Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2001, 250 pagina 91Overig

Inwerkingtreding Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden

18 december 2001

Nr. TRCJZ/2001/17497

Directie Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 34, tweede lid, van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden;

Besluit:

Enig artikel

De artikelen 2 tot en met 8, met uitzondering van artikel 3, derde lid, en de artikelen 16 en 17 en 20 tot en met 29 van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 18 december 2001.
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:
De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J.F. de Leeuw.

Toelichting

Met de onderhavige regeling treden de artikelen, genoemd in artikel 34, tweede lid, van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden (SGB), in werking. De SGB maakt deel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsplan en wordt uit dien hoofde gecofinancierd door de Europese Gemeenschap op basis van verordening (EG) nr. 1257/1999. Uitgezonderd zijn vooralsnog artikel 3, derde lid, en de artikelen 18 en 19. Deze artikelen handelen over te subsidiëren milieuactiviteiten. Achtergrond is dat voor deze activiteiten nog geen goedkeuring van de Europese Commissie is verkregen op grond van verordening (EG) nr. 1257/1999.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F. de Leeuw.