Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2001, 250 pagina 84Interne regelingen

Instellingsbesluit Hoofddirectie Juridische Zaken Verkeer en Waterstaat

19 december 2001

Nr. CDJZ/BBI/2001-1570

Centrale Directie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

Ingesteld wordt de Hoofddirectie Juridische Zaken.

Artikel 2

De Hoofddirectie Juridische Zaken bestaat uit:

a. de sector Bestuur, infrastructuur en milieu;

b. de sector Spoor en weg;

c. de sector Luchtvaart;

d. de sector Scheepvaart;

e. de sector Water;

f. de sector Telecommunicatiemarkt en post;

g. de sector Telecommunicatie-infrastructuur en geschillen;

h. de sector Algemeen wetgevingsbeleid en wegenverkeersrecht;

i. de sector Algemeen bestuursrecht;

j. de sector Europees en Internationaal recht;

k. de sector Privaatrecht;

l. het stafbureau;

m. het bureau Kwaliteitszorg juridische functie.

Artikel 3

Aan de Hoofddirectie Juridische Zaken worden de volgende kerntaken opgedragen:

a. het tot stand brengen van de wet- en regelgeving van het ministerie en de bestuurlijk-juridische advisering ten behoeve van de departementsleiding, de centrale diensten en de beleidsdirectoraten-generaal;

b. het verbeteren en borgen van de bestuurlijke en juridische kwaliteit van de produkten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat;

c. het vertegenwoordigen van het departement in externe organen voor algemene bestuurlijk-juridische onderwerpen;

d. het signaleren van bestuurlijk-juridische ontwikkelingen die voor het hele departement van belang zijn;

e. het initiëren van innovatie op bestuurlijk-juridisch terrein door onderzoek, verkenningen en beleidsontwikkeling.

Artikel 4

Het Instellingsbesluit Centrale Directie Juridische Zaken Verkeer en Waterstaat1 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Hoofddirectie Juridische Zaken Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

Den Haag, 19 december 2001.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. Netelenbos.

1 Besluit van 19 mei 1998, Stcrt. 1998, 104.

Toelichting

Als vervolg op de gedeeltelijke concentratie van mei 1998 is in oktober 2000 besloten tot verdere concentratie van de juridische functie binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Centrale Directie Juridische Zaken en de juridische diensten van het directoraat-generaal Goederenvervoer, het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post en het directoraat-generaal Luchtvaart worden samengevoegd in een nieuw centraal dienstonderdeel, de Hoofddirectie Juridische Zaken. Deze hoofddirectie zal, zo is de verwachting, een belangrijke bijdrage leveren aan verdere kwaliteitsverhoging van de departementsbrede juridische functie.

In het onderhavige besluit wordt de instelling van deze nieuwe hoofddirectie, die met ingang van 1 januari 2002 van start zal gaan, geformaliseerd.

Den Haag, 19 december 2001.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos.