Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2001, 250 pagina 35Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling afdracht vergoeding afgifte bromfietscertificaten en Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende wijziging van de Regeling van 1 oktober 2001, nr. CDJZ/WBI/2001-1228 tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen en beleidsregels in verband met de invoering van de euro (Supplement bij de Nederlandse Staatscourant van 5 november 2001, nr. 214), de Regeling afdracht vergoeding afgifte bromfietscertificaten en de Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs (afdracht en tarief 2002)

19 december 2001

Nr. CDJZ/WBI/2001-1662

Centrale Directie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 4q, tweede lid, en 140, eerste lid, van de Wegenver-keerswet 1994, alsmede op artikel 35 van het Kentekenreglement;

Besluit:

Artikel I

In artikel 2 van de Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 2001, nr. CDJZ/WBI/2001-1228 tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen en beleidsregels in verband met de invoering van de euro (Supplement bij de Nederlandse Staatscourant van 5 november 2001, nr. 214) vervallen van de tabel `Nr. 24 Regeling afdracht vergoeding afgifte bromfietscertificaten' en `Nr. 39 Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs'.

Artikel II

In artikel 1 van de Regeling afdracht vergoeding afgifte bromfietscertificaten wordt `f 2,85' vervangen door: € 1,25.

Artikel III

De Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs, wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt `f 28,05' vervangen door: € 14,08.

B

In artikel 1, tweede lid, wordt `f 0,00' vervangen door: € 0,00.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. Netelenbos.

Toelichting

Algemeen

Uitgangspunt bij de Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 2001, nr. CDJZ/WBI/2001-1228 tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen en beleidsregels in verband met de invoering van de euro (Supplement bij de Nederlandse Staatscourant van 5 november 2001, nr. 214) was om de guldensbedragen in de regelingen die niet zouden wijzigen, aan te passen aan de euro. Abusievelijk is daarbij wel opgenomen het bedrag voor de zogeheten structurele belastingkop op deel I van het kentekenbewijs en is niet het bedrag van f 0,00 omgezet in euro`s. van de Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs. Voorts is in de Regeling afdracht vergoeding afgifte bromfietscertificaten een onjuist eurobedrag opgenomen. In de onderhavige regeling vervallen beide bepalingen en worden de nieuwe tarieven door middel van wijziging van beide regelingen vastgesteld.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel II

Het in dit artikel opgenomen bedrag dient ter vergoeding van de kosten verbonden aan de aanleg, het beheer en de instandhouding van het bromfietscertificatenregister. In verband met het streven naar kostendekkende tarieven met ingang van het jaar 2005, wordt de vergoeding met 3% verlaagd.

Artikel III

Het in onderdeel A opgenomen bedrag omvat de structurele belastingkop op deel I van het kentekenbewijs. De structurele belastingkop voorziet voornamelijk in de dekking van de kosten die gepaard gaan met bevragingen uit het kentekenregister door onder meer politie en justitie. Omdat de verwachte afgifte van delen I voor het jaar 2002 lager is dan de verwachte afgifte voor het jaar 2001 was, stijgt het bedrag met f 1,98 ofwel € 1,35.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos.