Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
KiesraadStaatscourant 2001, 146 pagina 6Centraal Stembureau

Schrapping aanduiding politieke groepering

De Groenen en Nieuwe Midden Partij (NMP)

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft in zijn vergadering van 11 juli 2001 op grond van artikel G 1, zevende lid, onder d, juncto artikel Y 2, van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de volgende aanduidingen te schrappen:

10. De Groenen

16. Nieuwe Midden Partij (NMP)

2. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin de beschikking is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

's-Gravenhage, 11 juli 2001.
F.J.W.M. van Dooren, voorzitter centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement en de leden van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.