Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2001, 250 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Wijziging subsidieplafonds ter uitvoering van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu

20 december 2001

Nr. DGM/SB/FAM 2001123241

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

De regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 februari 2001, nr. DGM/SB/FAM/2001011679, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2001 ter uitvoering van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt `f 10.531.000,-` vervangen door: f 15.803.275,- (€ 7.171.213,54).

B

In artikel 2 wordt `f 3.436.000,-` vervangen door: f 12.707.431,- (€ 5.766.380,79).

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 13 december 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2001.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,J.P. Pronk.

1 Stcrt. 2001, nr. 45, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 30 juni 2001(Stcrt. 127)

Toelichting

Op 5 maart 2001 is het subsidieplafond voor het jaar 2001 in het kader van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en Milieu (SMOM Stcrt. 127) bekend gemaakt. Op 5 juli is het subsidieplafond voor projectsubsidies verhoogd. Met de nu gepubliceerde wijziging wordt het budget t.b.v. projectsubsidies en programmasubsidies op grond van hoofdstuk 2 van de SMOM respectievelijk vastgesteld op f 15.803.275,- (€ 7.171.213,54) en f 12.707.431,- (€ 5.766.380,79).

De achtergrond van deze verhoging is voor projectsubsidies dat bovenop het op 5 juli verhoogde budget ten behoeve van projectsubsidies, te besteden op basis van een tender systeem conform artikel 8 ,1e lid van de SMOM, zijn middelen toegevoegd voor andere door de minister goedgekeurde projecten.

Voor programmasubsidies is er sprake van meerjarige subsidieaanvragen. Om deze te kunnen honoreren, is het budget voor subsidietoezeggingen in 2001 verhoogd ten koste van het budget voor subsidietoezeggingen in latere jaren.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk.