Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2001, 250 pagina 10Overig

Vaststelling subsidieplafonds, basisbedrag en bedrag per lid landelijke jeugdorganisaties voor het jaar 2002

17 december 2001

DJB/APJB-2234498

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 2a, eerste lid, en 22, eerste lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid,

Besluit:

Artikel 1

De subsidieplafonds ten behoeve van de verstrekking van subsidies krachtens de artikelen 22 en 25 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid worden voor het jaar 2002 vastgesteld op € 5.922.512,49, respectievelijk € 1.974.170,83.

Artikel 2

Het basisbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op € 84.292,40. Het in dat artikellid bedoelde bedrag per lid wordt voor dat jaar vastgesteld op € 10,40.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,M. Vliegenthart.

Toelichting

De onderhavige regeling stelt in artikel 1 de subsidieplafonds voor de instellingssubsidies en de projectsubsidies voor landelijke jeugdorganisaties vast. Voorts wordt in artikel 2 vastgesteld welke bedragen in Euro beschikbaar zullen worden gesteld ten behoeve van subsidieverlening op grond van artikel 22, eerste lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid.

Het bedrag per lid dat in artikel 3 is vermeld is overeenkomstig de toelichting bij artikel 22, eerste lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid berekend op basis van het totaal aantal leden van de landelijke jeugdorganisaties, zoals die per de teldatum zijn opgegeven en het beschikbare subsidiebedrag.