Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2001, 250 pagina 9Overig

Normbedragen Abw en WSF per 1 januari 2002

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire

Aan:

- de Korpschefs Politieregio's

- de Chefs vreemdelingendiensten

- de Staf van de Koninklijke Marechaussee

i.a.a.

- de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Stafdirectie Uitvoeringsbeleid, Afdeling Uitvoeringsbeleid

Datum: 21 december 2001

Ons kenmerk: 5137015/01/IND

Code: TBV 2001/38

Juridische achtergrond: Algemene bijstandswet en Wet Studiefinanciering 2000

Geldig van/tot: 1 januari 2002 tot 1 juli 2002

Onderwerp: normbedragen Abw en WSF per 1 januari 2002

Normbedragen Abw t.b.v. Vw

Het normbedrag is de toepasselijke Abw-norm inclusief vakantiegeld.

Per 1 januari 2002 zijn er nieuwe bijstandsnormen vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De normbedragen, die van belang zijn voor de toetsing aan het middelenvereiste in het kader van de Vreemdelingenwet, luiden met ingang van die datum als volgt:

stcrt-2001-250-p9-SC32581-1.gif

Leeftijd

Bovengenoemde normen gelden, voor wat betreft de toetsing aan het middelenvereiste in de zin van de Vreemdelingenwet, voor alle leeftijdscategorieën. De grondslag hiervoor is neergelegd in art. 3.74 Vreemdelingenbesluit.

Vakantietoeslag

In de bijstandsuitkering is een vakantie-uitkering begrepen van 4,8% (norm voor 2002) van de uitkering. Dit is een netto bedrag.

In art. 3.74 Vreemdelingenbesluit en hoofdstuk B1/2.2.3.1 Vreemdelingencirculaire wordt vermeld dat vakantiegeld als bestanddeel van inkomen kan worden meegerekend. De hoogte van het vakantiegeld voor werknemers is slechts gebonden aan een wettelijk minimum, namelijk 8% van het bruto-maandsalaris. Dit is een bruto bedrag. In CAO-besprekingen kan worden onderhandeld over een hoger percentage vakantiegeld voor de werknemer.

Een werknemer zal in veel gevallen netto op een hoger bedrag vakantiegeld uitkomen dan de vakantie-uitkering in de bijstandsuitkering. Het kan dus voorkomen dat een werknemer zonder vakantiegeld onder de bijstandsnorm uitkomt, terwijl hij met vakantiegeld wel aan de norm voldoet.

Berekening

Het is slechts zinvol om het netto vakantiegeld op maandbasis te berekenen, indien het inkomen zonder vakantiegeld uitkomt onder de Abw-norm zonder vakantiegeld voor de desbetreffende categorie. Het vakantiegeld wordt bruto op de loonstrook vermeld of het kan worden afgeleid van het bruto-maandinkomen met de volgende formule:

Bruto-maandinkomen x 8 (of zoveel meer als is afgesproken in CAO) : 100 = bruto vakantie-geld

De formule om het bruto vakantiegeld naar netto om te rekenen luidt voor 2002 voor een salaris dat rond het bijstandsniveau ligt als volgt:

Bruto vakantiegeld x 67,65 : 100 = netto vakantiegeld

Toeslagen/Bijzondere bijstand

Een alleenstaande ouder of een alleenstaande kan onder meer in aanmerking komen voor een toeslag, wanneer de woonkosten niet met een ander gedeeld kunnen worden. Ook kan bijzondere bijstand worden toegekend als tegemoetkoming in de kosten voor bijvoorbeeld een wasmachine.

De Gemeentelijke Sociale Diensten hebben een beleidsvrijheid met het toekennen van toeslagen en er zijn over het algemeen geen standaardnormeringen ontwikkeld. Daarom heeft de Staatssecretaris van Justitie in haar brief van 20 oktober 1997 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer besloten dat deze toeslagen voor wat betreft de beoordeling van het inkomensvereiste in de zin van de Vreemdelingenwet buiten beschouwing worden gelaten.

Toeslagen voor de overige categorieën en bijzondere bijstand worden eveneens voor wat betreft de beoordeling van het inkomensvereiste in de zin van de Vreemdelingenwet buiten beschouwing gelaten.

WSF

Voor vreemdelingen die voor studie naar Nederland komen (zie B6/2.3 Vreemdelingencirculaire), gelden de normbedragen die in de Wet Studiefinanciering 2000 (Stb. 2000, 286) worden genoemd voor levensonderhoud, aangevuld met college- en/of lesgelden. Met ingang van 1 januari 2002 gelden op grond van het gestelde in art. 3.74 Vreemdelingenbesluit onder b de volgende normbedragen:

stcrt-2001-250-p9-SC32581-2.gif

NB: De normbedragen voor middelbaar beroepsonderwijs gelden tot 1 augustus 2002 en de normbedragen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs gelden tot 1 september 2002.

Ratio voor norm

Aangezien het vreemdelingen betreft, die primair voor het doel studie naar Nederland komen, is er gekozen voor de norm voor uitwonende studerenden.

Er is tevens besloten om de norm voor `niet-particulier voor ziektekosten verzekerden' aan te houden. Voor een aantal studenten - afhankelijk van de nationaliteit - is het namelijk mogelijk om de ziektekostenverzekeringen uit het land van herkomst mee te nemen. Zij zouden bij het hanteren van de hogere norm benadeeld kunnen worden. Om een eenduidige uitvoering te bevorderen is besloten tot één norm voor de studerenden.

*Socrates/Erasmusprogramma

In de periode van september 1997 tot april 1998 is een aantal Europese onderwijsprogramma's opengesteld voor studenten afkomstig uit de EU-kandidaatlidstaten Roemenië, Hongarije, Tsjechië, Cyprus, Polen en Slowakije. Het gaat om het Erasmus- en het Socratesprogramma. Op grond van een besluit van de Europese Commissie (Besluit Nr. 819/95/EG) mag aan deze studenten geen collegegeld worden berekend. Daarom is het netto-normbedrag, waarover zij maandelijks dienen te beschikken, verminderd met het collegegeld. De student dient overigens zelf aan de hand van documenten aan te tonen dat hij deelnemer is aan een van deze programma's.

TBV 2001/22

TBV 2001/22 is hierbij vervallen voor verblijfsaanvragen die ná 1 januari 2002 zijn inge-diend. TBV 2001/22 behoudt zijn geldigheid voor aanvragen die in de periode van 1 juli 2001 tot 1 januari 2002 zijn ingediend danwel in behandeling zijn genomen.

De Staatssecretaris van Justitie,namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.