Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2001, 250 pagina 87Besluiten van algemene strekking

Regeling vergoedingen OPTA 2002

21 december 2001

Nr. DGTP/01/6327/NG

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4,vierde lid, 5, 6, en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, alsmede artikel 5 van het Besluit vergoedingen Postwet;

Besluit:

Artikel 1

De vergoedingen voor de kosten van werkzaamheden of diensten met betrekking tot de volgende categorieën zijn voor 2002 in euro:

Artikel 2

De vergoeding voor werkzaamheden ten behoeve van het geven van een oordeel inzake een geschil als bedoeld in de artikelen 3.11, 5.3, 5.7, 6.3, 6.9, en 8.7 van de Telecommunicatiewet bestaat uit de werkelijke kosten die derden in opdracht van het college met betrekking tot het betreffende geschil hebben gemaakt.

Artikel 3

De jaarlijkse vergoedingen voor het toezicht genoemd in artikel 1, inzake de registratie voor het aanleggen of aanbieden van een omroepnetwerk, alsmede voor het aanbieden van een systeem voor voorwaardelijke toegang worden over het eerste jaar van registratie berekend over het aantal aansluitingen, respectievelijk het aantal decoders per datum van registratie bij OPTA. Voor alle daaropvolgende jaren geldt 1 januari als de peildatum voor het vaststellen van het aantal aansluitingen respectievelijk decoders waarover het jaarlijks toezicht voldaan moet worden.

Artikel 4

1. Voor het verstrekken van informatie op grond van artikel 6.2, derde lid, Telecommunicatiewet wordt onderstaande vergoeding in rekening gebracht:

- voor minder dan zes kopieën: gratis

- voor 6 tot 13 kopieën: euro 4,50

- voor 14 of meer kopieën: euro 0,30 per kopie.

2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

Artikel 5

De vergoeding voor registratie, bedoeld in artikel 1, alsmede de vergoeding, bedoeld in artikel 2 behoeven door degene die de vergoeding verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 6

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, wordt door het college bekend gemaakt door middel van ter inzage legging ten kantore van het college.

Artikel 7

De Regeling vergoedingen OPTA 2001 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2001 zijn verricht.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen OPTA 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J.M. de Vries.

stcrt-2001-250-p87-SC32610-1.gifstcrt-2001-250-p87-SC32610-2.gifstcrt-2001-250-p87-SC32610-3.gifstcrt-2001-250-p87-SC32610-4.gif

Toelichting

1. Algemeen

In de onderhavige regeling zijn de vergoedingen vastgesteld die door het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (verder: OPTA) in rekening zullen worden gebracht voor door de OPTA jegens een marktpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden of diensten en die voortvloeien uit de Telecommunicatiewet en de Postwet.

Voor vergoedingen op basis van de Telecommunicatiewet geldt dat deze worden onderscheiden op basis van de categorieën, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. Deze categorieën worden weer verdeeld in subcategorieën.

Op basis van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet worden directe en indirecte kosten die worden toegerekend aan de desbetreffende categorieën en subcategorieën geprognosticeerd voor het kalenderjaar waarvoor de vergoeding geldt. OPTA streeft daarbij naar een volledige kostendekking door middel van doorberekening van de kosten per marktcategorie. De verdeling van de kosten binnen een (sub)categorie geschiedt op basis van het aantal geregistreerde partijen c.q. het aantal toegekende en gereserveerde nummers binnen zo'n (sub)categorie. De aanbieders met een aanmerkelijke marktmacht en met een vergunning zijn afzonderlijk gecategoriseerd binnen de marktcategorie.

Indien na afloop van een kalenderjaar blijkt dat de in dat jaar gemaakte kosten afwijken van de geprognosticeerde kosten wordt het verschil bij de raming van de kosten in daaropvolgende jaren meegenomen.

De kosten van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften worden niet doorberekend. Dit is in lijn met het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het in het kader van de operatie marktwerking deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW) opgesteld rapport `Maat houden, een kader voor doorberekening van toelatings-en handhavingskosten' (kamerstukken II 1995/96, 24 036, nr. 22). Tevens betreft dit geen werkzaamheden of diensten op grond van artikel 16.1 Telecommunicatiewet.

Momenteel is een wijziging van o.m. de Telecommunicatiewet in voorbereiding inzake een regeling met betrekking tot elektronische handtekeningen (Wet elektronische handtekeningen (kamerstukken II 2000/2001, 27 743, nrs. 1 t/m 6). Dit wetsvoorstel regelt de erkenning van de digitale handtekening (als gelijkwaardig met een geschreven handtekening), alsmede het toezicht op de naleving van de eisen die gesteld worden aan certificatiedienstverleners, ook wel trusted third parties genoemd.

Voor de registratie van deze trusted third parties zal, bij de inwerkingtreding van de betreffende (wijzigings)regelingen, een vergoeding in rekening worden gebracht. Voor de registratie zal naar verwachting de vergoeding 363 euro bedragen. Ook voor het toezicht zal een - jaarlijkse - vergoeding verschuldigd zijn. Afhankelijk van de status van de geregistreerde trusted third party zal die vergoeding op jaarbasis naar verwachting 18.005 euro, respectievelijk 36.010 euro bedragen.

