Aanwijzing gesloten inrichtingen

Aanwijzing van inrichtingen als bedoeld in artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

21 december 2001

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Als inrichtingen in de zin van artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt:

a. de rijksbehandelinrichting voor jeugdigen `De Hunnerberg' te Nijmegen (gesloten afdeling voor jongens) en `Hunnerhegge' te Overloon (gesloten afdeling voor jongens);

b. de rijksinrichting voor jongens `'t Nieuwe Lloyd' te Amsterdam (gesloten afdeling voor jongens);

c. de rijksinrichting voor jongens `Den Hey-Acker' te Breda (gesloten afdeling voor jongens);

d. de rijksinrichting voor jongeren `De Hartelborgt' te Spijkenisse (gesloten afdelingen voor jongens en meisjes);

e. de justitiële jeugdinrichting `De Heuvelrug' te Overberg waarvan deelinrichting De Lindenhorst te Zeist (gesloten afdeling voor meisjes), deelinrichting Eikenstein te Zeist (gesloten afdelingen voor jongens en meisjes) en deelinrichting Overberg te Overberg (gesloten afdeling voor jongens);

f. de rijksinrichting voor jongens `Den Engh' te Den Dolder (gesloten afdeling voor jongens);

g. het jongerenopvangcentrum `JOC' te Amsterdam;

h. het opvang- en behandelcentrum `Het Keerpunt' te Cadier en Keer (gesloten afdeling voor jongens);

i. de rijksjeugdinrichting `Het Poortje' te Veenhuizen, locatie De Veenpoort (gesloten afdeling voor jongens);

j. de justitiële jeugdinrichting `Het Poortje' te Groningen, locatie Waterpoort (gesloten afdelingen voor jongens en meisjes);

k. het particuliere `Frentrop Jongerenhuis Harreveld' te Harreveld, sector `'t Anker' te Harreveld (gesloten afdeling voor jongens) en sector `Alexandra' te Almelo (gesloten afdeling voor meisjes);

l. het particuliere orthopedagogisch centrum `Ottho Gerhard Heldring' te Zetten (gesloten afdeling voor meisjes);

m. de particuliere inrichting `Frentrop Teylingereind' te Sassenheim, waarvan Forensisch Centrum Teylingereind (gesloten afdeling voor jongens);

n. het particuliere justitieel pedagogisch centrum `De Sprengen' te Wapenveld, waarvan Forensisch Orthopedagogisch Centrum `De Kolkemate' te Zutphen (gesloten afdeling voor jongens)

o. de particuliere inrichting `Rentray' te Eefde, waarvan locatie Rekken te Rekken (gesloten afdeling voor jongens).

Artikel 2

Het Besluit houdende aanwijzing van inrichtingen als bedoeld in artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van 18 november 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002 en wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 21 december 2001.
De Staatssecretaris van Justitie,Namens deze,
De Secretaris-Generaal,
J. Demmink, lSG

Toelichting

Ingevolge artikel 261, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is voor de plaatsing door een gezinsvoogdij-instelling van een minderjarige in een gesloten inrichting een uitdrukkelijk daartoe strekkende machtiging van de kinderrechter vereist. Teneinde duidelijkheid te verschaffen over de vraag welke voorzieningen als gesloten in de zin van genoemd artikel moeten worden aangemerkt, is in het Besluit houdende aanwijzing van inrichtingen als bedoeld in artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van 18 november 1998 (Staatscourant van 30 november 1998, nr. 229) nader bepaald welke inrichting als gesloten worden aangemerkt. Het onderhavige besluit strekt ertoe het bovengenoemde besluit te actualiseren.

Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit wordt het besluit van 18 november 1998 ingetrokken.

Naar boven