Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2001, 206 pagina 15Besluiten van algemene strekking

Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling i.v.m. opheffing Commissie voor advies inzake bezwaar en beroep

13 september 2001

ARBO/AIS/01/56678

Directie Arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 31, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998,

Besluit:

Artikel I

De Arbeidsomstandighedenregeling1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 1.5 vervalt.

B

Na artikel 9.2a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.2b Overgangsbepaling Commissie voor advies inzake bezwaar en beroep

Op een bezwaar- of beroepschrift op grond van de wet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, dat voor 1 januari 2002 door Onze Minister is ontvangen, is paragraaf 1.5 van toepassing zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan die datum.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 september 2001.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J.F. Hoogervorst.

1 Stcrt. 1997, 63, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 11 juni 2001, Stcrt. 111.

Toelichting

De Commissie voor advies inzake bezwaar en beroep (hierna genoemd: de adviescommissie) is ingesteld ten behoeve van een bezwaarprocedure of (bij een beschikking van een ambtenaar die ressorteert onder een andere minister dan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een administratieve beroepsprocedure op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten. De adviescommissie hoort partijen en brengt advies uit aan de minister. Gebleken is dat het behandelen van de continue stroom van bezwaren door een commissie die slechts eenmaal per week bijeen komt, leidt tot een groeiende achterstand bij de verwerking. Ook is sinds de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en het daarbij horende strikte boetesysteem gebleken dat er bij bezwaren tegen boetebeschikkingen voor de Commissie in de praktijk weinig afwegingsruimte bestaat. Het wordt daarom niet meer opportuun geacht genoemde Commissie in stand te houden.

De paragraaf, waarin de instelling en bevoegdheden van de adviescommissie zijn geregeld, komt te vervallen. Partijen in bezwaar- en administratief beroepszaken die na de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden ontvangen, zullen door de behandelend ambtenaar van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden gehoord. Bezwaar- en administratief beroepschriften die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden ontvangen, worden nog door de adviescommissie behandeld. Een uitzondering hierop geldt voor bezwaarschriften die betrekking hebben op boetebeschikkingen waarbij geen ernstig ongeval aan de orde is. Bij deze zaken is al bij de wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling van 29 juni 2000, Stcrt. 125, geregeld dat geen advies wordt gevraagd aan de adviescommissie.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst.