelijke) eerste EEG-ijk, dan wel de herhaalde keuring als bedoeld in de IJkwet.

Onder `evaluatie' wordt verstaan: het verrichten van een onderzoek met betrekking tot een aanvraag tot ijkbevoegdheid en het toetsen van de resultaten aan de IJkwet voorschriften.

Onder `kwestiemeters' wordt verstaan: meters aangeboden op grond van artikel 17 van de IJkwet.

Alle keuringen en bijzondere verrichtingen worden berekend tegen een daar vermeld uurtarief, tenzij vaste tarieven zijn vermeld.

Indien een groot aantal meters ter keuring wordt aangeboden is het mogelijk om korting te verlenen op grond van de daardoor ontstane efficiency winst.

Voor typekeuringen geldt uurtariefklasse 2, waar vermeld gemaximeerd tot het aangegeven bedrag.

De volgende uurtariefklassen worden onderscheiden:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-1.gif

Bij keuringen waarvoor volgens onderstaande tarieflijst een vast tarief van f 400,- of lager geldt, wordt per voorrijding een voorrijtarief per medewerker in rekening gebracht, indien de werkzaamheden op andere plaatsen dan op een vestiging van het NMi worden uitgevoerd. Tenzij anders vermeld, bedraagt dit voorrijtarief f 160,-.

Bij de keuring van meetmiddelen met een vast keuringstarief hoger dan f 400,- worden de voorrijkosten in het tarief verondersteld te zijn inbegrepen. Indien meer meetmiddelen ter keuring worden aangeboden, waarvan voor een of meer een vast keuringstarief hoger dan f 400,- geldt, wordt er geen voorrijtarief in rekening gebracht.

Bij keuringen en typekeuringen tegen uurtarief, wordt de keuringstijd per medewerker in rekening gebracht in eenheden van een half uur. Daarbij wordt de reistijd als keuringstijd beschouwd en geldt binnen Nederland geen voorrijtarief.

Voor `keuringen-na-afkeur' en voor `keuringen-na-weigering-van-de-goedkeuring' van weegwerktuigen kunnen ook uurtarieven toegepast worden.

Bij werkzaamheden in het buitenland worden de reistijd en de reis- en verblijfkosten additioneel in rekening gebracht.

Werkzaamheden worden als regel uitgevoerd tussen 7.30 uur en 18.00 uur op maandag t/m vrijdag. Voor werkzaamheden die op verzoek van de aanvrager geheel of gedeeltelijk buiten deze werktijden worden verricht, wordt een percentage van het normale tarief als toeslag in rekening gebracht, volgens onderstaand schema:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-2.gif

Indien door de samenstelling van een meetmiddel twee of meer tarieven in rekening kunnen worden gebracht, vindt gehele of gedeeltelijke cumulatie van deze tarieven plaats naar gelang de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden.

Indien een keuring voortijdig wordt gestaakt of anderszins niet (geheel) kan worden uitgevoerd, kunnen reeds verrichte werkzaamheden volgens het uurtarief in rekening worden gebracht, tot een maximum van het tarief dat voor een complete keuring geldt.

Indien een keuring door de aanvrager wordt geannuleerd binnen 3 weken voor het afgesproken tijdstip kan een vergoeding in rekening worden gebracht tot een maximum van het tarief dat voor een complete keuring geldt.

Indien een aantal reeds eerder gekeurde meetmiddelen in het kader van het gestelde in art. 16, lid 1, van de IJkwet op verzoek periodiek herkeurd wordt, kunnen de werkzaamheden volgens het uurtarief in rekening worden gebracht, tot een maximum van de som van de vaste tarieven die voor deze meetmiddelen gelden.

In geval van toepassing van artikel 21c van de IJkwet (geen typekeuring in bijzondere gevallen) geldt voor de keuring te allen tijde het tarief 2 met een maximum gelijk aan het overeenkomstige maximale typekeuringstarief, waar van toepassing verhoogd met de huur van de benodigde testfaciliteiten. Indien gebruik gemaakt wordt van (onderzoek-)installaties van derden, worden de daaraan verbonden kosten afzonderlijk in rekening gebracht.

In de regel worden keuringen, typekeuringen en evaluaties na voltooiing gefactureerd. Indien deze echter een doorlooptijd van meer dan 2 maanden hebben, kan voor reeds verrichte werkzaamheden tussentijds gefactureerd worden.

Betaling dient netto zonder kortingen binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

2. Tarieven ijkwettelijke keuringen en typekeuringen

Voor de hierna aangegeven keuringen en bijzondere verrichtingen gelden vaste tarieven, tenzij anders aangegeven en met inachtneming van de algemene voorwaarden in hoofdstuk 1.

De bij de typekeuring aangegeven bedragen zijn maxima. De tarieven voor ontheffingen als bedoeld in artikel 21c van de IJkwet, zijn gelijk aan de tarieven voor een typekeuring.

Voor de keuring en typekeuring van meetmiddelen die niet expliciet in onderstaande lijst zijn vermeld, gelden prijzen op aanvraag. Het daarbij te hanteren maximumtarief wordt in voorkomende gevallen op basis van voorcalculatie vastgesteld.

Op grond van artikel 21 b van de IJkwet, kan in het nationale spoor door de Minister van Economische Zaken vrijstelling of op aanvraag ontheffing verleend worden van het bepaalde bij of krachtens artikel 7, eerste lid, onder b en derde lid juncto eerste lid, onder b, artikel 8, eerste lid, onder b en derde lid juncto eerste lid, onder b, en artikel 19 van de IJkwet. Aanvragen hiertoe moeten bij het Ministerie van Economische Zaken worden ingediend. De verschillende tarieven zijn vastgelegd in het `Besluit Tarieven Ontheffingen IJkwet'.

De tarieven voor typekeuringen en voor ontheffingen op grond van artikel 21c van de IJkwet in het nationale spoor, zijn op grond van artikel 24, lid 3 van de IJkwet goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken.

2.1 Lengtemeting

stcrt-2001-33-p16-SC27936-3.gif

Bij orders tot f 250,- wordt een behandelingstoeslag van f 20,- berekend.

Bij een (type)keuring wordt de lengtemeetbank additioneel in rekening gebracht tegen f 130,- per uur.

2.2 Gewichten

Keuring massastukken

Bij (her)keuring van massastukken wordt in principe uitsluitend een ijkmerk aangebracht. Indien een verklaring, ijkmerk op afstand, als extra wordt verlangd wordt per verklaring f 25,- in rekening gebracht.

Voor het justeren van onderstaande massastukken is een bedrag gelijk aan het keuringstarief verschuldigd.

Facturen voor bedragen tot en met f 250,- worden verhoogd met f 20,- administratiekosten.

stcrt-2001-33-p16-SC27936-4.gifstcrt-2001-33-p16-SC27936-5.gif

2.3 Gasmeters

stcrt-2001-33-p16-SC27936-6.gif

De tarieven hebben betrekking op keuringen onder atmosferische druk.

stcrt-2001-33-p16-SC27936-7.gif

1 Gasmeters met een meetvermogen t/m 20 m3/h met temperatuur compensatie f 64,- per meter voor partijen groter dan 100 meters. Voor kleinere partijen wordt tegen uurtarief `tarief 3' afgerekend.

2 Voor partijen meters die worden aangeboden in partijen van kleiner dan 30 stuks ineens geldt een keuringstarief op basis van uurtarief `tarief 3'.

3 Voor turbinemeters met een meetvermogen groter dan 10.000 m3/h is het keuringstarief op aanvraag.

4 Inclusief rotormeters met een meetvermogen van 450 m3/h.

5 Inclusief individueel meetrapport.

2.3.2 Volumeherleidingsinstrumenten

stcrt-2001-33-p16-SC27936-8.gif

1) Bij keuringen van volumeherleidingsinstrumenten ter plaatse van opstelling wordt in afwijking van de algemene voorwaarden een voorrijtarief van f 410,- in rekening gebracht.

2.3.3 Kwestiemeters

stcrt-2001-33-p16-SC27936-9.gif

Voor het justeren van gasmeters met een meetvermogen kleiner dan of gelijk aan 100 m3/h is een bedrag verschuldigd gelijk aan het keuringstarief.

Het justeerbedrag voor gasmeters met een meetvermogen groter dan 100 m3/h tot en met 1000 m3/h is f 160,-.

Voor gasmeters met een groter meetvermogen geldt een justeerbedrag van f 260,-.

Montage van TC-kop of VHI op een gasmeter wordt verricht met tarief 3. (maximum van 1 uur)

2.3.4 Verstrekken van meetgegevens

stcrt-2001-33-p16-SC27936-10.gif

De volgende testfaciliteiten worden bij een typekeuring additioneel in rekening gebracht:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-11.gif

2.4 Inhoudsmeting

stcrt-2001-33-p16-SC27936-12.gif

1) Wanneer een keuring met een tweemans- of driemansteam wordt uitgevoerd, zal 1X tarief 4 en 1X resp. 2X tarief 5 berekend worden.

Voor het inzetten van de mobiele meetset wordt f 600,- per dag in rekening gebracht.

Voor het inzetten van de vaste meetset wordt f 215,- per dag in rekening gebracht.

De volgende testfaciliteiten worden bij een typekeuring additioneel in rekening gebracht:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-13.gif

2.5 Vloeistofmeting

stcrt-2001-33-p16-SC27936-14.gif

Voor het onderzoek van elk van de volgende randapparaten c.q. functies te verhogen met: zelfbedieningsinrichtingen met een pre-payment of post-payment of delayed payment functie

stcrt-2001-33-p16-SC27936-15.gif

Het onderzoek van elk van de navolgende randapparaten c.q. functies in het kader van de typegoedkeuring wordt additioneel in rekening gebracht:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-16.gif

Vloeistofmeetinstallaties worden op basis van uurtariefklasse tarief 2 in rekening gebracht.

Voor het onderzoek van elk van de volgende randapparaten c.q. functies te verhogen met:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-17.gif

Voor het inzetten van mobiele meetinstallaties voor (type)keuringen ter plaatse van opstelling wordt additioneel f 2.250,- per dag in rekening gebracht (inclusief chauffeur).

De volgende testfaciliteiten worden bij een typekeuring additioneel in rekening gebracht:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-18.gif

Voor `keuring-na-afkeuring' geldt het keuringstarief.

2.6 Niet-automatische weegwerktuigen

stcrt-2001-33-p16-SC27936-19.gif

Opmerkingen:

• Wanneer een keuring met een 2-mansteam wordt uitgevoerd, zal 1x tarief 4 en 1x tarief 5 berekend worden.

• Voor de niet-automatische weegwerktuigen van klasse II en klasse I met een weegvermogen tot en met 100 kg geldt een keuringstarief van 1,5 resp. 3x het keuringstarief voor de klasse III.

• Bij keuringen op locaties anders dan een vestiging van het Nederlands Meetinstituut of een vestiging van de fabrikant/leverancier van het weegwerktuig, kan het uurtarief toegepast worden (tarief 4 / tarief 5) plus eventuele inzet beton of aanhangwagen.

Additioneel wordt:

• voor de effectieve inzet van de betonwagen f 190,- per uur in rekening gebracht.

• voor de effectieve inzet van de aanhangwagen f 50,- per uur in rekening gebracht.

Voor de niet-automatische weegwerktuigen met een weegvermogen tot en met 2.000 kg kan, afhankelijk van het aantal gelijktijdig op één plaats te keuren exemplaren, een efficiency winst resulteren in een scherpere projectprijs (op aanvraag).

De volgende testfaciliteiten worden bij een typekeuring additioneel in rekening gebracht:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-20.gif

2.7 Automatische weegwerktuigen

stcrt-2001-33-p16-SC27936-21.gif

*) Wanneer een keuring met een 2-mansteam wordt uitgevoerd, zal 1x tarief 3 en 1x tarief 5 berekend worden.

Additioneel wordt:

• voor inzet van een weegwagen combinatie (of deel daarvan) f 1.090,- per dagdeel (4 uur) in rekening gebracht.

• voor de effectieve inzet van de betonwagen f 190,- per uur in rekening gebracht.

De volgende testfaciliteiten worden bij een typekeuring additioneel in rekening gebracht:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-22.gif

2.8 Hulpinrichtingen en onderdelen van weegwerktuigen

stcrt-2001-33-p16-SC27936-23.gif

*) De maxima gelden uitsluitend bij Nederlandse nationale toelatingen.

De volgende testfaciliteiten worden bij een typekeuring additioneel in rekening gebracht:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-24.gif

Bij de typekeuring van krachtopnemers wordt de inzet van de trek-drukbanken als volgt additioneel in rekening gebracht:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-25.gif

2.9 Meetinstrumenten

stcrt-2001-33-p16-SC27936-26.gif

Voor de inzet van de kWh-meter testinstallatie wordt additioneel f 145,- per uur of f 900,- per etmaal in rekening gebracht.

Bij kilowattuurmeters wordt voor onderzoek van kwestiemeters per uur tarief 3 in rekening gebracht.

De volgende testfaciliteiten worden bij een typekeuring additioneel in rekening gebracht:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-27.gif

2.10 Taxameters

stcrt-2001-33-p16-SC27936-28.gif

De volgende testfaciliteiten worden bij een typekeuring additioneel in rekening gebracht:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-29.gif

3. Tarieven IJkbevoegdheid

Onderstaande tarieven zijn, met inachtneming van de algemene voorwaarden in hoofdstuk 1, van toepassing bij het uitvoeren van werkzaamheden voor ijkbevoegdheid, zowel voor de evaluatie als voor de surveillance.

Erkenning kan worden verkregen voor bepaalde onderzoeken, als omschreven in de IJkwet in bepaalde vakgebieden voor bepaalde toegelaten meetmiddelen.

De volgende vakgebieden zijn vastgelegd:

Lengtematen

niet-automatische weegwerktuigen

automatische weegwerktuigen

gasmeters

volumeherleidingsinstrumenten

kilowattuurmeters

Vloeistofmeters

benzinepompen

MmDW (gemengde brandstofpompen)

LPG-pompen

vloeistofmeetinstallaties

vloeistofhoogtemeters

Meetreservoirs

inhoudsmeting

gewichten

taxameters

3.1 Evaluatie

De evaluatie van de aspirant ijkbevoegde omvat een documentencontrole, een controle op zijn keuringssysteem alsmede een toetsing van de kandidaat keuringstechnici op hun technische competentie. De werkzaamheden voor de eerste aanvraag voor een erkenning als ijkbevoegde worden op basis van nacalculatie verrekend met een uurtarief van f 244,-.

Na erkenning als ijkbevoegde wordt deze bij een erkenning voor de eerste keuring ingedeeld op trede 0. Artikel 16 ijkbevoegden worden ingedeeld op trede 1 (voor toelichting op de verschillende treden zie het einde van dit hoofdstuk).

Aanpassingen van het keuringssysteem van de ijkbevoegde worden behandeld als een evaluatie op basis van nacalculatie met een uurtarief van f 244,-.

3.2 Surveillance

De surveillance op de erkenning als ijkbevoegde bestaat uit een controle op het keuringssysteem en een toetsing van de technische competentie van de keuringstechnici. De toetsing van het keuringssysteem zal eenmaal per jaar plaats vinden. De frequentie van de toetsing van de keuringstechnici hangt af van de behaalde reductieregeling (bonus/malus regeling). Indien de ijkbevoegde regelmatig goed voldoet aan de gestelde eisen wordt het tarief verlaagd van trede 0, via trede 1, tot minimaal trede 2.

De bijdrage is verschuldigd over een periode van 12 maanden en wordt berekend aan de hand van het aantal erkende vakgebieden en het aantal keuringstechnici per vakgebied. Het verschuldigd bedrag moet vooruit worden betaald.

Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats.

Het tarief is als volgt opgebouwd:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-30.gif

*) MmDW zijn Meetmiddelen met Discontinue Werking. Voor dit vakgebied bedraagt het keuringstechnicus-bedrag de helft van het normale tarief.

De tarieven worden volgens onderstaande formule bepaald:

Er is een bedrijfsbasisbedrag (B). Dit bedrag geldt altijd ongeacht het aantal vakgebieden of aantal keuringstechnici. Bij het basisbedrag wordt het vakgebiedbedrag (C) in rekening gebracht. Per vakgebied wordt het aantal keuringstechnici bepaald waarbij geldt dat de bonus/malus-trede per vakgebied wordt vastgesteld, zodat:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-31.gif

waarin: B is bedrijfsbasisbedrag,

p is aantal vakgebieden

C is vakgebiedbedrag

n is aantal keuringstechnici per vakgebied

Y is keuringstechnicus-basisbedrag

T is de bonus-malus trede

Voor keuringstechnici geldt dat het bedrag per keuringstechnicus wordt bepaald door de bonus/malus-trede (T) waarop het vakgebied bij het bedrijf zich bevindt.

Voor trede 0 (T=0) is het tarief gelijk aan het keuringstechnicus-bedrag (Y). Voor trede 1 (T=1) geldt 0,75 maal het keuringstechnicus-bedrag (Y) en voor trede 2 (T=2) geldt 0,50 maal het keuringstechnicus-bedrag (Y).

Het tarief voor een erkend bedrijf wordt dus als volgt berekend:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-32.gif

*) Voor MmdW is het tarief de helft van het normale keuringstechnicus-tarief.

N.B. De inschaling op trede is vakgebied afhankelijk, d.w.z. dat ingeval van meerdere vakgebieden per ijkbevoegde het mogelijk is dat verschillende trede-inschalingen per vakgebied mogelijk zijn.

Evaluaties en surveillance van buitenlandse vestigingen van de ijkbevoegden gebeurt op basis van nacalculatie tegen een uurtarief van f 244,-. Reisuren en reis- en verblijfkosten hierbij worden apart in rekening gebracht op basis van werkelijk gemaakte kosten.

4. Tarieven kwaliteitssysteem CE-merk

Evaluaties en surveillance van erkende bevoegden in het kader van het CE-merk gebeurt op basis van nacalculatie tegen een uurtarief van f 244,-.

Reisuren en reis- en verblijfkosten hierbij worden apart in rekening gebracht op basis van werkelijk gemaakte kosten.

5. Tarieven e-voorverpakkingen

5.1 Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden en tarieven zijn van toepassing op alle onderzoeken op grond van het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet, HAB).

Voor alle andere werkzaamheden gelden de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden [1]. De in dit tarievenblad opgenomen tarieven gelden met ingang van 1 januari 2001. Alle tarieven zijn exclusief B.T.W.

Onder `onderzoek' wordt verstaan het uitvoeren van een evaluatie van een zich op één locatie bevindende verpakkingslijn. Van elk onderzoek wordt een adviesrapport opgemaakt, dat wordt toegezonden aan de bevoegde dienst onder afschrift aan de aanvrager.

Alle onderzoeken worden berekend tegen een uurtarief, tenzij vaste tarieven zijn vermeld.

Tenzij anders vermeld bedraagt het uurtarief: f 244,-. Daarbij wordt de reistijd als onderzoekstijd beschouwd en geldt binnen Nederland geen voorrijtarief.

Bij werkzaamheden in het buitenland worden de reistijd en de reis- en verblijfkosten afzonderlijk in rekening gebracht tegen respectievelijk het geldend uurtarief en de werkelijke kosten.

Werkzaamheden worden als regel uitgevoerd tussen 07.30 en 18.00 uur op maandag t/m vrijdag. Voor werkzaamheden die op verzoek van de aanvrager geheel of gedeeltelijk buiten deze werktijden worden verricht, wordt een percentage van het normale tarief als toeslag in rekening gebracht, volgens onderstaand schema:

stcrt-2001-33-p16-SC27936-33.gif

*) met uitzondering van maandag (zie zondag)

Indien gebruik gemaakt wordt van (onderzoeks)installaties van derden, worden de daaraan verbonden kosten afzonderlijk in rekening gebracht.

In de regel worden onderzoeken na voltooiing gefactureerd. Indien deze echter een doorlooptijd van meer dan 2 maanden hebben, kan voor reeds verrichte werkzaamheden tussentijds gefactureerd worden.

Indien een onderzoek voortijdig wordt gestaakt of anderszins niet (geheel) kan worden uitgevoerd, kunnen reeds verrichte werkzaamheden volgens uurtarief in rekening worden gebracht, tot een maximum van het tarief dat voor een compleet onderzoek geldt.

Betaling dient netto binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

5.2 Tarieven onderzoeken

Onderstaande tarieven zijn, met inachtneming van de algemene voorwaarden in de voorgaande paragraaf, van toepassing bij het behandelen van aanvragen voor onderzoek naar de erkenning van geïmporteerde e-voorverpakkingen (H.A.B. artikel 5, lid 5 onder a), en voor voorlopige en definitieve erkenning (H.A.B. artikel 7, lid 1).

5.2.1 Onderzoek erkenning van geïmporteerde e-voorverpakking (artikel 5, lid 8 H.A.B.)

De uren van evaluatoren, besteed aan het uitvoeren van het onderzoek, worden op basis van nacalculatie tegen geldend uurtarief uitgevoerd.

5.2.2 Onderzoek voorlopige erkenning

De uren van evaluatoren, besteed aan het uitvoeren van het onderzoek, worden op basis van nacalculatie tegen geldend uurtarief uitgevoerd. Per onderzoek geldt een maximum van f 4.930,-.

5.2.3 Onderzoek definitieve erkenning

Het onderzoek definitieve erkenning wordt tegen een vast tarief van f 4.930,- uitgevoerd.

Indien de aanvraag betrekking heeft op meerdere verpakkingslijnen, kan het vaste tarief verhoogd worden met maximaal f 1.590,- per tweede of volgende verpakkingslijn.

5.2.4 Onderzoek herevaluatie

Voor een herevaluatie van een gewijzigd erkend systeem worden de uren van de evaluatoren op basis van nacalculatie tegen het geldende uurtarief uitgevoerd met een maximum tarief van f 4.930,-.

1 NLG = Nederlandse gulden, verder aangeduid met het f-teken.

2 Onder weegvermogen wordt verstaan Max van het weegwerktuig vermeerderd met het vermogen van de tarra bijtelinrichting.