2. Artikelgewijs

Artikel 1

De vergoedingen genoemd in artikel 1 bestaan uit eenmalige vergoedingen en vergoedingen voor het toezicht die jaarlijks in rekening worden gebracht. De vergoedingen worden onderscheiden op basis van categorieën of gelijksoortige werkzaamheden of diensten.

In de onderhavige vergoedingen over 2002 zijn geen verrekeningen opgenomen uit het resultaat van OPTA over 2000. In het algemeen geldt dat de vergoedingen ten opzichte van het kalenderjaar 2001 zijn gestegen. De stijging van de toezichttarieven voor marktpartijen zonder aanmerkelijke marktmacht in alle marktcategorieën (met uitzondering van de marktcategorieën nummers en openbare telecommunicatiediensten) wordt veroorzaakt door een toename van de kosten van OPTA als gevolg van het uitbreiden in 2002 van de capaciteit van OPTA om geschillen tussen aanbieders te beslechten.

Daarnaast stijgt de vergoeding door een afname in de marktcategorieën van het aantal geregistreerde partijen aan wie de vergoeding in rekening kan worden gebracht. Voor de categorie nummers geldt daarentegen dat de vergoeding daalt doordat het bedrag aan door te berekenen kosten jaarlijks over een toegenomen aantal uitgegeven nummers moet worden verdeeld.

Tenslotte stijgt of daalt de in rekening te brengen vergoeding door het verschuiven van de toerekening van kosten naar andere marktcategorieën. Door het uitbreiden van de capaciteit van OPTA om geschillen tussen aanbieders binnen de voorgeschreven wettelijke termijnen te behandelen, wordt de doorberekening van kosten aan de marktcategorie openbare telecommunicatiediensten verlaagd en de doorberekening van kosten aan de marktcategorieën netwerken, huurlijnen, mobiele infrastructuur en omroepnetwerken verhoogd. De kosten van de marktcategorie openbare telecommunicatiediensten zijn daardoor in absolute en relatieve zin gedaald.

De vergoedingen welke aan partijen met aanmerkelijke marktmacht in rekening worden gebracht bedragen, evenals in 2001 het geval was, circa 80% van de totale begrote kosten van een marktcategorie. De andere marktpartijen in een marktcategorie dragen circa 20% van de begrote kosten.

De vergoeding voor partijen met aanmerkelijke marktmacht voor het aanleggen of aanbieden van huurlijnen zijn gewijzigd. Naast aanwijzing op grond van artikel 6.4 van de Telecommunicatiewet is aanwijzing op grond van artikel 7.2 van die wet mogelijk. Ook in deze categorie geldt dat de vergoedingen voor partijen met aanmerkelijke marktmacht in totaal circa 80% van de begrote kosten bedragen.

In de marktcategorie vergunningen mobiele infrastructuur is een nieuwe vergoeding opgenomen voor jaarlijks toezicht op een digitaal mobiel netwerk (TETRA).

De hoogte van de vergoeding voor het houden toezicht op de concessie als bedoeld in artikel 2 van de Postwet is ten opzichte van 2001 verhoogd.

Tenslotte is de subcategorie wijzigen of beëindigen van een registratie op verzoek van de geregistreerde komen te vervallen. De desbetreffende vergoeding is van zeer geringe financiële omvang en belemmerde in de praktijk het opschonen van de registers.

Artikel 2

De in dit artikel bedoelde kosten hebben betrekking op de kosten van de externe adviezen, daaronder begrepen het advies van de landsadvocaat, kosten van consumpties en huur accommodatie voor het houden van hoorzittingen en de kosten voor het uitwerken van verslagen.

De kosten kunnen niet van te voren worden geraamd en kunnen van geschil tot geschil anders zijn.

Voor partijen bij een geschil bestaat de mogelijkheid om bij OPTA een indicatie van de te verwachte kosten te vragen. Daarbij wordt opgemerkt dat aan een dergelijke indicatie geen enkel recht kan worden ontleend.

Artikel 3

Met deze bepaling wordt voor de categorieën 3 en 5 aangegeven op welke wijze de vergoeding voor het toezicht wordt berekend in het jaar van registratie.

Artikel 5

Ingevolge artikel 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet dient de vergoeding door degene die de vergoeding is verschuldigd, bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij ministeriële regeling kan van deze mogelijkheid worden afgeweken. In de Regeling vergoedingen OPTA 2002 wordt van de hiervoor beschreven mogelijkheid tot afwijken gebruik gemaakt ten behoeve van de vergoedingen voor registratie opgenomen in artikel 1 en de vergoeding voor de kosten van beoordeling van geschillen in artikel 2. Immers verzoeken van marktpartijen tot registratie dan wel tot beoordeling van een geschil dienen met een zo gering mogelijke vertraging te worden verwerkt. Daarnaast zijn de kosten van verzoeken een uitspraak te doen in een geschil niet op voorhand bekend.

Artikelen 4, en 6 tot en met 9

Deze artikelen komen overeen met de artikelen 4, en 6 tot en met 9 van de Regeling vergoedingen OPTA 2001.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries