Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2001, 250 pagina 85Interne regelingen

Wijziging instellingsbesluit Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post

19 december 2001

Nr. DGTP/01/06196

Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel I

Artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Telecommunicatie en Post1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel f vervalt.

2. De onderdelen g tot en met l worden geletterd f tot en met k.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2001.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. Netelenbos.

1 Besluit van 14 december 1998, Stcrt. 1998, nr. 246, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 juni 2001, Stcrt. 2001, nr. 115.

Toelichting

De voorbereiding van wet- en regelgeving met betrekking tot telecommunicatie, post, en het onafhankelijke toezicht op deze sectoren, berust met ingang van 1 januari 2002 bij de nieuw in te stellen Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Den Haag, 19 december 2001.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos.