Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2001, 250 pagina 85Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directoraat-Generaal Goederenvervoer 2001

10 december 2001

Nr. DGG/J-01/005591

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

De directeur-generaal Goederenvervoer,

Gelet op de artikelen 6 en 7, derde lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging plaatsvervangend secretaris-generaal en diensthoofden Verkeer en Waterstaat 2001;

Besluit:

Artikel I

Artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directoraat-Generaal Goederenvervoer 20011 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel g vervalt.

2. De onderdelen h tot en met l worden geletterd g tot en met k.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in artikel 3, onderdelen a tot en met j, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directoraat-Generaal Goederenvervoer 2001 genoemde functionarissen.

De directeur-generaal Goederenvervoer,
J. Tammenoms Bakker.

1 Stcrt. 2001, 120; gewijzigd bij besluit van de directeur-generaal Goederenvervoer van 23 oktober 2001 (Stcrt. 212).

Mededeling

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de datum van dagtekening van deze Staatscourant een bezwaarschrift in te dienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat en/of de directeur-generaal Goederenvervoer, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2002 zal de juridische functie voor de beleidskern van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn geconcentreerd in een nieuw centraal dienstonderdeel, de Hoofddirectie Juridische zaken. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directoraat-Generaal Goederenvervoer 2001 is hiermede in overeenstemming gebracht.

De directeur-generaal Goederenvervoer,

J. Tammenoms Bakker.